tirsdag den 24. oktober 2017

Høringssvar vedr. Lokalplansforslag 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede samt Lokalplansforslag 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til Lokalplan 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede samt Lokalplan 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde igennem og har nedenstående kommentarer (bemærk, at der er to høringssvar nedenfor, så hvis din primære interesse er Karlslunde, skal du længere ned på siden for at se høringssvaret). 

Du kan frit bruge høringssvarene som inspiration til dine egne svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 10/11-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til plan@greve.dk at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til kasper@naturstrand.dk.

-----
MOSEDE

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst Forslag til lokalplan 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede igennem og har følgende kommentarer:


S. 5
“...samt forslag til bedre og tydeligere stiadgange for kommunens borgere mod de attraktive strandarealer”
Allerede i vores høringssvar til kommunens helhedsplan for Strandvejsområdet har vi fremhævet det unødvendige i fokus på adgangsvejene til stranden, der allerede både er rigelige og udemærkede, som de er. 
Desuden er stier på stranden, udover de naturligt opståede trampestier, unødvendige.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, hvilket er til gene for både beboere og besøgende - og som ofte skaber trafik-flaskehalse på de små veje og fører til farlige situationer. 

S. 6
“Område A udlægges til …… vej, sti, parkering og fælles friarealer.” 
Der står intet om præcis hvor det forventes at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Område C udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering”
Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 6 og 7
Havneområdet på landsiden Strandvejen og hele området på havnevejen ud til selve havnen udlægges i forslaget som B-område  "blandet område" med mulighed for erhverv og bebyggelse op til 10,5 m. En udnyttelse af denne mulighed med ekstra høj bebyggelse vil medføre en væsentlig negativ visuel påvirkning af strandområdet og vil derudover være til gene for de bagved liggende boliger.
Det bemærkes desuden, at Greve Kommune har aktuelt fokus på kulturarv - fiskerihavnen er en vigtig del af historien i området.
Foreningen anbefaler, at der tages hensyn til dette, således at ændringer udføres med forsigtighed og hensyntagen til det oprindelige.

S. 13
Kystarealet i området ved Klintelundsvej illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 14
På den orienterende skitse over løsninger, der kan være af betydning for sikring af eksisterende og nye bygninger mod havvandsstigning fra Køge Bugt illustreres hhv. et muligt dige på kysten (C1) og et dige ude i bugt/Strandparksløsning (C2).
Foreningen påpeger, at dette lokalplansforslag alene vedrører det markerede strandvejsområde i Mosede, og ikke hverken kyst eller bugt. Vi er klar over, at en digeløsning kan have påvirkning på Strandvejen ved en eventuel havvandsstigning, men løsningsforslag som disse skal behandles andetsteds end i en lokalplan for et område, der ikke omfatter det skitserede.
Det blev desuden mundtligt lovet på borgermødet d. 26/7-17, at de to løsningsforslag/ skitsen ville blive fjernet fra lokalplanen, idet flere borgere anfægtede problemet under mødet.
Foreningen anbefaler derfor, at de to løsningsforslag i den orienterende skitse udgår af materialet.

S. 16
Under beskrivelsen af støj omtales Hundige Strandvej, men det må formodes at være Mosede Strandvej, der er tale om. 
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen retter omtalen til Mosede Strandvej.

S. 18
“Inden for strandbeskyttelseslinien må du ikke….”
Ændringen af Naturbeskyttelsesloven åbner op for en mindre restriktiv praksis på strandbeskyttelsesområdet, heriblandt lempelser i forhold til opførsel af terrasser og mindre bygninger. Dette bør for god ordens skyld fremgå i afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien.
Foreningen anbefaler derfor, at afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien opdateres i henhold til den reviderede Naturbeskyttelseslov.

S. 23
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 25
“Område C må kun anvendes til....fælles friarealer...vej, sti, parkering...”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 26
“Stinet fastholdes, som vist på kortbilag 4, og kan ikke udbygges yderligere”
Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

S. 36
“Fælles friarealer i område A og B skal indrettes med mindre opholdskroge og legeområder. Der skal være en variation af arealer, som er velegnede til ophold på forskellige tidspunkter af dagen og året (solbeskinnede/skyggefulde arealer, lækroge, siddepladser). Der skal være et markant, grønt islæt af træer og anden form for bevoksning.”
Foreningen anbefaler, at man lægger vægt på, at det er mindre indretninger, der etableres - og at man for inspiration kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne. Ydermere bør borgerne, som tidligere nævnt, inddrages i planlægningen af blandt andet fælles friarealers placering og benyttelse.

 Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

 Med venlig hilsen

 Foreningen Køge Bugt Naturstrand

-----

KARLSLUNDE

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst Forslag til lokalplan 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde igennem og har følgende kommentarer:

S. 5
“...samt forslag til bedre og tydeligere stiadgange for kommunens borgere mod de attraktive strandarealer”
Allerede i vores høringssvar til kommunens helhedsplan for Strandvejsområdet har vi fremhævet det unødvendige i fokus på adgangsvejene til stranden, der allerede både er rigelige og udemærkede, som de er. 
Desuden er stier på stranden, udover de naturligt opståede trampestier, unødvendige.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, hvilket er til gene for både beboere og besøgende - og som ofte skaber trafik-flaskehalse på de små veje og fører til farlige situationer. 

S. 6
“Område A udlægges til …… vej, sti, parkering og fælles friarealer.” 
Der står intet om præcis hvor det forventes at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Område D udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering”
Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 10
Kystarealet ved Klitvej illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 13
Kystarealet ved Klintebakken illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 14
På den orienterende skitse over løsninger, der kan være af betydning for sikring af eksisterende og nye bygninger mod havvandsstigning fra Køge Bugt illustreres hhv. et muligt dige på kysten (C1) og et dige ude i bugt/Strandparksløsning (C2).
Foreningen påpeger, at dette lokalplansforslag alene vedrører det markerede strandvejsområde i Karlslunde, og ikke hverken kyst eller bugt. Vi er klar over, at en digeløsning kan have påvirkning på Strandvejen ved en eventuel havvandsstigning, men løsningsforslag som disse skal behandles andetsteds end i en lokalplan for et område, der ikke omfatter det skitserede.
Det blev desuden mundtligt lovet på borgermødet d. 26/7-17, at de to løsningsforslag/ skitsen ville blive fjernet fra lokalplanen, idet flere borgere anfægtede problemet under mødet.
Foreningen anbefaler derfor, at de to løsningsforslag i den orienterende skitse udgår af materialet.

S. 18
“Inden for strandbeskyttelseslinien må du ikke….”
Ændringen af Naturbeskyttelsesloven åbner op for en mindre restriktiv praksis på strandbeskyttelsesområdet, heriblandt lempelser i forhold til opførsel af terrasser og mindre bygninger. Dette bør for god ordens skyld fremgå i afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien.
Foreningen anbefaler derfor, at afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien opdateres i henhold til den reviderede Naturbeskyttelseslov.

S. 24
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 25
“Område D må kun anvendes til....åbne områder...fælles friarealer...vej, sti, parkering...”
Der står intet om, præcis hvor åbne områder, vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 27
“Stinet fastholdes, som vist på kortbilag 4, og kan ikke udbygges yderligere”
Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

S. 29
I punkt 7.2 defineres en maksimal bebyggelsesprocent for område A1 på 45 %. I punkt 7.4 defineres ud over bygningshøjder som i det øvrige område A en bygningshøjde for etageboliger på 10,5 m. Begge dele er en drastisk ændring i forhold til de eksisterende forhold og til den gældende lokalplan 13.35, der kun tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 35 % og byggeri i to etager med en maksimal taghældning på 10 grader og med yderligere højderestriktioner langs skel mod Hartmannsvej.  En udnyttelse af mulighederne i forslaget til lokalplan vil medføre en væsentlig påvirkning af området, herunder en væsentlig negativ visuel påvirkning af stranden.

På side 13 i forslaget til lokalplan beskrives, hvordan Greve Kommune efter planlovens §16 skal redegøre for, hvorledes fremtidige bygninger og anlæg med en højde over 8,5 m vil påvirke kysten visuelt. Der gives kun en skriftlig redegørelse, da ”en højde på max. 10,5 m vil kun være en mulighed i de blandede områder, der ligger langs Strandvejen (område B)”. Greve Kommune vurderer på denne baggrund, at lokalplanens byggemulighed ikke vil påvirke kystlandskabet visuelt eller på anden negativ måde. Dette er i modstrid med en bygningshøjde på 10,5 m i område A1. Der er altså enten tale om en fejl ved fastlæggelsen af en bygningshøjde på 10,5 m i område A1 eller en fejl i vurderingen af lokalplanens potentielle påvirkning af kysten.

Foreningen anbefaler derfor, at Greve Kommune for område A1 fastholder bebyggelsesprocent og formuleringer omkring bygningshøjde fra den gældende lokalplan 13.35, dvs. en maksimal bebyggelsesprocent på 35 % og byggeri i maksimalt to etager med en taghældning på maksimalt 10 grader og med yderligere højderestriktioner langs skel mod Hartmannsvej.

S. 36
“Fælles friarealer i område A….og D skal indrettes med mindre opholdskroge og legeområder. Der skal være en variation af arealer, som er velegnede til ophold på forskellige tidspunkter af dagen og året (solbeskinnede/skyggefulde arealer, lækroge, siddepladser). Der skal være et markant, grønt islæt af træer og anden form for bevoksning.”
Foreningen anbefaler, at man lægger vægt på, at det er mindre indretninger, der etableres - og at man for inspiration kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne. Ydermere bør borgerne, som tidligere nævnt, inddrages i planlægningen af blandt andet fælles friarealers placering og benyttelse.

Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand

torsdag den 6. juli 2017

Greves nye "Strandlaug" - nyt om rensning af strandenEt af foreningens mærkesager er som bekendt strandrensningen i både Solrød og Greve Kommune. Greve Kommune har haft store udfordringer med stranden - især omkring Mosede Fort/Havn - hvilket skaber store gener for folk, der bor i området. Det er desuden skæmmende for oplevelsen af vores kommuner, hvis man bliver mødt af en fæl stank så snart man nærmer sig kysten, og derfor arbejdes der fx løbende på at finde nye strandrensningsmetoder.

Et andet initiativ er Greve Kommunes etablering af et strandlaug, som skal "virke for oprensning af tang og fedtemøg på strandarealerne i kommunen". Vi har deltaget i processen med at specificere dette laug sammen med andre interessenter i kommunen, og nu er laugets forslag til de endelige vedtægter på plads!

Vi har brugt vores indflydelse til bl.a. at sikre at;
 1. almindelige foreninger kan blive medlem af lauget - og dermed ikke kun grundejerforeningerne. Dette betyder, at Foreningen Køge Bugt Naturstrand også kan ansøge om medlemsskab, når lauget skal stiftes. 
 2. laugets præcise ansvarsområde på strandarealerne er blevet skarpt defineret.
 3. laugets økonomi udelukkende er defineret af Greve Kommunes strandrensningsbidrag samt eventuelle frivillige indbetalinger. Der kommer ikke en vedtægt med kontigent, da vi mener, at det sender et helt forkert signal; stranden bruges af alle kommunens borgere og derfor bør eventuelle driftsomkostninger betales solidarisk. 

Mht. foreningens eventuelle fremtidige medlemsskab af strandlauget kræves en foreningsrepræsentant. Hvis du kunne tænke dig at være foreningens repræsentant i strandlauget, bedes du derfor kontakte os snarest. Som repræsentant får du mulighed for at holde hånd i hanke med strandrensningen - noget som der burde være i de fleste medlemmers umiddelbare interesse - og vi håber derfor på, at flere af jer sidder med et ønske om at indgå i lauget. Læs nedenstående forslag til vedtægter og referatet fra sidste strandlaugs-møde vi havde hos Greve Kommune.

Send en mail til kasper@naturstrand.dk, hvis du har interesse i den nye strandlaug.

Referat af strandlaugs-møde med Greve Kommune d. 27. juni 2017
Forslag til vedtægter til strandlauget

tirsdag den 27. juni 2017

Ændringer i Naturbeskyttelsesloven

Ændringer til både Planloven og Naturbeskyttelsesloven er trådt i kraft for ganske nyligt. Især er ændringerne til Naturbeskyttelsesloven i høj grad relevant for foreningen, og nedenfor oplistes et par af de mest opsigtsvækkende:For private (uden forudgående dispensationsansøgning!)
- opføre en mindre terrasse i sammenhæng med beboelsen
- opføre et skur på max 10 m2 max 15 m fra beboelsen
- opføre et drivhus på max 10 m2 max 15 m fra beboelsen

For kommunen (efter forudgående dispensationsansøgning)
- foretage naturpleje, herunder bekæmpelse af rynket rose og visse andre arter
- gennemføre midlertidige arrangementer og aktiviteter som et cirkus, en teltlejr, en koncert eller et sportsarrangement
- etablere træfortove og lignende på strande med mange besøgende, for at skabe øget tilgængelighed til kysten


Kort sagt bliver det lidt nemmere for strandgrundsejere at lave tiltag i deres egne haver (forudsat at haven er lovlig i udgangspunktet), men kommunerne får til gengæld også noget større råderum til aktiviteter på stranden. Vi skal med andre ord som forening fortsat holde godt og grundigt øje med kommunernes gøren og laden på stranden, for der bliver formentlig ikke mindre af det! 


I relation hertil mener vi ret klart at have fået afdækket eventuelle tvivlsspørgsmål, vi måtte have haft i foreningen i relation til strandgrundsejeres rettigheder, både fra Kystdirektoratets gennemgang af relevante ændringer i Naturbeskyttelsesloven og de afklarende svar, vi efter over et halvt års venten endelig fik fra dem tidligere på året

Hvis du mener, at der er spørgsmål, som ikke er blevet besvaret endnu, har vi derfor brug for at høre fra dig inden 4 uger (skriv til karina@naturstrand.dk), da vi ellers vil skrive til hver af de gavmilde medlemmer, der har givet et bidrag til planlagt advokathjælp og tilbyde dem tilbagebetaling af bidraget. Det har været dejligt at få denne opbakning og vide, at vi havde økonomi til at engagere en advokat, hvis vi ikke følte os afklaret, så det takker vi mange gange for uanset hvad.

tirsdag den 13. juni 2017

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Solrød Kommune

Foreningen har skrevet nedenstående høringssvar til Solrød Kommune vedrørende forslaget til Kommuneplan 2017.

Du kan frit bruge høringssvaret som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 31/8-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til teknisk@solrod.dk, at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til karina@naturstrand.dk.-----

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har efter gennemlæsning af forslag til Kommuneplan 2017 følgende kommentarer - bemærk, at vi på grund af kommunens opsætning af forslaget på hjemmesiden har indsat links til de enkelte sider, der er kommentarer til:
 • At stranden bevarer sit naturpræg og status som attraktivt lokalt natur- og rekreationsområde. Herunder at stranden giver gode rammer for både læring, aktivitet og rekreation.
 • At stranden og strandens faciliteter bliver udviklet i overensstemmelse med de pågældende strandparkers karakter og under hensyntagen til eventuelle klimatilpasningstiltag.
 • At arbejde på at forstærke de karakteristiske træk i strandområderne, og højne strandens naturkvalitet ved bl.a. at bekæmpe invasive arter og gennemføre initiativer fra Natura 2000-planen
 • At synligheden og adgangsmulighederne til vandet forbedres.”

Foreningen finder det sympatisk, at Byrådet som et af sine målområder fokuserer på bevarelse af strandens naturpræg - at stranden bevares som en naturstrand - og finder det væsentligt at påpege, at stranden allerede nu giver gode rammer for læring (masser af udforskningsmuligheder, der vil kunne omsættes til læringsforløb af kreative lærere og naturvejledere), aktivitet (løb, gang, badning) og rekreation. Altsammen noget, der ikke behøver hverken anlæg eller lignende foranstaltninger, men nemt kan udføres på stranden i sin rene form. Det samme gælder i øvrigt “udvikling af stranden og strandens faciliteter”.
Hvad angår bekæmpelse af invasive arter samt forbedring af synlighed og adgangsmuligheder henvises til foreningens kommentarer til “Redegørelse for stranden og strandparkerne” længere nede i dette høringssvar.


Retningslinier for by- og boligudvikling
Redegørelse til RL
“Solrød Kommune arbejder for at forbedre faciliteterne ved de eksisterende forbindelser mellem by og strand (fx ved strandparkerne).“

De eksisterende forbindelser mellem by og strand er i forvejen velfungerende og i passende mængde. Der er desuden adgang til stranden fra de fleste villaveje, ligesom såvel adgang som faciliteter ved eksempelvis Trylleskoven er virkelig velfungerende. Foreningen vil gerne have uddybet, hvilke adgange, der skal arbejdes på at forbedre, samt hvordan.

Retningslinier for friluftsområder og -anlæg samt kolonihaver

Redegørelse for stranden og strandparkerne
“I dag findes der 4 skiltede adgange med parkeringspladser og toilet-faciliteter. Fælles for de 4 adgange er, at de trænger til et løft, dels så faciliteterne bliver mere tidssvarende og indbydende dels så de bliver mere synlige fra Strandvejen.”

Foreningen støtter generelt op om kommunens ønske om at modernisere de eksisterende faciliteter som eksempelvis toiletbygninger samt en generel forbedring af skiltning. Vi udbeder os derimod en uddybning af, hvorledes kommunen vil synliggøre adgangene yderligere.  Desuden har vi nogle kommentarer til de enkelte strandparker:

Trylleskoven - hovedgangen
Den nyligt anlagte naturlegeplads er velbesøgt og passer fint ind i landskabet. Overvej gerne brug af lignende materialer, når der skal laves lignende tiltag andre steder i kommunen!

Østre Strandvej
Med de tidligere forslag til en Solrød Strand Pier i dette område in mente, skal foreningen understrege vigtigheden i at holde eventuelle “udvidelser” sker udelukkende på offentlig eller kommunal grund, og dermed ikke foran privat bebyggelse, som dele af det skitserede projekt omfattede.

Solrød Strandpark/Duevej
“Solrød Kommune har i 2012 brugt mange ressourcer på at rydde uønsket plantevækst ved Solrød Strand”
Foreningen skal minde om, at dette arbejde medførte stor gene for beboere tæt ved de ryddede områder, idet fjernelsen af hybenroser medførte sandflugt med sand, der føg direkte ind i haver og på villaveje. Skal der fremadrettet fjernes uønsket plantevækst, foreslår foreningen, at kommunen sørger for straks at erstatte det fjernede med marehalm, klitroser eller lignende sandbevarende planter.
Det er i øvrigt fint at forbedre de eksisterende forhold ved udskiftning af picnic-borde og modernisering af toiletterne, mens foreningen gerne vil have uddybet, hvorledes indkørslen til parkeringspladsen forventes gjort mere synlig.

Jersie Strandpark/Staunings Ø
“Vejen fra strandparken og ud til stranden kan gøres mere attraktiv for børn, ældre og gangbesværede personer, hvis strækningen fra parkeringspladsen ud til stranden inddeles i nogle forløb med forskellige funktioner langs stien. Det kunne være bænke, fugleudkigsposter, noget man kan balancere på, et shelter hvor man kan gå i ly for regn og blæst. En træbelægning kan forbedre adgangen for handicappede, og åbne muligheder at løbe på rulleskøjter og meget andet.”

Mens foreningen ser positivt på mindre, praktiske anordninger som bænke, balancebræt og lignende (gerne med inspiration fra naturlegepladsen ved Trylleskoven), opfordrer vi kommunen til at genoverveje, hvorvidt adgangen skal forbedres - sker det i en sådan grad, at andre end specifikt handicappede tilgodeses, vil knallerter og lignende hurtigt blive en gene, ikke mindst i et Natura2000-område som eksempelvis Staunings Ø.

Vand
“Solrød kommuner skal leve op til målene i de statslige vandområdeplaner, som vedrører mål for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand.”

Foreningen opfordrer kommunen til kontinuerligt fokus på badevandskvaliteten i Køge Bugt, herunder også oprensning af de store mængder af vand, som ledes ud i bugten fra vandløbene. Jo længere ude i vandet (dvs. jo længere rørføring), des bedre!


Foreningen opfordrer i øvrigt overordnet til, at kommunen fremadrettet giver mulighed for at downloade forslaget (inklusive retningslinier) i sin helhed som pdf-dokument, da dette vil simplificere læsningen for borgerne.


Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand

mandag den 15. maj 2017

Foreningen var i sidste uge inviteret til et møde på Greve Rådhus om etableringen af et strandrenselaug i Greve Kommune. Da netop strandrensningen er en af foreningens mærkesager deltog vi naturligvis.Ud af et pænt antal inviterede parter var kun 12 mødt op - deriblandt formanden og næstformanden for Foreningen Køge Bugt Naturstrand.

Mødet bestod af en kort introduktion af deltagerne og dernæst gik arbejdet i gang hvor vi så på 1) formålet med lauget, 2) laugets opgaver og sidst men absolut ikke mindst 3) laugets økonomi.

Foreningen kom bl.a. med følgende pointer - eller støttede andre deltagere i deres pointer;

 • Lauget bør ikke være et "strandrenserlaug" men et "strandlaug" for at signalere, at lauget på sigt kan tage sig af andre ting vedr. stranden
 • Laugets pt. eneste opgave er strandrensningen samt evaluering og effektivitets- og omkostnings-optimering af denne
 • Laugets geografiske ansvarsområde skal være hele kysten langs Greve Kommune med undtagelse af området dækket af Strandparken I/S - men der opfordres herfra til etableringen af et stærkt samarbejde med netop Strandparken I/S
 • Laugets rensningsansvar på stranden er begrænset til selve strandstykket - ikke klitterne - og bør ikke inkludere oprydning fra Sankt Hans (med mindre dette allerede er i budgettet i dag og derved ikke vælter laugets budget), indsamling af skrald, bortskaffelse af drivtømmer eller plastik/affald fra skibe eller havet generelt
 • Lauget bør ikke være afgrænset til grundejerforeninger, da andre aktører også kan have en interesse i en ren og lugtfri strand - fx andre foreninger (som fx Foreningen Køge Bugt Naturstrand, sports- og sejladsforeninger, erhvervsdrivende osv.)
 • Laugets medlemmer bør kun bestå af aktører bosiddende i Greve Kommune
 • Laugets bestyrelse bør sikres mod fjendtlig overtagelse ved 'øremærkning' af nogle af bestyrelsesposterne, så de kun kan besættes af anerkendte aktører (foreninger) i Greve Kommune. Ét medlem skal fast være besat af en repræsentant fra Greve Kommune som gennem sin ansættelse i kommunen håndterer kommunikationen mellem lauget og denne
 • Lauget skal kunne tage imod observationer fra strandens gæster om hvor det aktuelle behov for strandrensning er - og disse observationer skal være offentlige tilgængelige. Dette kunne gøres gennem brug af fx Facebook eller gennem identiteten tilknyttet deres email adresse eller lignende, hvor observatøren offentligt står frem med sit navn (eller profil). Foreningen ønsker dette af to årsager; 1) at undgå, eller i det mindste gøre det åbenlyst, hvis folk forsøger at prioritere "deres" strandstykke ved konstant at indsende observationer om dette, så resten af stranden risikerer at blive nedprioriteret, 2) at gøre det muligt at lave statistik på antal og lokation af observationer. Lauget skal dog ikke være begrænset af disse observationer, men have sin egen rensnings-prioritering og plan. Observationerne skal ses som en ekstra hjælp til lauget.
 • Lauget skal forestå arbejdet med strandrensningen og skal kunne reagere flydende ift. årstid og mængde af tang og fedtemøg (gennem observationer fra medlemmerne og bestyrelsens kendskab til behovet). Sommerhalvåret bør prioriteres først - men der bør som udgangspunkt renses hele året
 • Lauget skal håndtere alt fra indgåelse af aftaler med aftagere og udførende kræfter - men skal kunne trække på kommunes ekspertise indenfor jura
 • Laugets økonomi skal udelukkende være baseret på Greve Kommunes tilskud og frivillige indbetalinger fra medlemmerne og andre aktører (som fx foreninger og erhvervsdrivende, der fx ser en ren strand som en god forretning eller som havende en markedsføringsmæssig værdi)
 • Laugets forslag til vedtægter ved den stiftende generalforsamling skal ikke beskrive muligheden for et medlemskontingent - det er vigtigt for Foreningen Køge Bugt Naturstrand, at stranden som et fælles aktiv også drives solidarisk af kommunens borgere. Det står en fremtidig bestyrelse frit for, på et senere tidspunkt, at indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udvide vedtægterne med et tvunget kontingent - det kan man jo ikke forhindre, men som udgangspunkt er det vigtigt at laugets fundament hviler på et solidarisk princip om at renholdelse af stranden er et fælles anliggende
Vi vender tilbage med nyt, så snart der sker noget på denne front. 


fredag den 12. maj 2017

Høringssvar vedr. Greve Kommunes Kommuneplan 2017-2029

Foreningen har skrevet nedenstående høringssvar til Greve Kommune vedrørende forslaget til Kommuneplan 2017-2029.

Du kan frit bruge høringssvaret som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 19/5-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til plan@greve.dk at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til kasper@naturstrand.dk.

Husk også borgermøde omkring kommuneplanen tirsdag d. 16/5-17 kl. 17.00 på Greve Gymnasium!


Foreningen Køge Bugt Naturstrand har efter gennemlæsning af Kommuneplan 2017-2029 følgende kommentarer (sidetal refererer til den samlede PDF-udgave af forslaget):


S. 10
På kortet er markeret med gul streg langs stranden gennem hele kommunen, men der er uforståeligt nok ingen forklaring på de forskellige markeringer på kortet. Vi forudsætter, at der er tale om en planlagt rekreativ sti, som stammer fra Fingerplan 2013. I Appendix 2 i samme plan fremgår det, at der skal planlægges en befæstet sti (minimum grusbefæstet) på stranden langs alle kyster omfattet af Fingerplanen. Der skrives desuden: ”Der skal være en sti langs kysten, inklusiv havneløbet i København”, og ”De overordnede, rekreative stier skal være egnede for både cyklende og gående”.
I Greve er gode cykel- og gangstier på begge sider af Strandvejen, som opfylder Fingerplanens ønsker om en kystnær sti, der er egnet for både cyklende og gående i en grad der er mindst på niveau med eller bedre end det, der ses i andre kommuner.

Da en befæstet sti på stranden vil betyde en væsentlig forringelse af et af Greve Kommunes vigtigste naturområder, anbefaler foreningen derfor, at kommunen arbejder på at få fjernet den planlagte sti fra den kommende Fingerplan 2017. I kommuneplanen bør kommunen desuden præcisere, at der ikke er behov for yderligere stier øst for Strandvejen, og den på flere kort viste sti bør fjernes fra disse kort.

Enten må Greve Kommune stå ved ønsket om en befæstet sti på stranden - eller sørge for at få den fjernet fra planerne!

S. 21
Blandt byrådets ønsker nævnes ”Fremme anvendelsen af kysten”, og de strategiske mål fra Planstrategi 2015 i tilknytning hertil er ”Mere plads til vild natur, rigere dyre- og planteliv og bedre plads til fællesskab og friluftsliv i naturen”.

Det er dejligt at konstatere, at Byrådet ønsker mere og bedre natur og vil fremme anvendelsen af kysten. Vores uspolerede naturstrand er Greve Kommunes største aktiv, og kysten anvendes i dag af rigtig mange mennesker – såvel kommunens borgere som turister til blandt andet gå- og løbeture, hundeluftning, badning, kajakroning, surf og sejlads. Det er vigtigt at holde fast i dette og sikre kysten mod anlæg, som f.eks. den i Fingerplan 2013 viste cykelsti. Herved sikres også Byrådets ønsker om at prioritere vild natur, dyre- og planteliv. Den uspolerede naturstrand repræsenterer 8 km vild natur – så vild som natur nu kan blive i et område som vores. Det skal vi holde fast i.

S. 22
Blandt byrådets ønsker nævnes ”Klimatilpasningsprojekter gennemføres jf. Klimatilpasningsplan, tilpasning til stormflod og 3-stjernet badevand” og de strategiske mål fra Planstrategi 2015 i tilknytning hertil er bl.a. “Vedligeholde og tilpasse vores fysiske omgivelser til at håndtere mere vand og øge adgangen til …... kysten”.

Håndtering af de øgede mængder vand er naturligvis en nødvendighed, og 3-stjernet badevand er bestemt også ønskeligt for alle strande i kommunen, og ikke kun Hundige Strandpark, som tilfældet var det i 2016. Derimod er adgangen til kysten allerede god med en lang række muligheder for at  komme fra Strandvejen til kysten, hvorfor foreningen ikke mener, at øget adgang er relevant.

Foreningen foreslår derfor, at kommunen udelader kysten under de strategiske mål og i stedet fokuserer på, hvordan 5 ud af 5 strande i stedet for 1 ud af 5 får 3-stjernet badevand.

Foreningen foreslår desuden, som allerede kommunikeret flere gange tidligere, bl.a til workshop om Parkpolitikken i kommunen, at der etableres et badevands-varslingssystem, så Greve Kommune ikke lader kommunens borgere og andre svømme rundt i fækale bakterier i tre dage, før der kommer svar på jeres stikprøver. Med den ikke imponerende statistik for badevandskvaliteten i kommunen kan dette ikke understreges nok. Nu må det være tid til at prøve at give borgerne en løsning, de kan bruge til noget - og som de kan regne med.

S. 24
“....Derudover har der i denne kommuneplan været fokus på at skabe rammerne for et sammenhængende stisystem mellem land og by, så den nære natur, det åbne land, kysten og Hedeland let kan nås på cykel og ved gang”.

Kysten kan i dag let nås på cykel eller ved gang via det eksisterende system af stier og veje. I forhold til transport langs med kysten giver de eksisterende cykelstier på Strandvejen mulighed for at cykle på sikre stier hele vejen gennem kommunen og med fuld sammenhæng med de tilsvarende cykelstier i nabokommunerne. Fra cykelstierne på Strandvejen er der en lang række steder mulighed for at gå ned til stranden. For gående er der med de eksisterende forhold mulighed for at gå på selve stranden eller på stierne langs Strandvejen, hvorfra der en lang række steder er adgang til stranden. Der er således ikke behov for yderligere stier øst for Strandvejen.

Foreningen foreslår, at den lette adgang til kysten tydeliggøres i kommuneplanen, og den på flere kort viste planlagte sti på/langs stranden bør fjernes fra alle kort i kommuneplanen, ligesom kommunen bør fjerne denne planlagte sti fra den kommende Fingerplan 2017.

S. 40
Kommunens ønsker til arbejdet med Fingerplan 2017 skitseres, og blandt ønskerne er ikke en annullering af den planlagte sti på stranden.

Foreningen anbefaler, at en annullering af den planlagte sti på stranden indgår i kommunens videre arbejde i dialogen omkring Fingerplan 2017.


S. 58
På kortet, der skitserer de delområder, hvor der muliggøres en ændret anvendelse specifikt med byggeri op til 5 etager, er både strandvejsområde og selve stranden markeret for Greve Strand. Kun strandvejsområdet og ikke selve stranden er omfattet af denne mulighed, og Greve Strand bør således ikke være markeret.

Foreningen forventer naturligvis, at markeringen ændres, så selve stranden ikke er omfattet.

S. 77
“... Planlægningen af offentligt tilgængelige og private friarealer og rekreative stier skal i samarbejde med grundejerne sikre de bedst mulige adgangsvilkår for offentligheden, herunder til kysten”.

Der er, som tidligere nævnt, allerede vældig gode adgangsforhold til kysten, og der er således ikke behov for planlægning af yderligere adgange dertil.

Foreningen anbefaler derfor, at formuleringen “herunder til kysten” udgår af afsnittet.
S. 82
“...Strandrensning nødvendig - særligt ved Mosede”.
“Kyststrækningen og havnemiljøet (Mosede havn og Fortet) bør fremhæves særligt – stor attraktion. Mange ved det ikke, så der er brug for at fortælle om kvaliteterne i kommunen og Køge Bugt”.

Det er rigtigt, at den uspolerede naturstrand er en særdeles stor attraktion. Den skal derfor bevares bedst muligt, blandt andet ved bedre, billigere men samtidig mere effektiv strandrensning, friholdelse fra cykelstier etc.

S. 108
“...For at være en attraktiv kommune for borgere og erhverv vil Greve Kommune beskytte og synliggøre særlig værdifulde naturområder”.

Det er glædeligt, at Byrådet vil beskytte særlig værdifulde naturområder, hvortil den uspolerede naturstrand må regnes.

S. 118
“...De rekreative forbindelser mellem kysten og det åbne land skal styrkes” og “...Grænsefladerne mellem byen og kysten og byen og det åbne land styrkes”.

Som tidligere nævnt er forbindelserne til kysten allerede rigelige og i øvrigt også velfungerende. Derfor undrer ønsket om en “styrkelse” foreningen, og det ville derfor være ønskeligt at blive orienteret om, hvad denne “styrkelse” præcis indebærer.

Foreningen anbefaler derfor, at kommunen uddyber, hvorledes forbindelser og grænseflader til kysten ønskes styrket.

S. 121
“...kysten skal friholdes for yderligere bebyggelse, anlæg til beboelse, erhverv, andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til rekreative formål”.

Foreningen finder denne udmelding særdeles positiv for bevarelse af kommunens vigtigste ressource - stranden - da vi finder, at den i sin nuværende, naturlige form har sin største rekreative værdi.

S. 122
”....Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, søer og vandløb, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne….De skal indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet”.

Foreningen mener ikke, at den sidste passus alene bør gælde for landområdet, idet der af hensyn til bevarelse af naturstranden bør laves en langt mindre fleksibel formulering omkring muligheder for nyetablering af anlæg - hvis overhovedet - langs kysten. Dette bør begrænses til et absolut minimum og udelukkende ud for offentlig grund.

Foreningen anbefaler, at kommunen specificerer, hvilke begrænsninger der gælder for de nævnte støttepunkter/anløbsbroer, herunder at omfanget skal være minimalt og udelukkende placeres ud for offentlig grund.

S. 123
“...Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, søer og vandløb, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne”.
“...Ved udbygning af borgernes adgang til vandløb, søer og kysten skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed overfor offentlighedens færdsel”.
“...Greve Kommunes badestrande kan udvides, såfremt det er foreneligt med natur-, kultur- og landskabsværdier. På eksisterende og udvidede badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne. Sådanne anlæg kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen”.

Igen af hensyn til bevarelse af naturstranden bør det gælde, at nyetablering af anlæg - hvis overhovedet - begrænses til et absolut minimum og udelukkende placeres ud for offentlig grund.
Der er desuden som adskillige gange nævnt allerede rigelige adgange til kysten, hvorfor en udbygning ikke er nødvendig. Kysten bør derfor tages ud af formuleringen.
Yderligere er det ønskeligt, at kommunen uddyber, hvad en udvidelse af badestrandene indebærer. Hvordan tænkes dette gjort? Og “mindre bygninger” må desuden siges at være en meget løs formulering, der uden yderligere specificering og afgrænsning åbner foruroligende bredt op for mulig byggeiver på stranden.

Foreningen anbefaler derfor, at kommunen nærmere specificerer et begrænset omfang på anlæg/bygninger på stranden, og at det desuden specificeres at disse udelukkende kan placeres ud for offentlig grund. Kysten bør ydermere tages ud af formuleringen omkring udbygning af adgange, og slutteligt anbefaler foreningen, at kommunen uddyber præcis, hvad en udvidelse af badestrandene indebærer.

S. 124
”...Primitive teltpladser kan i princippet placeres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader natur-, kultur- og landskabsværdier”.

Mens det er ønskeligt at understøtte friluftslivet i kommunen, bør man overveje, hvad teltpladser kan medføre af blandt andet skrald og tilknyttet vedligehold/rengøring af områderne. Det vil ingenlunde være ønskeligt at placere sådanne på kysten.

Foreningen anbefaler, at kommunen uddyber, at teltpladser ikke kan placeres på kyststrækningen.


S. 131
På retningslinjekort er den planlagte rekreative sti fra Fingerplan 2013 igen indtegnet.

Foreningen anbefaler som tidligere nævnt, at stien fjernes fra kortet.

S. 132
“...regionale stiruter gennem de grønne kiler til kysten, langs kysten…”

Foreningen anbefaler, at formuleringen “langs kysten” udgår. Den er tilknyttet den på s. 131 indtegnede sti, der som nævnt også bør udgå.

S. 165
”....Ved nybyggeri, renovering og anden byomdannelse i risikoområde, jvnf. oversvømmelseskort, skal bygningsmæssige værdier sikres mod øget vandstand (både regnvand og havvandstigning) på en måde, så det tilfører området nye bymæssige kvaliteter”.

Dette er en meget løs formulering, som i princippet kan dække over hvad som helst. Foreningen savner en uddybning af hvorledes sikringen kan foregå, så området tilføres nye bymæssige kvaliteter.

Foreningen foreslår, at kommunen uddyber, hvorledes en sikring mod øget vandstand kan udføres, så den tilfører området nye bymæssige kvaliteter, herunder også afgrænser, hvilket råderum der er at arbejde indenfor i situationen.


S. 180
“...At badevandskvaliteten i kystområdet forbedres og fastholdes på et godt niveau gennem øget fokus på vandkvalitet”.

Det er positivt at se, at kommunens klimatiltag skønnes at forbedre badevandskvaliteten, idet den som bekendt, og tidligere nævnt, er svingende. I relation til håndtering af spildevand og regnvand vil rørføring længere ud i bugten end det nuværende formentlig bidrage markant til øget badevandskvalitet.

Foreningen anbefaler, at kommunen undersøger muligheden for at føre spildevandsrør længere ud i bugten, således at ønske og målsætning om øget badevandskvalitet kan imødekommes.


Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand