fredag den 14. december 2012

Naturpleje på stranden

Vi er blevet opmærksomme på, at Greve Kommune har igangsat et projekt angående naturpleje på stranden. Den officielle udmeldelse kan ses her: http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/Naturpleje%20p%C3%A5%20stranden.aspx. Vi har desuden modtaget en mail fra et medlem, som har oplevet opgravning meget tæt på hendes grund.

Hybenroser - også kendt som Rosa Rogusa -  er en invasiv art, og Naturstyrelsen "anbefaler stærkt" at man undlader at plante den. Se linket her http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Borger/Bekaempelse/BekaempelseRynketRose.htm. Nu er det sådan, at grundlejere ud til vandet er bundet på hænder og fødder, siden det ikke er lovligt at beplante området på den anden side af strandbeskyttelseslinjen. Rosa Rogusa er hurtigtvoksende, og sår sig selv meget effektivt, og tjener derfor mange husejere som et hegn mod strandgæster.

Såfremt Greve Kommune ønsker at grundejere stopper med beplantning af Rosa Rogusa mod vandsiden, er de nødt til at give folk et alternativ til deres funktion. Her er to forslag, som måske giver Greve Kommune lidt arbejde - men det burde være muligt for dem at overkomme:
 1. Tillad opsætning af hegn mod vandet. Dette betyder, at lokalplaner bør ændres, og at der bør gives aktiv hjælp til husejernes ansøgninger til Naturstyrelsen. Jeg forestiller mig en simpel ansøgning fra husejere til Greve Kommune (evt. en formular på jeres hjemmeside), og at Greve Kommune derefter forestår arbejdet med at få en godkendelse til hegnet fra de relevante myndigheder.
 2. Tillad beplantning af 'lovlige' planter. Under Greve Kommunes nyligt overståede "strandforbedrings-projekt" fremsatte jeg personligt et forslag om tildeling af frø-sæt til alle grundejere mod vandet. Dette forslag var også medtaget i deres materiale der blev præsenteret for borgerne. Jeg forestiller mig at dette frø-sæt er lavet sammen med Naturstyrelsen, bestående af busk-beplanting, som kan fungere som naturligt hegn imod vandsiden (og til øvrigt brug i havnerne til glæde for beboerne og til folk, som går tur langs stranden). På den måde kan man som grundejer hjælpe med til at holde invasive arter nede og hjælpe de sorter, som vi anser for 'naturlige' langs kysten.
Den bedste måde at få resultater på er at appellere til folks fornuft - og give dem mulighed for selv at hjælpe til. Ved implementering af ovenstående forslag er det min overbevisning, at kysten kan ændres på sigt - og ikke kun kortvarigt med gravko. Hvis ikke folk er med på planen, vil ny-beplantning blot fortsætte efter at kommunen har opgravet planterne, hvilket er skønne, spildte kræfter (og vores skattekroner).

Såfremt du ser maskiner der rykker Rosa Rogusa op tæt på, eller på din grund, er du velkommen til at sende dine oplevelser og eventuelle billeder til os på kasper@naturstrand.dk.

torsdag den 1. november 2012

Referat fra borgermødet vedr. Mosede/Karlslunde

Kære strandelskere,

Mødet forløb rigtigt godt - der var et flot fremmøde og personligt syntes jeg, at det var det møde i rækken med den bedste stemning.

Karina har som vanligt været sød at lave et referat til os - jeg håber, at du får det læst så du ved, hvad der rører sig på din strand.

De tre faser med borgerinddragelse er nu overstået - nu venter det politiske arbejde, dvs. de endelige beslutninger om hvad der skal laves, og hvilken økonomisk ramme idéplanerne får til rådighed.

Jeg håber, at du har været tilfreds med vores forenings arbejde ift. Greve Kommunes "strandforbedrings-projekt".

I nærmeste fremtid ser jeg følgende opgaver;

 1. bevare fokus på opgaverne vedr. stranden som Greve Kommune faktisk fører ud i livet 
 2. forblive organiserede og vedholde vores fokus på stranden, kysten og bugten ift. de daglige opgaver og udfordringer

Vi følger selvfølgelig det fremtidige arbejde som kommunen gør, såfremt opbakningen fra vores medlemmer forbliver intakt.

tirsdag den 30. oktober 2012

Invitation til borgermøde

Kære allesammen,

Så er det tid til den sidste fase i Greve Kommunes plan vedr. udvikling af vores skønne strand. Det drejer sig denne gang om Mosede og Karlslunde strand.

Jeg håber, at I vil følge processen til vejs ende og at I vil banke på hos naboen og tage ham/hende med også. Vi har muligheden for at påvirke vores strandmiljø, så det er nu jeres idéer skal på banen. Man er selvfølgelig også velkommen til at komme og fortælle at man synes stranden er lige som den skal være.

Jeg håber på et stort fremmøde.

Sted: Karlslunde Hallerne
Hvornår: Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 18.00 til 20.00.

Den officielle invitation fra Greve Kommune kan du se her.

fredag den 7. september 2012

Vindmøller: Nej tak!

Kære allesammen,

Det ser ud til at vores politikere og Energistyrelsen har fravalgt Køge Bugt i denne omgang mht. de kystnære vindmøller. Det er selvfølgelig en utrolig god nyhed. Det er dog sådan at vinden også kan skifte indenfor politik, så vi holder selvfølgelig fortsat skarpt øje med Energistyrelsen og vindmøllesagen.


Rigtig god weekend - og tak for hjælpen!

Jeg håber på din fortsatte støtte til Foreningen Køge Bugt Naturstrand.

Venligst,

:-) Kasper Hansen
Formand for 
Foreningen Køge Bugt Naturstrand
http://www.naturstrand.dk

torsdag den 30. august 2012

Referat af strandvandringen d. 21. august 2012 (Mosede/Karlslunde)

REFERAT

Strandvandring d. 21. august 2012

Antallet af fremmødte denne tirsdag aften var knapt så imponerende, som vi har set det tidligere, men heldigvis var de, der kom, engagerede og kom med gode inputs i løbet af aftenen.

Brian Hemmingsen startede med at byde velkommen og præsenterede aftenens program, som bestod af;

* En introduktion til Mosede Fortet v/ Henriette Buus (leder af Greve Museum)
* En introduktion til Mosede Havn v/ Leif Engelstoft (tidligere havnefoged i Mosede Havn)
* En gåtur fra Mosede Fort til Mosede Havn og retur

Efter en fin historisk gennemgang af såvel Mosede Fort som Mosede Havns baggrund, skulle gåturen påbegyndes, men inden da bemærkede en af de fremmødte, at man på de uddelte papirer til påførsel af ideer og forslag ikke havde en stor del af området syd for Fortet med. Dan Hasløv forsikrede om, at det udelukkende var på grund af pladsmangel på papiret, og at denne fase omfattede området helt ned til kommunegrænsen ved Solrød,  men i parantes skal det bemærkes, at der generelt var meget lidt fokus på dette område i løbet af aftenen.

Under turen var der følgende kommentarer borgerne og informationer fra Dan Hasløv og Brian Hemmingsen:

Kommentarer fra Dan Hasløv:
* Der er ingen konkrete planer for Mosede/Karlslunde Strand - Kommunen er her for at lytte
* Området er præget af en naturlig kyst, som dog er meget påvirket af de menneskeskabte anlæg
* Der sandfodres syd for fortet pga. den meget smalle strand mod syd
* Høfderne er nødvendige for at holde på sandet, men de har desværre vist sig at være en tangfælde - de blev for 5 år siden forkortet, men problemet består
* Anlæg som det ved Mosede Fort skal vedligeholdes - og det “menneskeskabte strandengslandskab” kan måske forbedres med bænke, mere sand eller stiadgang
* Man kunne overveje at udvikle havnevejen (lokalplanen skal i denne forbindelse ændres)

Spørgsmål/kommentarer:
Der er stadig meget store lugtgener fra tang og fedtemøg i Mosede og Karlslunde - hvilke bekæmpelsesalternativer findes?
Brian Hemmingsen:
- Sandfodring (vi har prøvet én gang, hvor sandet forsvandt med det samme, men vi prøver igen)
- Der bruges 1,3 mio. årligt på strandrensning
- Flere firmaer har givet deres bud på årsagen, men en egentlig løsning er endnu ikke fundet

Ikke alle steder syd for Fortet forsvinder der sand - hvis man kortede den sidste høfde mod syd yderligere af, ville det måske hjælpe?
Dan Hasløv:
Da høfderne blev ombygget, forsvandt der én, og den sidste høfde er allerede blevet kortet meget af!

Der går en sti langs skovkanten ved Fortet - men den er opbrudt af et hegn og et “adgang forbudt” skilt, hvilket er meget ærgerligt. Kan Kommunen ikke gøre noget ved det, så man igen kan færdes der?
Brian Hemmingsen:
Der er tale om nogle nabostridigheder omkring denne sti. Der er givet en administrativ godkendelse af lukningen af den, og dette er fuldt lovligt.

Fedtemøget og tangen er et problem, og det er en barriere for strandmiljøet, at der skal renses hele tiden. Kan man ikke lave et samarbejde med nogle ingeniører om at udvikle et specielt køretøj, der presser fedtemøget og beholder den lugtende væske, som er det egentlige problem - og også med fokus på biogas?
Blev ikke kommenteret

Der bør blive gjort noget mere ved kloak og overfladevandsudløb - det kontrolleres ikke, hvad der kommer ud, og når rensningsanlægget løber over, ryger det også ud i Køge Bugt. En øget kontrol og længere rørføring vil mindske fedtemøget.
Blev ikke kommenteret

Gør noget mere ved at få luget ud i alle hybenroserne!
Brian Hemmingsen:
Der er afsat penge til fjernelse af hybenroser.

Gør mere ud af adgangsforholdene til stranden - og fjern “Adgang forbudt”-skiltene.
Brian Hemmingsen:
Der bliver opsat skilte på offentlige adgangsveje til stranden ca. 10 steder langs stranden.

Brug de store græsarealer ved Fortet til Petanque-baner eller som Crolfbane.
Blev ikke kommenteret.

Gør noget for børnene, så de kan lære at bruge naturen, fx med naturlegeplads og overdække ved dårligt vejr.
Blev ikke kommenteret.

Slutteligt kunne Brian Hemmingsen fortælle, at Greve Kommune tager afstand fra de kystnære havvindmøller, og at Byrådet allerede HAR sendt høringssvar ind.

Øvrige kommentarer til strandudviklingen bedes fremsendt inden tirsdag d. 4. september til teknik@greve.dk, og onsdag d. 31/10-12 vil der være præsentation af indkomne forslag/arkitektens forslag i Kiffen i Karlslundehallen.

mandag den 27. august 2012

Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Kære medlemmer,

Som I ved, var indsigelsesfristen vedr. de kystnære vindmøller igår, søndag. Derfor blev nedenstående email blev sendt til Energistyrelsen kl. 15:42 søndag d. 26. august 2012. Umiddelbart efterfulgt af emails med indscannede underskrifts-ark fra vores lille underskriftsindsamling - disse er ligeledes blevet sendt pr. almindelig post i dag. 

Jeg vil gerne takke dem, der har brugt tid og energi på at indsamle underskrifter. Jeg vender tilbage, når der er mere nyt i denne sag.

______________


Til: Energistyrelsen
Cc: Bestyrelsen i "Foreningen Køge Bugt Naturstrand"Ang: Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Elektricitet fra vindmøller kan være en god idé, forudsat at møllernes placering ikke ødelægger mere end de gavner. Dette mener vi ikke er tilfældet mht. placeringen af kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vores forening arbejder primært med at beskytte strandene i Køge Bugt - og bibeholde disse som værende naturstrande - dvs. uden anlæggelse af f.eks. betonpromenader eller andre menneskeskabte anlæg. Dette inkluderer vindmøller. Strandene er et enormt aktiv for kommunerne omkring Køge Bugt, især for de rekreative muligheder men bestemt også for det sportslige og sociale ifm. sejlads og livet på havnene. Det er vores overbevisning at sejlere og aktive brugere af bugten vil lide stor skade pga. sikkerhedszone samt turbulens fra møllernes vinger.

Vi er mange folk som tager afstand fra den udpegede placering i Køge Bugt af kystnære vindmøller - også selvom mange af vores medlemmer er for vindmøller generelt, så kan de ikke støtte idéen om en placering i Køge Bugt.

Vi har som en medlemsdrevet forening taget initiativ til flere tiltag for at informere lokalområdet om jeres planer med vindmøllerne; 1) skabelon til indsigelsesmail, 2) læserbreve, debat og artikel i Sydkysten Weekend d. 18. august samt 3) underskriftsindsamling.

1) Skabelon til indsigelsesmail
Vi har bedt folk om at lave indsigelser til jer og eventuelt cc’e formand Kasper Hansen (kasper@naturstrand.dk), såfremt de ikke ønsker vindmøller i Køge Bugt. Formanden har per d.d. været cc’et på 40 emails fra husstande imod vindmøller - men flere kan være sendt til jer, uden at folk har cc’et formanden.

2) Læserbreve, debat og artikel
Disse læserbreve samt artikel er vedhæftet denne email - hvor vores forenings synspunkter bliver yderligere specificeret ift. denne skrivelse.

3) Underskriftsindsamling
Vi har indsamlet i alt 321 underskrifter fra borgere i Greve, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Karlslunde og Solrød. Pga. tidspres og det faktum at alt arbejde er frivilligt udført, kunne vi, såfremt vi havde arbejdskraften til rådighed, have skaffet mange flere underskrifter. Det var helt typisk, at alle adspurgte generelt var for vindmøller på åbent hav og/eller langt fra beboede egne, men at de under ingen omstændigheder skulle placeres i Køge Bugt, både pga. lydgener og visuelle gener, men også pga. strandenes og bugtens rekreative værdi. Disse underskrifter er indscannet og  lagt online her. Pga. pladskravet til disse billeder, er de forsøgt emailet på ens@ens.dk ad flere omgange med “FORENINGEN KØGE BUGT NATURSTRAND INDSAMLING” i emnefeltet. Original-arkene (Underskrift01.png til Underskrift19.png) vil blive eftersendt til Energistyrelsen - resten (Underskrift20.png til Underskrift26.png) haves kun i elektronisk form, da folk har scannet og mailet disse til formanden.

Vi håber meget, at vores arbejde vil blive respekteret af Energistyrelsen og blive brugt i evalueringen af Køge Bugt mht. de kystnære vindmøller.

Vi håber selvfølgelig på, at Energistyrelsen finder alternative placeringer og eventuelt også alternative energiløsninger (fx. solceller), således at Køge Bugt kan bevares i dens nuværende smukke form og brugbare funktion.

Med venlig hilsen,

Foreningen Køge Bugt Naturstrand
ved
Kasper Hansen
http://www.naturstrand.dk


søndag den 19. august 2012

Invitation til 3. etape (Karlslunde/Mosede strand)

Kære medlemmer,

Her midt i alt snakken om vindmøller, er det vigtigt at huske på Greve kommunes projekt "strandforbedringer".

Vi har nu været igennem to faser; 1) Hundige (Hundige Strand) og 2) fra Hundige til Granhaugen (Greve Strand). Nu er tiden kommet til 3. - og sidste - fase, nemlig Karlslunde/Mosede Strand, og som tidligere annonceret starter denne fase Tirsdag d. 21. august kl. 18.00 - 20.00. Vi mødes ved teltet på plænen syd for Mosede Fort.

Den officielle invitation kan ses i seneste Sydkysten Weekend og kan ses herunder;


Desuden; vær opmærksom på, at Greve Kommune ikke har noget at gøre med Energistyrelsens udpegning af placeringen af de kystnære vindmøller - og at de helst ser at Energistyrelsen dropper deres mølle-planer i Køge Bugt. Desværre har Greve Kommune (i behandlingen af Teknik- og Miljøudvalget), i deres officielle høringssvar, angivet at møllerne, såfremt de skal placeres her i Køge Bugt, bliver placeret 10 km fra kysten - hvilket jeg stadig synes er alt for tæt på land.


Jeg håber, som altid, at I kan ofre de få par timer på jeres strand og miljø - og at I derfor vil møde talstærkt op så vi kan følge dette kommunale initiativ til vejs ende - for denne gang.

Husk at ring til venner af stranden, naboer, bekendte osv. og invitér dem til mødet.

tirsdag den 14. august 2012

Vindmøller - igen!

Kære medlem

Jeg har tidligere skrevet til dig omkring risikoen for vindmøller i Køge Bugt, og nu gør jeg det igen - men denne gang i håbet om, at du har mod på at deltage aktivt i arbejdet med at få staten til at indse, at den mulige placering af en kystnær havmøllepark i Køge Bugt er helt, helt gal.

Det er vigtigt at huske på, at placeringen, der er oppe og vende pt. kun er vejledende - placeringen kan ændre sig, når projektet går i gang (beskrevet i COWI-rapporten). Folk der tror sig sikre, kan derfor risikere vindmøller ud for “deres” strand i Køge Bugt - selvom det ikke var dér det oprindeligt var planlagt.

Tre af foreningens medlemmer - mig selv inklusive - har i dag samlet tilsammen 124 underskrifter fra borgere, der heller ikke ønsker kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vi vil gerne fortsætte med arbejdet, men har brug for hjælp; alt hvad du kan gøre for at mobilisere modstanden hos venner, bekendte og naboer i området, er velkomment - Energistyrelsen skal bombarderes med  tilkendegivelser fra borgere i Køge Bugt, der IKKE ønsker, at vindmøller skal spolere deres skønne naturområde!

Hvordan kan du hjælpe?

1) Skriv til ens@ens.dk og fortæl dem, hvad du mener om vindmøller i Køge Bugt. Hvis du er usikker på, hvordan man laver en indsigelse, er du velkommen til helt eller delvist at benytte nedenstående skabelon. Du må meget gerne sætte mig, kasper@naturstrand.dk, på cc.

2) Vær med til at samle underskrifter - det nytter, hvis vi er mange! Vi har lavet en blanket - som er vedhæftet denne mail; du skal blot printe den og tage den med dig. Den ligger også på vores hjemmeside. Når du har fået folk til at underskrive imod vindmøllerne, så send mig en mail hurtigst muligt, så vi kan aftale hvordan jeg kan få dem - så jeg kan sende underskrifterne samlet til Energistyrelsen.

3) Skriv et læserbrev i Sydkysten om emnet.

Tiden er knap og hver dag tæller (indsigelsesfristen er allerede d. 26. august) - det er NU du har chancen for at gøre en forskel for dig selv og dine medborgere i Køge Bugt!

Venligst,

Kasper Hansen
Fmd

________________

Til: ens@ens.dk
Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Køge Bugt


Att.: Energistyrelsen

Undertegnede skal herved på det kraftigste modsætte sig, at der bliver placeret kystnære havmøller i Køge Bugt.
Området er et yndet udflugtsmål for de, der ønsker rekreation, havaktivitet og naturoplevelser; ikke mindst den smukke, uforstyrrede udsigt ud over det åbne hav er en hovedattraktion for mange af de besøgende. Desuden er en stor del af kyststrækningen beboet af borgere, der bor der netop på grund af den uforstyrrede – hvad angår både lyd og syn – placering ud til den smukke bugt og som i høj grad vil blive generet af en vindmøllepark lige ude foran deres vinduer.

Jeg bekymrer mig om konsekvenser som:

 • ødelæggelse af strandens rekreative værdi
 • ændrede strømforhold i bugten med tang og fedtemøg til følge
 • sejladsbegrænsninger
 • nedgang i turistbesøg
 • fiskeribegrænsninger
 • dalende værdi på boliger ved stranden
 • støjgener
 • sundhedsmæssige konsekvenser som følge af lavfrekvent støj og infralyd (søvnbesvær, hovedpine, stress, sygemeldinger osv.)
 • begrænsning af fri adgang til havet
 • ødelæggelse af den smukke, uspolerede udsigt
 • ødelæggelse af havnenes økonomi

Jeg kan i jeres rapport, “Udpegning af områder til kystnære havmøller” konkludere, at den kystnære placering forsvares med, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end hvis møllerne blev placeret udenfor den kystnære zone.
Spørgsmålet er, om det på bundlinien alligevel er den økonomisk bedste løsning, hvis man medregner de berørte kommuners øgede udgifter til strandrensning pga. forøget tilgang af tang og fedtemøg, manglende indtægter fra turister og fra borgere, der flygter pga. faldende grundværdi, manglende udfoldelsesmuligheder i havet og manglende rekreation eller den store udgift, der skal postes ud til borgere, der bliver sygemeldt pga. lavfrekvent støj og infralyd fra møllerne.

Er alle disse negative - såvel menneskelige som økonomiske -  følgevirkninger af kystnære havmøller taget med i de udregninger, Havmølleudvalget har foretaget i deres analyse af mulige placeringer?

Energistyrelsen opfordres til at fjerne fokus fra et så benyttet, bebygget og beboet område som Køge Bugt og i stedet rette søgelyset mod alternative placeringer, der ikke er til gene for borgere - eller andre typer af løsninger indenfor vedvarende energi, der ikke medfører så mange problemer som vindmøller gør - fx. solenergi i stedet!

Med venlig hilsen

Dit navn
Din adresse
Dit postnummer + by

mandag den 13. august 2012

Der kommer store vindmøller i Køge BugtVi står overfor en stor udfordring... Vindmøller!


Som skrevet d. 19. juli er der udsigt til vindmøller i Køge Bugt - rent bogstaveligt - men vi har muligheden for at skrive indsigelser til Energistyrelsen inden høringsfristen d. 26. august 2012 - det er om 13 dage!!! Der er ikke længe til - og efter den dato kan løbet meget vel være kørt!


Ovenstående billede (klik på billedet for at se det større!) er taget fra en rapport som er blevet udarbejdet på vegne af Energistyrelsen. Desuden kan du læse Greve Kommunes syn på vindmølle sagen i materialet til dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde idag. Greve Kommune frabeder sig vindmøllerne, hvilket er fornuftigt... Men er det nok til at overbevise staten om ikke at ødelægge vores dejlige strand og miljø her i Køge Bugt?

Hvordan kan du hjælpe?

Du kan hjælpe ved;

1) At skrive en indsigelse til Energistyrelsen på ens@ens.dk. Du skal skrive hvorfor du ikke ønsker at Energistyrelsen laver vindmøller i Køge Bugt, underskrevet med dit navn og din adresse. Det er meget vigtigt at vi alle gør dette, og en mail er jo det mindste man kan bidrage med.

OG

2) At sprede budskabet - få alle dine naboer og bekendte til at skrive indsigelser til Energistyrelsen.

OG

3) At underskrive Hundige Havns underskriftsindsamling.

DIN HJÆLP ER NØDVENDIG!

søndag den 12. august 2012

Referat og idékatalog ang. 2. etape af stranden

Kære medlem

Efter strandvandringen ved Granhaugen er materialet fra denne etape nu færdigbehandlet af Teknik- og Miljøudvalget - og der er ingen negative overraskelser. Jeg synes at referatet er godt, og idéerne i kataloget er de samme som vi diskuterede, da vi var sammen på Granhaugen.

Jeg synes ikke, der er nogle negative effekter på selve stranden - og da det er foreningens hovedinteresse må du selv tage stilling til kommunens og tegnestuens materiale.

Du kan læse referatet her.

Idékataloget kan du finde her.

VIGTIGT: Næste møde ang. stranden (etapen Karlslunde-Mosede) er fastlagt til d. 21. august kl. 18.00 - 20.00 og foregår på Mosede Fort.

torsdag den 19. juli 2012

Vindmøller i Køge Bugt

Kære beboere ved - og fans af - Køge Bugt


Vindmøller! Jeg læste denne artikel for nogle uger siden; http://www.b.dk/politiko/16-bud-paa-en-ny-havvindmoellepark - og nu begynder flere medier endelig at tage nyheden op.
Næste gang du går en tur på vores strand, så forestil dig en mur af 180 meter høje vindmøller indtil 2 km fra kysten. Forestil dig desuden, at der ikke er én eneste båd ude og sejle. Ja, forestil dig at havnene langs vores kyst lukker og slukker. 


Dette kan meget vel blive virkelighed!


"Havmølleudvalget" har udpeget 16 steder i Danmark, hvor nye kystnære vindmøller kan placeres - vores bugt er en af de 16 steder. Udover den åbenlyse visuelle effekt, er det min forståelse, at brug af bugten bliver forbudt - dvs. sejlsport og deraf afledt aktivitet må ophøre. Årsagen er vist relateret til sikkerhed, for enten personer eller møller. 


Dette er ikke en dårlig joke - eller et forsinket aprilsnar! Vindmøller er "big business" i dagens Danmark - og nu kan de altså lande lige her hos os.


Hvordan kan man nyde naturen og miljøet med sådanne kæmpe 180 meter høje maskiner stående og larme helt indtil 2 km fra kysten?


Hvordan kan man påtænke at ødelægge det liv i bugten, som vi har her i Køge Bugt, med flere velfungerende havne, der danner basis for socialt liv, hygge og sport?


Det første vi har brug for, er en diskussion om vindmøller i Køge Bugt. Det vil sige, at vi har brug for, at alle snakker sammen om emnet. Vi er jo mange, der gerne vil købe vindmølle-strøm, men skal omkostningerne til etablering af disse så langt ned (ved at sætte dem så tæt på kysten), så det skal smadre vores muligheder for at bruge bugten? Skal vi kunne se og høre dem døgnet rundt? Jeg siger NEJ!


Derfor, snak med dine naboer, venner og bekendte om vindmøller i Køge Bugt. Hvis du/I vil gøre insigelser skal det ske til Energistyrelsen på ens@ens.dk - og altså inden d. 26. august. Når du sender dine indsigelser, må du meget gerne sætte mig på som cc (kasper@naturstrand.dk)! Husk at skrive, at det er vindmøllerne i Køge Bugt du har noget imod - og beskriv hvorfor de ikke høre til her i vores bugt.


Mere nyt følger - indtil da - læs mere i nedenstående artikler;

http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Jammerbugt/2012/06/27/133124.htm
http://dinby.dk/vestegnen/vindmoeller-en-katastrofe-for-koege-bugt
http://www.dr.dk/P4/Sjaelland/Nyheder/RegionSjaelland/2012/06/27/061615.htm
http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/vedvarendeenergi/vindkraft/havvindmoeller/fremtidens%20havmoelleparker/sider/forside.aspx

De bedste hilsner,

Kasper Hansen
Fmd. Køge Bugt Naturstrand

PS: Dette er en sag der kun kan vindes ved at lave nok røre i andedammen! Og vi har kun indtil d. 26. august!


onsdag den 20. juni 2012

Referat af Borgermøde ang. 2. etape

REFERAT
Borgermøde d. 11/6-12 på Greve Gymnasium

Greve Kommune havde denne aften inviteret borgerne til møde omkring 2. etape (fra Granhaugen og ned til Mosede Fort) af strandudviklingen, og det var sandelig kærkomment at se, at man denne gang for alvor havde taget borgernes ønsker med i planerne, således at virkeligheden langt mere var afspejlet i de forslag, Dan Hasløv præsenterede i helhedsplanen for Greve Strand.

I denne etape var fokus på naturen med en høj grad af bevarelse af de nuværende forhold - herunder en fredeliggørelse af Granhaugen og udformning af en skov/naturplads som skal danne mødet mellem Greve Centervej og Granhaugen med cykelparkering, toiletter mv.

Undertegnede bemærkede med stor glæde, at der på intet tidspunkt blev nævnt noget om den frygtede sti langs stranden!

Der blev talt en del om, at man ønsker at lave en plejeplan for Granhaugen i tæt dialog med lokalområdet, hvor selve plejen varetages af et beboerlaug, således at kommunen kan lægge arbejdet andetsteds - hvordan man rent administrativt ift. aflønning vil varetage kontakten, blev dog ikke uddybet.

Greve Centervej skal desuden gøres mere grøn landskabelig og indbydende, og dele af rabatten (samt muligvis lidt af strandvejen) anlægges med parkeringspladser - her blev det fremhævet, at der IKKE kommer parkeringspladser i selve Granhaugen.

Hvad angår siddepladser langs stranden er planen, at det ikke skal være traditionelle bænke, men måske sten, træstykker mv., som placeres, så det ikke skaber problemer for strandgrundsejerne. Placeringen vil ifølge Brian Hemmingsen ske i dialog med beboerne, og Dan Hasløv fremhævede i øvrigt, at man ikke ønskede at trække for meget trafik til, men blot at efterleve et stort ønske om bedre siddemuligheder.

Badebroen, som skal forlænges, kan både tænkes åben eller med lidt læplads til gavn for vinterbaderne, evt. udført i træ eller sejldug. Broens størrelse er endnu ikke besluttet, men en idé kunne være at tænke den sammen med handicapadgangen. Desuden blev der spurgt, om broen skal være åben eller lukket, hvilket endnu heller ikke er afklaret.

Et andet vigtigt punkt for kommunen, er netop handicapadgang til stranden - omend man som udgangspunkt skal færdes på naturens præmisser, kan der godt visse steder laves hensyn til handicappede - fx. ved Granhaugen.
Det lod til, at der i salen generelt var en ret positiv stemning overfor de skitserede planer, men visse opklarende spørgsmål blev dog stillet:

* Hvad er tidshorisonten for tiltagene?
Tidshorisonten afhænger meget af økonomien i de enkelte tiltag - og omfanget af dem i øvrigt - men man vil om ca. 14 dage bære forslagene videre til politisk behandling.

* Hvem varetager oprydning af svineri omkring de siddepladser, der bliver opstillet - er det kommunen eller et laug?
Hærværk er svært at undgå, og ressourcer til oprydning er påkrævet - dette varetages af Park og Vej - men en del kan afhjælpes ved at opstille udsmidningsfaciliteter.

* Hvorfor er der ikke tænkt på parkering, handicapadgang og badebroer ved Greve Badehotel, alternativt Mosede Fort, når mulighederne dér allerede er til stede, så det både bliver nemmere og billigere at etablere?
Der er ikke planer om MANGE parkeringspladser, blot nogle få på Greve Centervej nær Granhaugen, og desuden er Greve Kommune interesserede i at få mere end blot ét adgangssted for handicappede. Der er i øvrigt en proces igang omkring en handicaprampe ved Fortet.

* Er skovpladsen en parkeringsplads?
Nej!

* Hvad er økonomien i dette udviklingsprojekt? Hvor meget er brugt? Har man lagt penge til side? Og hvad med vedligeholdelse?
Indtil videre har der været afsat en halv million kroner. Næste år er der afsat omkring én million kroner til strandprojektet. Den største økonomiske udfordring ligger dog i Greve Centervej, men der er ikke regnet på det endnu. Driften skal også afklares, og der sættes midler af til det i budgettet.

* Udløbene skal væk fra kysten og vandet skal renses bedre inden det udledes!
Det skal der gøres noget ved, og Bjarke Abel fra bestyrelsen i Greve Forsyning lovede personligt at bringe mulighederne for at få udledt røret 100 meter længere ude i havet ved næste bestyrelsesmøde i Greve Forsyning.

* Tang og fedtemøg skal væk!
Greve Kommune HAR fokus på dette og har af samme årsag entreret med et nyt firma til denne opgave - der er dog stadig store udfordringer på dette område.

* Vedligeholdelsen af strandvejen er helt gal - enten tager man for lidt, eller også tager man for meget?
Måske skal der tænkes anderledes med en helt anden type beplantning, og Park og Vej er opmærksomme vedligeholdelsesproblematikken.

* Hvorfor er der lavet forslag til to vedligeholdelsesplaner for Granhaugen; en til nord og en til syd?
Dette er pga. de typer af beplantning der er i Granhaugen.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til teknik@greve.dk.

fredag den 8. juni 2012

Borgermøde 2. etape (Granhaugen)

Så skal vi på den igen. Greve Kommune har inviteret os til borgermøde mandag d. 11. juni kl. 18.30 - 20.30 på Greve Gymnasium (Samlingssalen).

Det er vigtigt, at I alle deltager, så vi (fortsat) viser vores kommune, at vi er mange borgere, der elsker vores strand som den er - uden større ændringer og/eller tilføjelser.

Dette møde har til formål at præsentere Greve Kommunes opfattelse af vores idéer, samt deres egne (og deres tilknyttede tegnestues) idéer. Såfremt I ønsker en genopfriskning af, hvad vi snakkede om sidste gang på vandringen ved Granhaugen, kan I se mit skriv her.

Hermed den originale invitation som ses i Sydkysten.


lørdag den 24. marts 2012

Læserbrev i Sydkysten

Weekenden d. 23. marts til 25. marts havde foreningens formand Kasper Hansen dette læserbrev i Sydkysten Weekend.

søndag den 11. marts 2012

Formandens beretning 2011

Formandens beretning 2011

En traditionel formands-beretning vil typisk have et tilbageblik for året, der er gået, men jeg anser det som værende svært, for ikke at sige umuligt, at sammenfatte det altsammen i et par linier. Derfor synes jeg, at I skal se - eller gense - hvad vi har skrevet fra de 4 vigtigste møder:

Inspirationstur på Amager Strandpark

1. borgermøde i Portalen

2. borgermøde i Portalen

Strandvandring på Greve Strand

For dem af jer, der var med på Strandvandring d. 29/2-12 kan det virke som om, at vores forening har nået sit mål; Brian Hemmingsen bekræftede, at der ikke ville være tale om en kyststi. Dette er jo fantastisk nyt - men er det nu også hele sandheden? Faktum er, at sagen om en sti på stranden har været oppe og vende før, og før er blevet behandlet i kommunalt regi. Dengang, ligesom nu, var det ikke drevet af et solidt borger-ønske.

Der er nu ca. 1 ½ år til kommunalvalget. Det begynder at være farligt at begive sig ud på tynd is som kommunalpolitiker. Derfor er det virkelig nu, at vi skal stå sammen og arbejde for vores ønsker for vores strand. Det er sådan, at denne “forbedringsproces” er delt op i 3 etaper, hvor Hundige-etapen anses for overstået og i øjeblikket bliver behandlet politisk, mens Greve Kyst netop er påbegyndt. Som bekendt holdes der møde på Greve Gymnasium d. 11/6-12, hvor kommunens planer for Greve Kyst-strækningen bliver fremlagt. Selvom retorikken er blevet dæmpet og armbevægelserne blevet mindre, er jeg sikker på, at vores ven Dan B. Hasløv ikke skuffer i kreative udfoldelser.

Vi har muligheden for at komme med ideer og blive hørt, hvilket vi bør benytte os af. Vi er jo ikke kun en forening, som kæmper imod noget, men også en forening, der kæmper for noget. Mange af os er f.eks. enige om, at vandkvalitet, dyreliv og renholdelse af stranden er vigtige emner, som vi gerne så, at kommunen prioriterede højere, end tilfældet er i dag. Derfor vil jeg opfordre jer til at sende en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen (teknik@greve.dk) og også gerne til mig (kasper@naturstrand.dk) med jeres ideer og forslag - store som små. Det er vigtigt, at kommunen hører fra dig og os, også selvom dit bidrag er beskedent! Et forslag til små, praktiske tiltag kunne være f.eks. ekstra renholdelse i sommerhalvåret, opsætning af skraldespande på vendepladserne på vejene ned til stranden, et par bænke af bundgarnspæle i klitterne eller lignende. Send løs og bliv hørt!

Med hensyn til vores allesammens arbejde og engagement i stranden, må man sige, at vi har formået at tiltrække fokus og folk til møderne med kommunen. Gang på gang har vores politikere været overraskede over tilslutningen - jeg håber dette bliver ved! Dette tror jeg dog kun kan opnås ved, at vi forener vores kræfter og løfter de opgaver, som vi alle ønsker udført. Nedenstående opgaver er nogle af dem, jeg mener vi bør fokusere på i 2012, og som kræver mere end et par personers dedikation:

* Relancere os fra værende imod til værende for og med
* Kontakte grundejerforeningerne angående deres ønske for stranden
* Finde detaljer vedr. overløb af spildevand til bugten
* Lave forslag til, hvordan vi afmystificerer private fællesveje, så offentligheden bliver gjort bekendt med, hvad begrebet dækker over
* Frivillige ‘strandvagter,’ som giver os konsistent information om strandens tilstand (f.eks. om ophobningen af fedtemøg) til brug for kommunikation til kommunen

Såfremt vores forening skal opnå resultater i ovenstående opgaver - og andre vigtige opgaver, som vi finder nødvendige i løbet af året - er to ting essentielle; finanser og ildsjæle. Mht. finanserne er dette afspejlet i forslaget til budget for 2012 - som er sendt ud til de betalende medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Såfremt vores forening skal blive ved med at kæmpe for stranden, har vi brug for motiverede folk til at træde ind i bestyrelsen - tænk over, om ikke det skulle være dig?

På snarligt gensyn.

Venligst,

Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand

onsdag den 7. marts 2012

Strandvandring på Greve Strand ved Granhaugen

Greve Kommunes borgere var mødt talstærkt op denne eftermiddag - ikke mindst takket være en af foreningens medlemmer, Tina Frederiksens - ihærdige indsats med at dele løbesedler ud om strandvandringen.

Efter en kort introduktion ved hhv. viceborgmester Brian Hemmingsen og arkitekt Dan Hasløv, gik strandvandringen i gang. Den gruppe, vi - foreningens formand og næstformand - var i, blev ledet af Brian Hemmingsen, som fik mange kritiske spørgsmål undervejs. Især skal fremhæves spørgsmålet om, hvorvidt kyststien, som flere gange har været oppe og vende, ville blive til noget eller ej. Dette svarede Brian Hemmingsen klart og entydigt nej til - kystien bliver ikke til noget - hvilken lettelse! Adspurgt om det var intentionen, at der skulle fældes flere træer på Granhaugen, svarede Brian Hemmingsen ligeledes nej. Det gennemgående tema i løbet af hele gåturen var i øvrigt bevar stranden, som den er - en sang, han og resten af kommunen efterhånden har hørt rigtig mange gange!

Efter gåturen og en lille pause, var der åben debat med mulighed for at komme frem med forslag, som kommunens medarbejdere ville notere. Rent indledningsvist  bad en borger folk, der var for bevarelse af naturen (såvel strand som Granhaugen), som den var, række hænderne op, og den skov af hænder, der straks røg i luften, talte sit eget, tydelige sprog. Herefter kom følgende ønsker og kommentarer frem:

 • Vi ønsker naturstranden bevaret
 • Lad tingene være, som de er
 • Hav fokus på minimal plantepleje
 • Dyrelivet forsvinder, hvis der kommer beton
 • Beton giver mere tang
 • Det blev besluttet, at der skulle udtyndes i Granhaugen, men lige nu minder det mere om en opstamning
 • Vi ønsker ikke “Nord for København” her
 • Brug pengene på Greve Centervej i stedet for at gøre noget ved stranden
 • Brug bundgangspæle i stedet for bænke - det giver mindre uro (her skal det bemærkes at Hasløv var hurtigt til at omtale disse bænke som “naturbænke” - lad os håbe at borgerens ønske om at bruge bundgarnspæle kan kombineres med Hasløvs bænk)
 • Brug tang som gødning
 • Få Grandhaugen fredet, så vi ikke skal være nervøs for om kommunen pludselig vil fælde træerne (igen)

Desuden blev følgende spørgsmål rejst:
 • Hvad sker der med den kile, man snakkede om fra Greve Midtby og ned til Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at det klart skal diskuteres, hvad der skal ske med dette, og at man skal medtænke bedst mulig sammehæng mellem bagland og strand, men at der pt. ingen planer er for dette.
 • Skal der laves fliser/gang ned igennem Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at dette også skal diskuteres.

Brian Hemmingsen rundede af med at understrege, at kommunen har forstået, at vi ikke ønsker forandring, at de har noteret sig vores ønsker, at de ingen skumle bagtanker har, at der ingen intentioner er om flere fældninger på Grandhaugen.

Som den sidste til at tage mikrofonen, gentog formand Kasper Hansen, hvad Brian Hemmingsen havde svaret tidligere, så alle kunne høre det og så Brian kunne tage ordet, såfremt Kasper havde misforstået budskabt: Kasper sagde at han personligt var meget glad for, at Brian Hemmingsen havde givet udtryk for, at kyststien ikke ville blive til noget. Brian forholdte sig tavs - hvilket kunne tyde på at han var enig i det sagte. Vi anser selvfølgelig dette som en sejr, da en (beton?) sti på vores flotte strand nok ville være den største fornærmelse mod stranden og naturen. Vi vil dog stadig holde fokus på emnet, da forståelsen fra kommunens side måske dæmpes, når vi kommer på den anden side af kommunalvalget.

Næste borgermøde - hvor aftenens ideer og synspunkter bliver præsenteret - sker d. 11/6-12 kl. 18.30 på Greve Gymnasium, og vi opfordrer endnu engang alle, der har deres naturstrand kær, til at møde op og give deres besyv med.

mandag den 27. februar 2012

Granhaugen onsdag den 29. februar kl. 16.30

Kære medlem,

Nu kommer turen til næste strækning på vores fælles strand - og måden vi bliver hørt på denne gang er, at vi kan give kommentarer på en gå-tur langs stranden. Du kan se den officielle invitation her.

Derfor; mød op i Granhaugen onsdag den 29. februar kl. 16.30 - gå turen og lad kommunens folk vide, at du er imod beton og asfalt på stranden, lygtepæle, skraldespande og kunstig fremrykning af kysten. Mht. fremrykning af kysten har et bestyrelsesmedlem forsøgt at få svar på, om Greve Kommune aktivt forfølger denne idé - men har endnu ikke modtaget svar på dette.

Såfremt du forholder dig positivt til Greve Kommunes måde at inddrage os borgere på, så læs denne tekst mailet til mig fra et medlem af foreningen (identiteten på medlemmet er mig kendt - og jeg har de omtalte billeder i min varetægt);

"Til din orientering kan jeg fortælle dig at Greve Kommune allerede 30/9 2011 var gået i gang med at etablere et af forslagene ved Hundige Havn, ved at flytte materiale fra stranden til den sydlige mole, hvor fyrtårnet er placeret ifølge deres plan. Sender dig nogle billeder som beviser min påstand. De første 3 billeder er fra 29/9 2011, hvor arbejdet er færdigt for denne gang og de 3 sidste er fra selv flytningen af materiale taget den 30/08 2011 (se dato stemplingen fra kameraet). Det er min mening og holdning, at uanset hvad der blev sagt på mødet den 21/9 2011, havde Kommunen allerede givet ordre til denne handling, som efter min mening er svær at bortforklare, uanset om man er for eller imod forslaget. Samtidig kan jeg oplyse, at klipning af strandområdes-beplantningen bliver større og større for hver gang der klippes, uden at vi som beboere ud til området er blevet adspurgt."

Jeg har længe været nervøs for, at indragelses-processen er en farce - hvor de store linjer allerede er blevet bestemt af personer på kommunen. Dette blev stærkt bestyrket da Dan Hasløv til sidste møde i Portalen prøvede at omtale den nu besluttede kyst-sti som om mange havde efterspurgt den - hvilket ikke var tilfældet. Ovenstående tekst-udsnit fra medlemmet bestyrker yderligere dette.

Det er derfor ekstremt vigtigt for vores allesammens dejlige naturstrand, at du tilkendegiver dine ønsker for strandens bevarelse på gåturen - samt efterfølgende emailer dette til hbc@greve.dk med mig som cc. Husk evt. kommunen på, at de har deres egne arealer, som de kan bruge til deres beton-visioner - uden at de behøver at ødelægge stranden.

Ses vi på onsdag?