onsdag den 20. juni 2012

Referat af Borgermøde ang. 2. etape

REFERAT
Borgermøde d. 11/6-12 på Greve Gymnasium

Greve Kommune havde denne aften inviteret borgerne til møde omkring 2. etape (fra Granhaugen og ned til Mosede Fort) af strandudviklingen, og det var sandelig kærkomment at se, at man denne gang for alvor havde taget borgernes ønsker med i planerne, således at virkeligheden langt mere var afspejlet i de forslag, Dan Hasløv præsenterede i helhedsplanen for Greve Strand.

I denne etape var fokus på naturen med en høj grad af bevarelse af de nuværende forhold - herunder en fredeliggørelse af Granhaugen og udformning af en skov/naturplads som skal danne mødet mellem Greve Centervej og Granhaugen med cykelparkering, toiletter mv.

Undertegnede bemærkede med stor glæde, at der på intet tidspunkt blev nævnt noget om den frygtede sti langs stranden!

Der blev talt en del om, at man ønsker at lave en plejeplan for Granhaugen i tæt dialog med lokalområdet, hvor selve plejen varetages af et beboerlaug, således at kommunen kan lægge arbejdet andetsteds - hvordan man rent administrativt ift. aflønning vil varetage kontakten, blev dog ikke uddybet.

Greve Centervej skal desuden gøres mere grøn landskabelig og indbydende, og dele af rabatten (samt muligvis lidt af strandvejen) anlægges med parkeringspladser - her blev det fremhævet, at der IKKE kommer parkeringspladser i selve Granhaugen.

Hvad angår siddepladser langs stranden er planen, at det ikke skal være traditionelle bænke, men måske sten, træstykker mv., som placeres, så det ikke skaber problemer for strandgrundsejerne. Placeringen vil ifølge Brian Hemmingsen ske i dialog med beboerne, og Dan Hasløv fremhævede i øvrigt, at man ikke ønskede at trække for meget trafik til, men blot at efterleve et stort ønske om bedre siddemuligheder.

Badebroen, som skal forlænges, kan både tænkes åben eller med lidt læplads til gavn for vinterbaderne, evt. udført i træ eller sejldug. Broens størrelse er endnu ikke besluttet, men en idé kunne være at tænke den sammen med handicapadgangen. Desuden blev der spurgt, om broen skal være åben eller lukket, hvilket endnu heller ikke er afklaret.

Et andet vigtigt punkt for kommunen, er netop handicapadgang til stranden - omend man som udgangspunkt skal færdes på naturens præmisser, kan der godt visse steder laves hensyn til handicappede - fx. ved Granhaugen.
Det lod til, at der i salen generelt var en ret positiv stemning overfor de skitserede planer, men visse opklarende spørgsmål blev dog stillet:

* Hvad er tidshorisonten for tiltagene?
Tidshorisonten afhænger meget af økonomien i de enkelte tiltag - og omfanget af dem i øvrigt - men man vil om ca. 14 dage bære forslagene videre til politisk behandling.

* Hvem varetager oprydning af svineri omkring de siddepladser, der bliver opstillet - er det kommunen eller et laug?
Hærværk er svært at undgå, og ressourcer til oprydning er påkrævet - dette varetages af Park og Vej - men en del kan afhjælpes ved at opstille udsmidningsfaciliteter.

* Hvorfor er der ikke tænkt på parkering, handicapadgang og badebroer ved Greve Badehotel, alternativt Mosede Fort, når mulighederne dér allerede er til stede, så det både bliver nemmere og billigere at etablere?
Der er ikke planer om MANGE parkeringspladser, blot nogle få på Greve Centervej nær Granhaugen, og desuden er Greve Kommune interesserede i at få mere end blot ét adgangssted for handicappede. Der er i øvrigt en proces igang omkring en handicaprampe ved Fortet.

* Er skovpladsen en parkeringsplads?
Nej!

* Hvad er økonomien i dette udviklingsprojekt? Hvor meget er brugt? Har man lagt penge til side? Og hvad med vedligeholdelse?
Indtil videre har der været afsat en halv million kroner. Næste år er der afsat omkring én million kroner til strandprojektet. Den største økonomiske udfordring ligger dog i Greve Centervej, men der er ikke regnet på det endnu. Driften skal også afklares, og der sættes midler af til det i budgettet.

* Udløbene skal væk fra kysten og vandet skal renses bedre inden det udledes!
Det skal der gøres noget ved, og Bjarke Abel fra bestyrelsen i Greve Forsyning lovede personligt at bringe mulighederne for at få udledt røret 100 meter længere ude i havet ved næste bestyrelsesmøde i Greve Forsyning.

* Tang og fedtemøg skal væk!
Greve Kommune HAR fokus på dette og har af samme årsag entreret med et nyt firma til denne opgave - der er dog stadig store udfordringer på dette område.

* Vedligeholdelsen af strandvejen er helt gal - enten tager man for lidt, eller også tager man for meget?
Måske skal der tænkes anderledes med en helt anden type beplantning, og Park og Vej er opmærksomme vedligeholdelsesproblematikken.

* Hvorfor er der lavet forslag til to vedligeholdelsesplaner for Granhaugen; en til nord og en til syd?
Dette er pga. de typer af beplantning der er i Granhaugen.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til teknik@greve.dk.

fredag den 8. juni 2012

Borgermøde 2. etape (Granhaugen)

Så skal vi på den igen. Greve Kommune har inviteret os til borgermøde mandag d. 11. juni kl. 18.30 - 20.30 på Greve Gymnasium (Samlingssalen).

Det er vigtigt, at I alle deltager, så vi (fortsat) viser vores kommune, at vi er mange borgere, der elsker vores strand som den er - uden større ændringer og/eller tilføjelser.

Dette møde har til formål at præsentere Greve Kommunes opfattelse af vores idéer, samt deres egne (og deres tilknyttede tegnestues) idéer. Såfremt I ønsker en genopfriskning af, hvad vi snakkede om sidste gang på vandringen ved Granhaugen, kan I se mit skriv her.

Hermed den originale invitation som ses i Sydkysten.