onsdag den 30. september 2015

Høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015

Nedenfor ses en skabelon-tilrettet version af foreningens høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, der er i høring indtil d. 30/10-15. Send dit høringssvar til teknisk@solrod.dk.


Kære Solrød Kommune


--Jeg/vi-- skal herved komme med --mine/vores-- kommentarer til Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, som er i høring indtil 30/10-15.


Til en start glæder det mig/os, at borgmester Niels Hørups drømme om en strandpark ikke som sådan afspejles i strategien. Det tyder på, at man har taget borgernes ønsker til sig, og det sætter vi pris på.


Til selve planstrategien har --jeg/vi-- følgende kommentarer, der primært drejer sig om afsnittet omkring stranden (fra s. 28):


“...løbende forbedre faciliterne på og ved stranden under hensyntagen til strandens naturlige karakter”
 • Også vedligehold af faciliteterne, som vi anser som værende de eksisterende offentlige anlæg, fx. Trylleskoven og Østre Parkvej, er en lige så stor nødvendighed som forbedring af dem.

“...kommunens støtte til strandrensning er forøget”
 • Dette er sandelig også en nødvendighed, når man ønsker, at stranden skal være kommunens helt store attraktion. --Jeg/vi-- foreslår desuden øgning af niveauet for strandrensning fremover og anbefaler Solrød Kommune i samarbejde med eksterne partnere at udvikle tekniske løsninger til rensning af fedtemøget, inden det lander på stranden.


“...Selve adgangen til stranden opleves ofte som ikke at være indbydende nok, og der er af mange udtrykt stærke ønsker om, at selve tilgængeligheden ned til vandkanten bliver forbedret”
 • --Jeg/vi-- mener, at de eksisterende adgange til stranden er absolut brugbare som de er, og der er en temmelig stor mængde af disse adgangsveje, både private og offentlige, hvor sidstnævnte har flere gode parkeringsfaciliteter også.
 • I stedet for at øge mængden af adgangsveje, bør man forbedre de eksisterende, eksempelvis feje sand fra de offentlige med jævne mellemrum, så de bliver lettere at færdes på, også for kørestolsbrugere. Hvad nytter nyetablering, når der ikke i dag er nok vedligehold af de eksisterende anlæg?
 • --Jeg/vi-- ønsker ikke endnu en katastrofal idé som projektet med ekspropriering af Hedevej til fordel for en promenade ned til stranden - et projekt, der heldigvis blev afværgret!
 • Adgange til vandet kan i øvrigt komme i karambolage med kystsikringstiltag ved stranden, såfremt tiltagene skal hindre vandindstrømning fra bugten til baglandet.


“...etablere center for ikke støjende vandaktiviteter”
 • I udgangspunktet er dette en fin idé, såfremt et sådant center placeres ved allerede eksisterende offentlige anlæg/områder. For at tiltrække gæster til strand og kyst kan det også overvejes at etablere fx kunstige rev eller dykker-seværdigheder som på Amager Strand. Disse kan etableres i forskellige afstande til kysten, så noget er egnet til snorkling og andet til sportsdykkere.


“...bekæmpe rynket rose”
 • Dette bør kun gøres, såfremt man har alternativer klar til erstatning for planten, der i dag ud over at fungere som “værn” for matrikler ved stranden, også holder på sandet.
  Tidligere har kommunen fjernet rynket rose uden at erstatte det med anden, brugbar beplantning, hvilket resulterede i massiv sandflugt til stor gene for beboere i nærheden.


--Jeg/vi-- skal desuden bede kommunen bekræfte forlydender om, at man i relation til kystsikring har tænkt sig at arbejde i forhold til en 100-årshændelse fra stranden og op til Strandvejen og i forhold til en 1000-årshændelse fra Strandvejen og videre ind i landet. Det giver god mening og øger mulighederne for at bevare stranden som en naturstrand, ligesom det sikkert også bedre kan forsvares økonomisk. Er dette planen, vil --jeg/vi-- meget gerne have, at dette fremgår skriftligt af Planstrategi 2015.


--Jeg/vi-- håber, at I vil medtage ovenstående i jeres arbejde med Planstrategi 2015.


Med venlig hilsen


--Indsæt navn--

søndag den 27. september 2015

Cafémøde om Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden

Solrød Kommune inviterer til cafémøde om Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden mandag d. 28. september kl. 19:30 i Rådhusets kantine. Mødet vedrører også stranden og tilmelding er nødvendig på teknisk@solrod.dk.

Se nedenstående fra Solrød Avis (klik for større udgave).onsdag den 16. september 2015

Nyt angående høringerne "risikostyringsplan for stormflod" og "strandvejsområdet"

Så er referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets (TM) møde d. 10/9-15 blevet publiceret.

De to mest interessante punkter, hhv. risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 (pkt. 2) og endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse (pkt. 10), blev gennemgået, og følgende er værd at hæfte sig ved:

Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021

- TM anbefaler, at man fjerner muligt landdige/Greve Strandpark fra principskitsen på s. 22 i planen, og at man ligeledes ændrer den tilhørende tekst tilsvarende, ligesom man tilføjer, at undersøgelse af de mulige løsninger og tiltag indgår i drøftelserne i de tværkommunale samarbejder.

- TM anbefaler, at principperne i høringssvar nr. 1 indgår i det videre arbejde med planen. Principperne omhandler videst mulig bevarelse af naturstrand uden diger eller fremskudt naturpark, friholdelse af ca. 5 kms kyststrækning, fodring med sand på visse strækninger samt diger inde i landet, herunder også i forlængelse af eksisterende dige ved Lille Vejleå med sluse/port, sluse/port ved Olsbækkens udløb og Streget samt dige ved Hundige Nord (oppe i landet), nord for Mosede Havn, mod syd ved Trylleskoven (oppe i landet) samt ved Karlslunde Mose.

- TM anbefaler, at man bibeholder de 2,80 meter/1000 årshændelse som sikringsniveau i planen.

- TM anbefaler, at risikostyringsplanen godkendes med tilføjelse af sandfodring som mulig løsning, der skal undersøges nærmere.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vi anser det som særdeles positivt, at Teknik- og Miljøudvalget støtter op om, at kommunen skal arbejde videre med ønskerne om videst mulig bevarelse af naturstranden som den er!


Endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

- TM anbefaler forslaget til Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse med af høringssvarene udløste ændringer, herunder fjernelse af vartegn på s. 6 i planen.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vartegnene var aldrig en levedygtig idé, men ikke desto mindre er vi glade for, at også Teknik- og Miljøudvalget er enige med os heri.

Vi følger med i processen omkring de to planer og takker de af jer, der kom med høringssvar til de to planer. 

Vores fælles arbejde nytter!

mandag den 7. september 2015

Greve Kommune inviterer til workshop - bl.a. om stranden

Som medlemmer af Natur- og Miljørådet er foreningen allerede bidragsydere til udformning af parkpolitkken i Greve Kommune, hvilket I også kan læse om i vores noter fra den workshop om parkpolitikken, vi deltog i for nogle måneder siden. Nu inviterer kommunen alle borgerne til en workshop på lørdag d. 12/9-15 kl. 13-15, hvor det er muligt at komme med idéer til den fremtidige udvikling af de grønne områder. 

De grønne områder inkluderer også stranden, så vi er meget interesserede i, at I deltager aktivt i denne workshop.

Nedenfor kan I se de udvalgte målsætninger, som vi på workshoppen blev præsenteret for, og som I formentlig også vil blive præsenteret for ved den kommende workshop:
“Der skal være en god badestrand på hele Greve Kommunes kystlinie”
“Der skal være tilstrækkeligt med badebroer langs med kysten”

“De kystnære grønne områder, der ligger i forbindelse med stranden skal tænkes ind i en sammenhæng med stranden - de kystnære grønne områder er Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen”


“LAR (Lokal Afledning af Regnvand”) handler om at håndtere rengvand på stedet, fx i haven, på parkeringspladsen eller i parken. Greve Kommune vil gerne arbejde med dette, fordi det er et alternativ til at bygge større og større rør til at håndtere nedbør. En anden årsag er, at LAR kan bidrage positivt til naturen og rekreative arealer”


“Et veludbygget sammenhængende stinet er en af Greve Kommunes styrker, og det skal udbygges i årene fremover”


“Det vil være en fordel at renovere vandløbene, de åbne regnvandsledninger og de rørlagte således, at de fremstår som naturlige grønne og slyngede vandløb med mulighed for offentlig færdsel”


“Greve Kommune bekæmper invasive plantearter som Rynket Rose, Bjørneklo og Japansk Pileurt. I fremtiden skal invasive arter bekæmpes yderligere med henblik på at beskytte den naturligt forekommende flora”


“Det skal være en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune, og derfor skal der ske en særlig indsats på kommunens indfaldsveje. Et eksempel på dette er tilsåning med blomster på Greve Centervej og Hundige Centervej. Greve Kommune vil i årene fremover tage flere af den slags tiltag”


Vi opfordrer jer til at tænke over ovenstående punkter, så I er forberedte til workshoppen. Hvordan sikrer vi, at vores strand bibeholdes som naturstrand uden stier og bygninger, med beplantning til at holde på sandet og med rent badevand?

Her er lidt inspiration - læs vores note fra workshoppen vi deltog i for flere forslag;

 • Yderligere og mere fleksibel strandrensning
 • Flere initiativer for renere badevand
 • Længere rørføring af de tekniske udløb (spildevand)
 • Erosionssikring af å-udløb
 • Bibeholdelse af naturstranden
 • Eventuelt nyt byggeri på stranden skal altid placeres foran kommunens egne arealer (Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen)
 • Ingen etablering af stier med fast belægning - de nuværende trampestier er rigeligt
 • Ingen vartegn/statuer på stranden

Vi håber, at I vil bruge tiden på at fremføre foreningens synspunkter - når nu vi har chancen for en lyttende administration!

fredag den 4. september 2015

Gennemgang af høringssvar vedr. risikostyringsplan for stormflod i Greve Kommune

På det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 10. september 2015 vil kystsikringsprojektet blive diskuteret med udgangspunkt i de 27 høringssvar, som kommunen har modtaget fra borgerne i Greve Kommune, og selve risikostyringsplanen vil (højst sandsynligt) blive vedtaget med få ændringer.

En god andel af høringssvarene er fra foreningens medlemmer, men desværre har administrationen valgt at se bort fra alle vores indsigelser undtagen en; undersøgelse af sandfordring som én blandt flere mulige løsninger for sikring mod stormflod. Til vores store ærgrelse indstiller administrationen ikke udvalget at fjerne den håndtegnede principskitse på side 22. Lige så uforståeligt er det, at administrationen holder fast i, at planen omhandler sikringshøjden 2,8 meter, selvom Kystdirektoratets medarbejder på borgermødet nævnte, at med tillæg for bølger, dønninger og anden relevant korrektion, ville den endelige højde blive ca. 4,30 meter. Dette vil til stadighed give et urealistisk billede af konsekvenserne ved de tekniske løsninger, som kan tænkes at blive planlagt. Greve Byråd har dog tidligere besluttet, at sikringsniveauet kan justeres, hvis der kommer ny viden. Vi forstår ikke, hvorfor man ikke kan forholde sig til den nuværende viden, hvilket er sluthøjden på 4,30 meter.

Hvis du har sendt et høringssvar og ikke kan finde det i gennemgangen af høringssvarene, er du ikke den eneste! Vi har kendskab til 3 høringssvar, som er forsvundet ved indsendelse til Greve Kommune! Derfor: spørg teknik@greve.dk hvor dit høringssvar er blevet af og cc gerne os på mailen.

Når den vedtagne risikostyringsplan er offentliggjort, er der fire ugers klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet, men altså først når den er vedtaget og offentliggjort. Dato herfor er stadig uvis, men vi vender tilbage, hvis vi ser offentliggørelsen.

tirsdag den 1. september 2015

4 års "fødselsdag"Kære strand-elsker

I dag kan Foreningen Køge Bugt Naturstrand fejre 4 års "fødselsdag". 

4 år lyder måske ikke af så meget - i et menneskeliv er det nærmest blot et øjeblik - men for en forening som vores er det 4 fyldte, udfordrende og aktive år.

Vi kan se tilbage på både små og helt store udfordringer; en af dem faktisk så stor, at den gav anledning til, at foreningen overhovedet blev startet op - nemlig Greve Kommunes strandudviklingsprojekt i 2011, som vi med opbakning fra andre strandelskende og engagerede borgere fik præget i en sådan grad, at kommunen til sidst forstod, at vi blot ønskede at bevare vores skønne naturstrand og frem for alt ikke ønskede den beton-strandpark, som projektet smagte af helt fra begyndelsen! 

Og der har også været vindmøller i horisonten - Energistyrelsen udpegede i 2012 Køge Bugt som én ud af flere mulige lokationer til placering af havvindmøller, og her sørgede vi for, med medlemmers hjælp, at indsamle en pæn mængde underskrifter, som blev indsendt til styrelsen sammen med et indsigelsesbrev. Heldigvis kunne vi efter høringsfristens udløb ånde lettet op, da andre blev de uheldige udvalgte i stedet for Køge Bugt... Denne gang! For Køge Bugt er ikke undtaget - men vil blive revurderet igen snarligt. Også dér vil vi være på pletten.

Helt aktuelt har vi netop blandet os temmelig meget i Greve Kommunes udviklingsplaner for Strandvejen, som uden vores indblanden ville have smittet gevaldigt af på stranden med fx en "kyststi" med fast belægning, "vartegn"/statuer på stranden/ude i vandet og meget andet. Vi har desuden et stort fokus på kommunernes kystsikringsplaner.

Vi holder øje med både Greve og Solrød Kommunes planer og initiativer, og har hele tiden en finger på pulsen i forhold til selv de mindste initiativer, der kan påvirke vores strand, uanset om det handler om Rosa Rogusa, kystsikring, fedtemøg eller strandpromenader. Vi er medlemmer af Natur- og Miljørådet i Greve Kommune, vi skriver relevante læserbreve til lokalpressen, uddeler flyers om aktuelle problematikker i kommunerne, deltager i borgermøder og læser referater fra kommunernes forskellige relevante udvalg. Kort sagt: vi er strandens venner.

Men vi kan ikke klare det hele alene, og vi har igennem årene haft stor glæde af den opbakning, vores medlemmer viser os ved deres moralske opbakning ved deltagelse i borgermøder, flyeruddelinger og underskriftsindsamlinger - samt deres økonomiske opbakning via medlemsskabet.


Vi takker for støtte, hjælp og opbakning i de forgangne 4 år og glæder os til endnu 4 sammen med jer - lad os sammen skabe den naturstrand vi ønsker!