torsdag den 30. august 2012

Referat af strandvandringen d. 21. august 2012 (Mosede/Karlslunde)

REFERAT

Strandvandring d. 21. august 2012

Antallet af fremmødte denne tirsdag aften var knapt så imponerende, som vi har set det tidligere, men heldigvis var de, der kom, engagerede og kom med gode inputs i løbet af aftenen.

Brian Hemmingsen startede med at byde velkommen og præsenterede aftenens program, som bestod af;

* En introduktion til Mosede Fortet v/ Henriette Buus (leder af Greve Museum)
* En introduktion til Mosede Havn v/ Leif Engelstoft (tidligere havnefoged i Mosede Havn)
* En gåtur fra Mosede Fort til Mosede Havn og retur

Efter en fin historisk gennemgang af såvel Mosede Fort som Mosede Havns baggrund, skulle gåturen påbegyndes, men inden da bemærkede en af de fremmødte, at man på de uddelte papirer til påførsel af ideer og forslag ikke havde en stor del af området syd for Fortet med. Dan Hasløv forsikrede om, at det udelukkende var på grund af pladsmangel på papiret, og at denne fase omfattede området helt ned til kommunegrænsen ved Solrød,  men i parantes skal det bemærkes, at der generelt var meget lidt fokus på dette område i løbet af aftenen.

Under turen var der følgende kommentarer borgerne og informationer fra Dan Hasløv og Brian Hemmingsen:

Kommentarer fra Dan Hasløv:
* Der er ingen konkrete planer for Mosede/Karlslunde Strand - Kommunen er her for at lytte
* Området er præget af en naturlig kyst, som dog er meget påvirket af de menneskeskabte anlæg
* Der sandfodres syd for fortet pga. den meget smalle strand mod syd
* Høfderne er nødvendige for at holde på sandet, men de har desværre vist sig at være en tangfælde - de blev for 5 år siden forkortet, men problemet består
* Anlæg som det ved Mosede Fort skal vedligeholdes - og det “menneskeskabte strandengslandskab” kan måske forbedres med bænke, mere sand eller stiadgang
* Man kunne overveje at udvikle havnevejen (lokalplanen skal i denne forbindelse ændres)

Spørgsmål/kommentarer:
Der er stadig meget store lugtgener fra tang og fedtemøg i Mosede og Karlslunde - hvilke bekæmpelsesalternativer findes?
Brian Hemmingsen:
- Sandfodring (vi har prøvet én gang, hvor sandet forsvandt med det samme, men vi prøver igen)
- Der bruges 1,3 mio. årligt på strandrensning
- Flere firmaer har givet deres bud på årsagen, men en egentlig løsning er endnu ikke fundet

Ikke alle steder syd for Fortet forsvinder der sand - hvis man kortede den sidste høfde mod syd yderligere af, ville det måske hjælpe?
Dan Hasløv:
Da høfderne blev ombygget, forsvandt der én, og den sidste høfde er allerede blevet kortet meget af!

Der går en sti langs skovkanten ved Fortet - men den er opbrudt af et hegn og et “adgang forbudt” skilt, hvilket er meget ærgerligt. Kan Kommunen ikke gøre noget ved det, så man igen kan færdes der?
Brian Hemmingsen:
Der er tale om nogle nabostridigheder omkring denne sti. Der er givet en administrativ godkendelse af lukningen af den, og dette er fuldt lovligt.

Fedtemøget og tangen er et problem, og det er en barriere for strandmiljøet, at der skal renses hele tiden. Kan man ikke lave et samarbejde med nogle ingeniører om at udvikle et specielt køretøj, der presser fedtemøget og beholder den lugtende væske, som er det egentlige problem - og også med fokus på biogas?
Blev ikke kommenteret

Der bør blive gjort noget mere ved kloak og overfladevandsudløb - det kontrolleres ikke, hvad der kommer ud, og når rensningsanlægget løber over, ryger det også ud i Køge Bugt. En øget kontrol og længere rørføring vil mindske fedtemøget.
Blev ikke kommenteret

Gør noget mere ved at få luget ud i alle hybenroserne!
Brian Hemmingsen:
Der er afsat penge til fjernelse af hybenroser.

Gør mere ud af adgangsforholdene til stranden - og fjern “Adgang forbudt”-skiltene.
Brian Hemmingsen:
Der bliver opsat skilte på offentlige adgangsveje til stranden ca. 10 steder langs stranden.

Brug de store græsarealer ved Fortet til Petanque-baner eller som Crolfbane.
Blev ikke kommenteret.

Gør noget for børnene, så de kan lære at bruge naturen, fx med naturlegeplads og overdække ved dårligt vejr.
Blev ikke kommenteret.

Slutteligt kunne Brian Hemmingsen fortælle, at Greve Kommune tager afstand fra de kystnære havvindmøller, og at Byrådet allerede HAR sendt høringssvar ind.

Øvrige kommentarer til strandudviklingen bedes fremsendt inden tirsdag d. 4. september til teknik@greve.dk, og onsdag d. 31/10-12 vil der være præsentation af indkomne forslag/arkitektens forslag i Kiffen i Karlslundehallen.

mandag den 27. august 2012

Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Kære medlemmer,

Som I ved, var indsigelsesfristen vedr. de kystnære vindmøller igår, søndag. Derfor blev nedenstående email blev sendt til Energistyrelsen kl. 15:42 søndag d. 26. august 2012. Umiddelbart efterfulgt af emails med indscannede underskrifts-ark fra vores lille underskriftsindsamling - disse er ligeledes blevet sendt pr. almindelig post i dag. 

Jeg vil gerne takke dem, der har brugt tid og energi på at indsamle underskrifter. Jeg vender tilbage, når der er mere nyt i denne sag.

______________


Til: Energistyrelsen
Cc: Bestyrelsen i "Foreningen Køge Bugt Naturstrand"Ang: Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Elektricitet fra vindmøller kan være en god idé, forudsat at møllernes placering ikke ødelægger mere end de gavner. Dette mener vi ikke er tilfældet mht. placeringen af kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vores forening arbejder primært med at beskytte strandene i Køge Bugt - og bibeholde disse som værende naturstrande - dvs. uden anlæggelse af f.eks. betonpromenader eller andre menneskeskabte anlæg. Dette inkluderer vindmøller. Strandene er et enormt aktiv for kommunerne omkring Køge Bugt, især for de rekreative muligheder men bestemt også for det sportslige og sociale ifm. sejlads og livet på havnene. Det er vores overbevisning at sejlere og aktive brugere af bugten vil lide stor skade pga. sikkerhedszone samt turbulens fra møllernes vinger.

Vi er mange folk som tager afstand fra den udpegede placering i Køge Bugt af kystnære vindmøller - også selvom mange af vores medlemmer er for vindmøller generelt, så kan de ikke støtte idéen om en placering i Køge Bugt.

Vi har som en medlemsdrevet forening taget initiativ til flere tiltag for at informere lokalområdet om jeres planer med vindmøllerne; 1) skabelon til indsigelsesmail, 2) læserbreve, debat og artikel i Sydkysten Weekend d. 18. august samt 3) underskriftsindsamling.

1) Skabelon til indsigelsesmail
Vi har bedt folk om at lave indsigelser til jer og eventuelt cc’e formand Kasper Hansen (kasper@naturstrand.dk), såfremt de ikke ønsker vindmøller i Køge Bugt. Formanden har per d.d. været cc’et på 40 emails fra husstande imod vindmøller - men flere kan være sendt til jer, uden at folk har cc’et formanden.

2) Læserbreve, debat og artikel
Disse læserbreve samt artikel er vedhæftet denne email - hvor vores forenings synspunkter bliver yderligere specificeret ift. denne skrivelse.

3) Underskriftsindsamling
Vi har indsamlet i alt 321 underskrifter fra borgere i Greve, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Karlslunde og Solrød. Pga. tidspres og det faktum at alt arbejde er frivilligt udført, kunne vi, såfremt vi havde arbejdskraften til rådighed, have skaffet mange flere underskrifter. Det var helt typisk, at alle adspurgte generelt var for vindmøller på åbent hav og/eller langt fra beboede egne, men at de under ingen omstændigheder skulle placeres i Køge Bugt, både pga. lydgener og visuelle gener, men også pga. strandenes og bugtens rekreative værdi. Disse underskrifter er indscannet og  lagt online her. Pga. pladskravet til disse billeder, er de forsøgt emailet på ens@ens.dk ad flere omgange med “FORENINGEN KØGE BUGT NATURSTRAND INDSAMLING” i emnefeltet. Original-arkene (Underskrift01.png til Underskrift19.png) vil blive eftersendt til Energistyrelsen - resten (Underskrift20.png til Underskrift26.png) haves kun i elektronisk form, da folk har scannet og mailet disse til formanden.

Vi håber meget, at vores arbejde vil blive respekteret af Energistyrelsen og blive brugt i evalueringen af Køge Bugt mht. de kystnære vindmøller.

Vi håber selvfølgelig på, at Energistyrelsen finder alternative placeringer og eventuelt også alternative energiløsninger (fx. solceller), således at Køge Bugt kan bevares i dens nuværende smukke form og brugbare funktion.

Med venlig hilsen,

Foreningen Køge Bugt Naturstrand
ved
Kasper Hansen
http://www.naturstrand.dk


søndag den 19. august 2012

Invitation til 3. etape (Karlslunde/Mosede strand)

Kære medlemmer,

Her midt i alt snakken om vindmøller, er det vigtigt at huske på Greve kommunes projekt "strandforbedringer".

Vi har nu været igennem to faser; 1) Hundige (Hundige Strand) og 2) fra Hundige til Granhaugen (Greve Strand). Nu er tiden kommet til 3. - og sidste - fase, nemlig Karlslunde/Mosede Strand, og som tidligere annonceret starter denne fase Tirsdag d. 21. august kl. 18.00 - 20.00. Vi mødes ved teltet på plænen syd for Mosede Fort.

Den officielle invitation kan ses i seneste Sydkysten Weekend og kan ses herunder;


Desuden; vær opmærksom på, at Greve Kommune ikke har noget at gøre med Energistyrelsens udpegning af placeringen af de kystnære vindmøller - og at de helst ser at Energistyrelsen dropper deres mølle-planer i Køge Bugt. Desværre har Greve Kommune (i behandlingen af Teknik- og Miljøudvalget), i deres officielle høringssvar, angivet at møllerne, såfremt de skal placeres her i Køge Bugt, bliver placeret 10 km fra kysten - hvilket jeg stadig synes er alt for tæt på land.


Jeg håber, som altid, at I kan ofre de få par timer på jeres strand og miljø - og at I derfor vil møde talstærkt op så vi kan følge dette kommunale initiativ til vejs ende - for denne gang.

Husk at ring til venner af stranden, naboer, bekendte osv. og invitér dem til mødet.

tirsdag den 14. august 2012

Vindmøller - igen!

Kære medlem

Jeg har tidligere skrevet til dig omkring risikoen for vindmøller i Køge Bugt, og nu gør jeg det igen - men denne gang i håbet om, at du har mod på at deltage aktivt i arbejdet med at få staten til at indse, at den mulige placering af en kystnær havmøllepark i Køge Bugt er helt, helt gal.

Det er vigtigt at huske på, at placeringen, der er oppe og vende pt. kun er vejledende - placeringen kan ændre sig, når projektet går i gang (beskrevet i COWI-rapporten). Folk der tror sig sikre, kan derfor risikere vindmøller ud for “deres” strand i Køge Bugt - selvom det ikke var dér det oprindeligt var planlagt.

Tre af foreningens medlemmer - mig selv inklusive - har i dag samlet tilsammen 124 underskrifter fra borgere, der heller ikke ønsker kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vi vil gerne fortsætte med arbejdet, men har brug for hjælp; alt hvad du kan gøre for at mobilisere modstanden hos venner, bekendte og naboer i området, er velkomment - Energistyrelsen skal bombarderes med  tilkendegivelser fra borgere i Køge Bugt, der IKKE ønsker, at vindmøller skal spolere deres skønne naturområde!

Hvordan kan du hjælpe?

1) Skriv til ens@ens.dk og fortæl dem, hvad du mener om vindmøller i Køge Bugt. Hvis du er usikker på, hvordan man laver en indsigelse, er du velkommen til helt eller delvist at benytte nedenstående skabelon. Du må meget gerne sætte mig, kasper@naturstrand.dk, på cc.

2) Vær med til at samle underskrifter - det nytter, hvis vi er mange! Vi har lavet en blanket - som er vedhæftet denne mail; du skal blot printe den og tage den med dig. Den ligger også på vores hjemmeside. Når du har fået folk til at underskrive imod vindmøllerne, så send mig en mail hurtigst muligt, så vi kan aftale hvordan jeg kan få dem - så jeg kan sende underskrifterne samlet til Energistyrelsen.

3) Skriv et læserbrev i Sydkysten om emnet.

Tiden er knap og hver dag tæller (indsigelsesfristen er allerede d. 26. august) - det er NU du har chancen for at gøre en forskel for dig selv og dine medborgere i Køge Bugt!

Venligst,

Kasper Hansen
Fmd

________________

Til: ens@ens.dk
Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Køge Bugt


Att.: Energistyrelsen

Undertegnede skal herved på det kraftigste modsætte sig, at der bliver placeret kystnære havmøller i Køge Bugt.
Området er et yndet udflugtsmål for de, der ønsker rekreation, havaktivitet og naturoplevelser; ikke mindst den smukke, uforstyrrede udsigt ud over det åbne hav er en hovedattraktion for mange af de besøgende. Desuden er en stor del af kyststrækningen beboet af borgere, der bor der netop på grund af den uforstyrrede – hvad angår både lyd og syn – placering ud til den smukke bugt og som i høj grad vil blive generet af en vindmøllepark lige ude foran deres vinduer.

Jeg bekymrer mig om konsekvenser som:

 • ødelæggelse af strandens rekreative værdi
 • ændrede strømforhold i bugten med tang og fedtemøg til følge
 • sejladsbegrænsninger
 • nedgang i turistbesøg
 • fiskeribegrænsninger
 • dalende værdi på boliger ved stranden
 • støjgener
 • sundhedsmæssige konsekvenser som følge af lavfrekvent støj og infralyd (søvnbesvær, hovedpine, stress, sygemeldinger osv.)
 • begrænsning af fri adgang til havet
 • ødelæggelse af den smukke, uspolerede udsigt
 • ødelæggelse af havnenes økonomi

Jeg kan i jeres rapport, “Udpegning af områder til kystnære havmøller” konkludere, at den kystnære placering forsvares med, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end hvis møllerne blev placeret udenfor den kystnære zone.
Spørgsmålet er, om det på bundlinien alligevel er den økonomisk bedste løsning, hvis man medregner de berørte kommuners øgede udgifter til strandrensning pga. forøget tilgang af tang og fedtemøg, manglende indtægter fra turister og fra borgere, der flygter pga. faldende grundværdi, manglende udfoldelsesmuligheder i havet og manglende rekreation eller den store udgift, der skal postes ud til borgere, der bliver sygemeldt pga. lavfrekvent støj og infralyd fra møllerne.

Er alle disse negative - såvel menneskelige som økonomiske -  følgevirkninger af kystnære havmøller taget med i de udregninger, Havmølleudvalget har foretaget i deres analyse af mulige placeringer?

Energistyrelsen opfordres til at fjerne fokus fra et så benyttet, bebygget og beboet område som Køge Bugt og i stedet rette søgelyset mod alternative placeringer, der ikke er til gene for borgere - eller andre typer af løsninger indenfor vedvarende energi, der ikke medfører så mange problemer som vindmøller gør - fx. solenergi i stedet!

Med venlig hilsen

Dit navn
Din adresse
Dit postnummer + by

mandag den 13. august 2012

Der kommer store vindmøller i Køge BugtVi står overfor en stor udfordring... Vindmøller!


Som skrevet d. 19. juli er der udsigt til vindmøller i Køge Bugt - rent bogstaveligt - men vi har muligheden for at skrive indsigelser til Energistyrelsen inden høringsfristen d. 26. august 2012 - det er om 13 dage!!! Der er ikke længe til - og efter den dato kan løbet meget vel være kørt!


Ovenstående billede (klik på billedet for at se det større!) er taget fra en rapport som er blevet udarbejdet på vegne af Energistyrelsen. Desuden kan du læse Greve Kommunes syn på vindmølle sagen i materialet til dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde idag. Greve Kommune frabeder sig vindmøllerne, hvilket er fornuftigt... Men er det nok til at overbevise staten om ikke at ødelægge vores dejlige strand og miljø her i Køge Bugt?

Hvordan kan du hjælpe?

Du kan hjælpe ved;

1) At skrive en indsigelse til Energistyrelsen på ens@ens.dk. Du skal skrive hvorfor du ikke ønsker at Energistyrelsen laver vindmøller i Køge Bugt, underskrevet med dit navn og din adresse. Det er meget vigtigt at vi alle gør dette, og en mail er jo det mindste man kan bidrage med.

OG

2) At sprede budskabet - få alle dine naboer og bekendte til at skrive indsigelser til Energistyrelsen.

OG

3) At underskrive Hundige Havns underskriftsindsamling.

DIN HJÆLP ER NØDVENDIG!

søndag den 12. august 2012

Referat og idékatalog ang. 2. etape af stranden

Kære medlem

Efter strandvandringen ved Granhaugen er materialet fra denne etape nu færdigbehandlet af Teknik- og Miljøudvalget - og der er ingen negative overraskelser. Jeg synes at referatet er godt, og idéerne i kataloget er de samme som vi diskuterede, da vi var sammen på Granhaugen.

Jeg synes ikke, der er nogle negative effekter på selve stranden - og da det er foreningens hovedinteresse må du selv tage stilling til kommunens og tegnestuens materiale.

Du kan læse referatet her.

Idékataloget kan du finde her.

VIGTIGT: Næste møde ang. stranden (etapen Karlslunde-Mosede) er fastlagt til d. 21. august kl. 18.00 - 20.00 og foregår på Mosede Fort.