fredag den 21. april 2017

Høringssvar vedr. Lokalplansforslag 12.47 - Strandvejsområdet i Greve samt Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til lokalplan 12.47 - Strandvejsområdet i Greve samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 igennem og har nedenstående kommentarer.

Du kan frit bruge høringssvaret som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 28/4-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til plan@greve.dk at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til kasper@naturstrand.dk.


Forslag til lokalplan 12.47 - Strandvejsområdet i Greve
S. 6
“Område A udlægges til …..vej, sti, parkering og fælles friarealer.”

Der står intet om præcis hvor det forventes det at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Område C udlægges til offentlige formål, fælles friareal, vej, sti, parkering samt rekreative formål, der understøtter det fælles friareal.”

Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Område D udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering.”

Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Fastholde og give mulighed for fornyelse af de eksisterende grønne områder, i form af nye bygninger og tiltag, som understøtter områdets rekreative formål (område C).”

Foreningen anbefaler, at man begrænser byggeiveren og for inspiration til de nævnte bygninger og tiltag kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne.

S. 9
“...kan der anlægges parkeringsområde midt på Strandvejen mellem de to spor, fx ved Greve Badehotel og blandet område ved Karlslunde Strand (D)”

Der laves separat lokalplan for Karlslunde, og dette område bør således ikke indgå i nærværende forslag.
Foreningen anbefaler derfor, at formuleringen omhandlende Karlslunde Strand udgår af forslaget.

S. 12
Partiel Byplansvedtægt nr. 37 vedr. Granhaugen ophæves.

Foreningen finder det problematisk, at partiel byplansvedtægt nr. 37 pkt. 2 stk. 5, som lyder  “Området må anvendes til strandpark med dertil hørende facilieter, herunder bolig for opsyn samt kiosk og toilet.” med nærværende lokalplansforslag ophæves, idet fuldstændig kan ændre området. Dette er der allerede tidligere blevet kæmpet stærkt imod, blandt andet med Dansk Naturfredningsforenings involvering, hvor de daværende lokalpolitikere besindede sig ved stormen af borgerprotester.

Yderligere finder foreningen det problematisk, at partiel byplansvedtægt nr. 37, pkt. 4 stk. 2, som lyder “Området må ikke opdeles yderligere” også udgår, idet det er foreningens overbevisning, at langt størstedelen af borgerne ønsker at bevare Granhaugen i dens nuværende form, jf. beslutningerne, der blev truffet med indførslen af plejelaug til området.
Foreningen anbefaler derfor, at pkt. 2 stk. 5 og pkt. 4 stk. 2 finder vej i nærværende lokalplansforslag.

S. 13
Kystarealet ved Granhaugen illustreres med foto derfra. 

Nærværende lokalplansforslag omfatter ikke kystområdet, og fotoet virker derfor misvisende i konteksten.
Foreningen anbefaler derfor, at billedet fjernes fra materialet for at undgå forvirring blandt læserne.

S. 14
På den orienterende skitse over løsninger, der kan være af betydning for sikring af eksisterende og nye bygninger mod havvandsstigning fra Køge Bugt illustreres hhv. et muligt dige på kysten (C1) og dige ude i bugt/Strandparksløsning (C2).

Foreningen påpeger, at dette lokalplansforslag alene vedrører det markerede strandvejsområde i Greve, og ikke hverken kyst eller bugt. Vi er klar over, at en digeløsning kan have påvirkning på Strandvejen ved en eventuel havvandsstigning, men løsningsforslag som disse skal behandles andetsteds end i en lokalplan for et område, der ikke omfatter det skitserede.
Foreningen anbefaler derfor, at de to løsningsforslag i den orienterende skitse udgår af materialet.

S. 18
“Inden for strandbeskyttelseslinien må du ikke….”

Den nye Planlovs forventede indførsel åbner op for en mindre restriktiv praksis på strandbeskyttelsesområdet, heriblandt lempelser i forhold til opførsel af terrasser og mindre bygninger. Dette bør fremgå i afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien.
Foreningen anbefaler derfor, at afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien opdateres i henhold til den nye Planlovs bestemmelser.


S. 23
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”

Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 25
“Område A1 må kun anvendes til... vej, sti, parkering...fælles friarealer.”

Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Område C må kun anvendes til...offentlige formål..rekreative formål...fælles friarealer...vej, sti, parkering...”

Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område, ej heller hvad “offentlige formål” dækker over. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Område D må kun anvendes til fælles friarealer...vej, sti, parkering...”

Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område (blandt andet Granhaugen). Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 26
“Stinet fastholdes, som vist på kortbilag 4, og kan ikke udbygges yderligere”

Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

S. 28
“Der gælder følgende bebyggelsesprocenter...Offentlige formål max 60....Sommerhuse (område A1) reguleres ikke”

Idet der i et kystnært område (C) står angivet offentlige formål som en mulighed for anvendelse, vil det være ønskeligt at få uddybet hvad en så stor bebyggelsesprocent i dette område kan udmunde i af offentlige bygningsværker.
Desuden er det bekymrende, at man i et ligeledes kystnært område (A1) ikke regulerer bebebyggelsesprocenten, idet landskabelige interesser her bør være prioriteret.
Foreningen foreslår derfor, at kommunen uddyber, hvilke offentlige bygningsværker, en så høj bebyggelsesprocent kan udmunde i samt angiver en max bebyggelsesprocent for område A1.

S. 29
“Område C bygningshøjder...Offentlige formål max 12 m.”

(Offentlige) bygningsværker af op til 12 meters højde i det kystnære område C forekommer voldsomt og bekymrende.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i sådanne anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

“Område C etageantal...Offentlige formål max 2 etager.”

(Offentlige) bygningsværker af op til 2 etager i det kystnære område C forekommer voldsomt og bekymrende.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i sådanne anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 34
“Fælles friarealer i område A, B og C skal indrettes med mindre opholdskroge og legeområder. Der skal være en variation af arealer, som er velegnede til ophold på forskellige tidspunkter af dagen og året (solbeskinnede/skyggefulde arealer, lækroge, siddepladser). Der skal være et markant, grønt islæt af træer og anden form for bevoksning.”

Foreningen anbefaler, at man lægger vægt på, at det er mindre indretninger, der etableres - og at man for inspiration kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne. Ydermere bør borgerne, som allerede nævnt til s. 6, 23 og 25, inddrages i planlægningen af blandt andet fælles friarealers placering og benyttelse.

S. 35
“Fælles friarealer i område D skal have en variation af åbne græsklædte arealer med solitære træer, samt områder med mere tætte beplantninger med træer og/eller buske.”

Område D dækker blandt andet over Granhaugen, som er et vigtigt aktiv for mange borgere. Som det blandt andet kan ses i idekatalog for Greve Strand fra 2012 er der blandt borgerne en udpræget interesse i, at så mange træer som muligt bevares i området. 
Foreningen anbefaler derfor, at man især omkring Granhaugen efterkommer borgernes ønsker om bevarelse af træerne og den naturlige bevoksning i øvrigt. 


Ydermere skal foreningen udbede sig forklaring på lokalplanens område C1 (indtegnet på kort s. 6, 23 og 24 samt på kortbilag 3), som ikke gennemgås specifikt i materialet. Kan kommunen be- eller afkræfte, hvorvidt område C1 er omfattet af de samme vilkår og bestemmelser (for anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde, etageantal, fremtræden etc.) som område C?


Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025
Kommunen bedes bekræfte, at nærværende tillæg udelukkende fungerer som et rammedokument for det omfattede område, og at de i forslag til Lokalplan 12.47 angivne bebyggelsesprocenter og bygningshøjder er de, der gælder for det specifikke område. Konkret betyder dette eksempelvis, at den på side 4 i tillægget nævnte bebyggelsesprocent på max 60%, max 4 etager og max bygningshøjde på 14 meter udelukkende gælder for område B (selve Strandvejen) i forslag til Lokalplan 12.47, og udelukkende for erhvervsbyggeri. 
Dette vil vi gerne have kommunen til at bekræfte skriftligt for at undgå misforståelser, da foreningens medlemmer virker i tvivl om dette.

Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand