tirsdag den 15. december 2015

Resultat fra workshops vedr. Parkpolitik

Greve Kommune har i august og september afholdt to workshops vedrørende kommunens Parkpolitik, hvis oplæg som bekendt indeholder flere foreningsrelevante punkter, jf. også noterne fra den workshop, foreningens formand og næstformand deltog i tidligere på året.

Man har efterfølgende samlet de fremmødte borgeres synspunkter i en lille præsentation, hvor især følgende anbefalinger og ideer skal fremhæves:

Sammenhængende grønne områder

“Der skal være god badestrand på hele Greve kystlinie”

“Greve Kommune bør etablere udsigtskiler, så man skal kunne se stranden fra Strandvejen”

“Der bør etableres en bro med fangearme/rist i vandet, som kan samle tangen og derved forhindre, at tangen ophobes i læsiden ved Mosede Havn”

“Greve Kommune bør fokusere på enkelte steder langs stranden, hvor der altid er ryddet for tang og fedtemøg, så der altid er steder, hvor stranden er god”

Lokal afledning af regnvand

“Anlæg parkeringspladser med græsarmering til badende gæster”

Aktiviteter og sundhed i naturen

“Aktiviteter langs kysten vil være oplagt - opgrader områderne ved at etablere fitnesspladser og legepladser i naturligt materiale”

“Det er svært for handicappede at bruge stranden. Spænd et net ud over sandet fra gangbro/sliske og hen til badebro, så det er muligt at køre på stranden”

Naturbeskyttelse
“I stedet for bevaring af træer i Hundigeparken bør man åbne mere op, så man kan se stranden”
“Der skal fokus på bekæmpelse af invasive arter og især Rynket Rose”

Flere af disse inputs er interessante og brugbare, mens visse har mere bekymrende karakter.

Parkpolitikken vil i løbet af 2016 blive behandlet politisk efterfulgt af en egentlig vedtagelse.

Vi følger løbende med i udviklingen!

onsdag den 2. december 2015

Høringssvar til Solrød Kommune vedr. forslag til Lokalplan 316.4

Foreningen Køge Bugt Naturstrand anbefaler foreningens medlemmer at indsende høringssvar til Solrød Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på teknisk@solrod.dk inden d. 11/12-15. Brug gerne nedenstående "skabelon" til inspiration eller i dens helhed.


Vi skal hermed komme med vores bemærkninger til Solrød Kommunes forslag til Lokalplan 316.4:


Fremtidssikring af Østre Strandvej
Vi bemærker, at kommunen som et led i ønsket om at “fremtidssikre” Østre Strandvej har markeret matriklerne 59i, 59k, 59b og 59db i delområde II som matrikler med mulighed for sports- og fritidsklubber, kiosk, café, restaurant mv. samtidig med, at matrikel 59b og 59db befinder sig øst for strandbeskyttelseslinien og dermed er omfattet af Kommuneplanen 2013-2015’s bestemmelse om, at der ikke må opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen (s. 7 i forslaget).


Vi finder det uacceptabelt, at kommunen vil give tilladelse til at bebygge arealer søværts strandbeskyttelseslinjen.


I relation hertil har Solrød Strands Grundejerforening - som kommunen ifølge borgmesteren på det nyligt afholdte borgermøde d. 16/11-15 har været i løbende dialog med omkring lokalplansforslaget - i tæt samarbejde med blandt andet Solrød Kajakklub udarbejdet et projektforslag til den såkaldte Solrød Pier. Det lader til at noget af lokalplansforslaget er specialdesignet til Solrød Pier-projektet. Solrød Pier-projektet omfatter både et 20 m2 tilrigningsområde foran privatboliger i 1. række til stranden (på matrikel 59db), ligesom den foreslåede 300 meter lange badebro med adskillige tilbygninger vil gå i et knæk ud i bugten og blive synlig for privatboliger, der ligger i pierens umiddelbare nærhed.


Omend projektet har sympatiske elementer, mener vi, at den del, der befinder sig søværts strandbeskyttelseslinien visuelt vil påvirke kystlandskabet uheldigt, både for beboere og andre besøgende, som i dag er fuldt ud tilfredse med den naturlige udformning af stranden og kysten. Da Solrød Pier-projektet ikke er direkte indeholdt i lokalplansforslaget, mener vi at det er kritisabelt at udforme lokalplansforslaget til at understøtte projektet.


Vi anbefaler:
 1. At matr. 59b fjernes fra § 3.5 side 14.
 2. At matr. 59b’s grønne farve fjernes på side 25.
 3. At matr. 59db ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).
 4. At matr. 59b ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).


Med venlig hilsen
[INDSÆT NAVN OG ADRESSE]

onsdag den 4. november 2015

Solrød Strand Pier

Flere har muligvis bemærket den helsides-artikel, der var i Solrød Avis d. 30/10-15. Her kan man læse om formanden for Solrød Strands Kajakklub, som har store planer om en 300 meter lang Solrød Strand Pier som erstatning for badebroen ved Østre Strandvej.

Ideen ligger nu til behandling hos Solrød Kommune og bliver måske integreret i den kommende kommuneplan.

Idéen med Solrød Pier ser umiddelbart ud til at have en nytteværdi i form af rekreative muligheder især mht. vandsportsaktiviteter fra kitesurfing, kajak- og jollesejlads til svømning, kajakpolo, dykning og vinterbadning.Det i avisen skitserede forslag illustrerer ikke, hvordan løsningen skal integreres på stranden, ej heller hvad afstanden til de nærmeste beboelser bliver. Kigger man derimod på Solrød Kajakklubs egen hjemmeside, er ideerne lidt mere konkrete.

Det ser således ud som om, at ideerne blandt andet omfatter en bygning til opbevaring af kajakudstyr, kiosk og evt. restaurant, beachvolleybane, bålplads og solplads, der dog altsammen er placeret i nogenlunde afstand fra bebyggelse, mens stolper til hængekøjer og et tilrigningsområde foreslås placeret ud for privat bebyggelse.

I Solrød Kommunes Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden angives det blandt andet, at der skal etableres et center for ikke støjende vandaktiviteter, og at faciliteter på og ved stranden løbende skal forbedres under hensyntagen til strandens naturlige karakter.

Foreningen Køge Bugt Naturstrand er som udgangspunkt positivt stemt for idéen (jf. § 2.4), men er bekymret ift. placeringer af faciliteter ud for privat bebyggelse (jf. § 2.4 og § 2.5), som i forslaget er alt hvad der ligger nord for den nuværende badebro (stolper til hængekøjer, siddestamme samt 20 m2 tilrigningsområde). Rekreative initiativer bør/skal holdes på forslagsstillers egne områder, eller eventuelt på offentlige og/eller kommunale områder.

Såfremt forslaget kommer videre i den politiske proces vil det derfor være interessant for foreningens medlemmer at se på anlæggets udseende fra stranden (især fra syd) for den eksisterende badebro, da pier'en også laver et 20 graders "knæk".

Desuden har vi følgende mere generelle interesseområder ved projektet:

 • belysning på/omkring pier (forurening)
 • vedligehold/oprydning (forurening)
 • massiv bro ift. bro på pæle (ændre kystens udtryk)
 • materialevalg (træ vs. beton)
 • gener for naboer
 • parkeringsforhold

Vi vil gerne høre din mening om en mulig Solrød Strand Pier. Hvad ser du af muligheder og udfordringer?

Giv din mening til kende, så vi kan få en god debat om emnet!


onsdag den 30. september 2015

Høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015

Nedenfor ses en skabelon-tilrettet version af foreningens høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, der er i høring indtil d. 30/10-15. Send dit høringssvar til teknisk@solrod.dk.


Kære Solrød Kommune


--Jeg/vi-- skal herved komme med --mine/vores-- kommentarer til Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, som er i høring indtil 30/10-15.


Til en start glæder det mig/os, at borgmester Niels Hørups drømme om en strandpark ikke som sådan afspejles i strategien. Det tyder på, at man har taget borgernes ønsker til sig, og det sætter vi pris på.


Til selve planstrategien har --jeg/vi-- følgende kommentarer, der primært drejer sig om afsnittet omkring stranden (fra s. 28):


“...løbende forbedre faciliterne på og ved stranden under hensyntagen til strandens naturlige karakter”
 • Også vedligehold af faciliteterne, som vi anser som værende de eksisterende offentlige anlæg, fx. Trylleskoven og Østre Parkvej, er en lige så stor nødvendighed som forbedring af dem.

“...kommunens støtte til strandrensning er forøget”
 • Dette er sandelig også en nødvendighed, når man ønsker, at stranden skal være kommunens helt store attraktion. --Jeg/vi-- foreslår desuden øgning af niveauet for strandrensning fremover og anbefaler Solrød Kommune i samarbejde med eksterne partnere at udvikle tekniske løsninger til rensning af fedtemøget, inden det lander på stranden.


“...Selve adgangen til stranden opleves ofte som ikke at være indbydende nok, og der er af mange udtrykt stærke ønsker om, at selve tilgængeligheden ned til vandkanten bliver forbedret”
 • --Jeg/vi-- mener, at de eksisterende adgange til stranden er absolut brugbare som de er, og der er en temmelig stor mængde af disse adgangsveje, både private og offentlige, hvor sidstnævnte har flere gode parkeringsfaciliteter også.
 • I stedet for at øge mængden af adgangsveje, bør man forbedre de eksisterende, eksempelvis feje sand fra de offentlige med jævne mellemrum, så de bliver lettere at færdes på, også for kørestolsbrugere. Hvad nytter nyetablering, når der ikke i dag er nok vedligehold af de eksisterende anlæg?
 • --Jeg/vi-- ønsker ikke endnu en katastrofal idé som projektet med ekspropriering af Hedevej til fordel for en promenade ned til stranden - et projekt, der heldigvis blev afværgret!
 • Adgange til vandet kan i øvrigt komme i karambolage med kystsikringstiltag ved stranden, såfremt tiltagene skal hindre vandindstrømning fra bugten til baglandet.


“...etablere center for ikke støjende vandaktiviteter”
 • I udgangspunktet er dette en fin idé, såfremt et sådant center placeres ved allerede eksisterende offentlige anlæg/områder. For at tiltrække gæster til strand og kyst kan det også overvejes at etablere fx kunstige rev eller dykker-seværdigheder som på Amager Strand. Disse kan etableres i forskellige afstande til kysten, så noget er egnet til snorkling og andet til sportsdykkere.


“...bekæmpe rynket rose”
 • Dette bør kun gøres, såfremt man har alternativer klar til erstatning for planten, der i dag ud over at fungere som “værn” for matrikler ved stranden, også holder på sandet.
  Tidligere har kommunen fjernet rynket rose uden at erstatte det med anden, brugbar beplantning, hvilket resulterede i massiv sandflugt til stor gene for beboere i nærheden.


--Jeg/vi-- skal desuden bede kommunen bekræfte forlydender om, at man i relation til kystsikring har tænkt sig at arbejde i forhold til en 100-årshændelse fra stranden og op til Strandvejen og i forhold til en 1000-årshændelse fra Strandvejen og videre ind i landet. Det giver god mening og øger mulighederne for at bevare stranden som en naturstrand, ligesom det sikkert også bedre kan forsvares økonomisk. Er dette planen, vil --jeg/vi-- meget gerne have, at dette fremgår skriftligt af Planstrategi 2015.


--Jeg/vi-- håber, at I vil medtage ovenstående i jeres arbejde med Planstrategi 2015.


Med venlig hilsen


--Indsæt navn--

søndag den 27. september 2015

Cafémøde om Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden

Solrød Kommune inviterer til cafémøde om Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden mandag d. 28. september kl. 19:30 i Rådhusets kantine. Mødet vedrører også stranden og tilmelding er nødvendig på teknisk@solrod.dk.

Se nedenstående fra Solrød Avis (klik for større udgave).onsdag den 16. september 2015

Nyt angående høringerne "risikostyringsplan for stormflod" og "strandvejsområdet"

Så er referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets (TM) møde d. 10/9-15 blevet publiceret.

De to mest interessante punkter, hhv. risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 (pkt. 2) og endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse (pkt. 10), blev gennemgået, og følgende er værd at hæfte sig ved:

Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021

- TM anbefaler, at man fjerner muligt landdige/Greve Strandpark fra principskitsen på s. 22 i planen, og at man ligeledes ændrer den tilhørende tekst tilsvarende, ligesom man tilføjer, at undersøgelse af de mulige løsninger og tiltag indgår i drøftelserne i de tværkommunale samarbejder.

- TM anbefaler, at principperne i høringssvar nr. 1 indgår i det videre arbejde med planen. Principperne omhandler videst mulig bevarelse af naturstrand uden diger eller fremskudt naturpark, friholdelse af ca. 5 kms kyststrækning, fodring med sand på visse strækninger samt diger inde i landet, herunder også i forlængelse af eksisterende dige ved Lille Vejleå med sluse/port, sluse/port ved Olsbækkens udløb og Streget samt dige ved Hundige Nord (oppe i landet), nord for Mosede Havn, mod syd ved Trylleskoven (oppe i landet) samt ved Karlslunde Mose.

- TM anbefaler, at man bibeholder de 2,80 meter/1000 årshændelse som sikringsniveau i planen.

- TM anbefaler, at risikostyringsplanen godkendes med tilføjelse af sandfodring som mulig løsning, der skal undersøges nærmere.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vi anser det som særdeles positivt, at Teknik- og Miljøudvalget støtter op om, at kommunen skal arbejde videre med ønskerne om videst mulig bevarelse af naturstranden som den er!


Endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

- TM anbefaler forslaget til Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse med af høringssvarene udløste ændringer, herunder fjernelse af vartegn på s. 6 i planen.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vartegnene var aldrig en levedygtig idé, men ikke desto mindre er vi glade for, at også Teknik- og Miljøudvalget er enige med os heri.

Vi følger med i processen omkring de to planer og takker de af jer, der kom med høringssvar til de to planer. 

Vores fælles arbejde nytter!

mandag den 7. september 2015

Greve Kommune inviterer til workshop - bl.a. om stranden

Som medlemmer af Natur- og Miljørådet er foreningen allerede bidragsydere til udformning af parkpolitkken i Greve Kommune, hvilket I også kan læse om i vores noter fra den workshop om parkpolitikken, vi deltog i for nogle måneder siden. Nu inviterer kommunen alle borgerne til en workshop på lørdag d. 12/9-15 kl. 13-15, hvor det er muligt at komme med idéer til den fremtidige udvikling af de grønne områder. 

De grønne områder inkluderer også stranden, så vi er meget interesserede i, at I deltager aktivt i denne workshop.

Nedenfor kan I se de udvalgte målsætninger, som vi på workshoppen blev præsenteret for, og som I formentlig også vil blive præsenteret for ved den kommende workshop:
“Der skal være en god badestrand på hele Greve Kommunes kystlinie”
“Der skal være tilstrækkeligt med badebroer langs med kysten”

“De kystnære grønne områder, der ligger i forbindelse med stranden skal tænkes ind i en sammenhæng med stranden - de kystnære grønne områder er Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen”


“LAR (Lokal Afledning af Regnvand”) handler om at håndtere rengvand på stedet, fx i haven, på parkeringspladsen eller i parken. Greve Kommune vil gerne arbejde med dette, fordi det er et alternativ til at bygge større og større rør til at håndtere nedbør. En anden årsag er, at LAR kan bidrage positivt til naturen og rekreative arealer”


“Et veludbygget sammenhængende stinet er en af Greve Kommunes styrker, og det skal udbygges i årene fremover”


“Det vil være en fordel at renovere vandløbene, de åbne regnvandsledninger og de rørlagte således, at de fremstår som naturlige grønne og slyngede vandløb med mulighed for offentlig færdsel”


“Greve Kommune bekæmper invasive plantearter som Rynket Rose, Bjørneklo og Japansk Pileurt. I fremtiden skal invasive arter bekæmpes yderligere med henblik på at beskytte den naturligt forekommende flora”


“Det skal være en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune, og derfor skal der ske en særlig indsats på kommunens indfaldsveje. Et eksempel på dette er tilsåning med blomster på Greve Centervej og Hundige Centervej. Greve Kommune vil i årene fremover tage flere af den slags tiltag”


Vi opfordrer jer til at tænke over ovenstående punkter, så I er forberedte til workshoppen. Hvordan sikrer vi, at vores strand bibeholdes som naturstrand uden stier og bygninger, med beplantning til at holde på sandet og med rent badevand?

Her er lidt inspiration - læs vores note fra workshoppen vi deltog i for flere forslag;

 • Yderligere og mere fleksibel strandrensning
 • Flere initiativer for renere badevand
 • Længere rørføring af de tekniske udløb (spildevand)
 • Erosionssikring af å-udløb
 • Bibeholdelse af naturstranden
 • Eventuelt nyt byggeri på stranden skal altid placeres foran kommunens egne arealer (Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen)
 • Ingen etablering af stier med fast belægning - de nuværende trampestier er rigeligt
 • Ingen vartegn/statuer på stranden

Vi håber, at I vil bruge tiden på at fremføre foreningens synspunkter - når nu vi har chancen for en lyttende administration!

fredag den 4. september 2015

Gennemgang af høringssvar vedr. risikostyringsplan for stormflod i Greve Kommune

På det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 10. september 2015 vil kystsikringsprojektet blive diskuteret med udgangspunkt i de 27 høringssvar, som kommunen har modtaget fra borgerne i Greve Kommune, og selve risikostyringsplanen vil (højst sandsynligt) blive vedtaget med få ændringer.

En god andel af høringssvarene er fra foreningens medlemmer, men desværre har administrationen valgt at se bort fra alle vores indsigelser undtagen en; undersøgelse af sandfordring som én blandt flere mulige løsninger for sikring mod stormflod. Til vores store ærgrelse indstiller administrationen ikke udvalget at fjerne den håndtegnede principskitse på side 22. Lige så uforståeligt er det, at administrationen holder fast i, at planen omhandler sikringshøjden 2,8 meter, selvom Kystdirektoratets medarbejder på borgermødet nævnte, at med tillæg for bølger, dønninger og anden relevant korrektion, ville den endelige højde blive ca. 4,30 meter. Dette vil til stadighed give et urealistisk billede af konsekvenserne ved de tekniske løsninger, som kan tænkes at blive planlagt. Greve Byråd har dog tidligere besluttet, at sikringsniveauet kan justeres, hvis der kommer ny viden. Vi forstår ikke, hvorfor man ikke kan forholde sig til den nuværende viden, hvilket er sluthøjden på 4,30 meter.

Hvis du har sendt et høringssvar og ikke kan finde det i gennemgangen af høringssvarene, er du ikke den eneste! Vi har kendskab til 3 høringssvar, som er forsvundet ved indsendelse til Greve Kommune! Derfor: spørg teknik@greve.dk hvor dit høringssvar er blevet af og cc gerne os på mailen.

Når den vedtagne risikostyringsplan er offentliggjort, er der fire ugers klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet, men altså først når den er vedtaget og offentliggjort. Dato herfor er stadig uvis, men vi vender tilbage, hvis vi ser offentliggørelsen.

tirsdag den 1. september 2015

4 års "fødselsdag"Kære strand-elsker

I dag kan Foreningen Køge Bugt Naturstrand fejre 4 års "fødselsdag". 

4 år lyder måske ikke af så meget - i et menneskeliv er det nærmest blot et øjeblik - men for en forening som vores er det 4 fyldte, udfordrende og aktive år.

Vi kan se tilbage på både små og helt store udfordringer; en af dem faktisk så stor, at den gav anledning til, at foreningen overhovedet blev startet op - nemlig Greve Kommunes strandudviklingsprojekt i 2011, som vi med opbakning fra andre strandelskende og engagerede borgere fik præget i en sådan grad, at kommunen til sidst forstod, at vi blot ønskede at bevare vores skønne naturstrand og frem for alt ikke ønskede den beton-strandpark, som projektet smagte af helt fra begyndelsen! 

Og der har også været vindmøller i horisonten - Energistyrelsen udpegede i 2012 Køge Bugt som én ud af flere mulige lokationer til placering af havvindmøller, og her sørgede vi for, med medlemmers hjælp, at indsamle en pæn mængde underskrifter, som blev indsendt til styrelsen sammen med et indsigelsesbrev. Heldigvis kunne vi efter høringsfristens udløb ånde lettet op, da andre blev de uheldige udvalgte i stedet for Køge Bugt... Denne gang! For Køge Bugt er ikke undtaget - men vil blive revurderet igen snarligt. Også dér vil vi være på pletten.

Helt aktuelt har vi netop blandet os temmelig meget i Greve Kommunes udviklingsplaner for Strandvejen, som uden vores indblanden ville have smittet gevaldigt af på stranden med fx en "kyststi" med fast belægning, "vartegn"/statuer på stranden/ude i vandet og meget andet. Vi har desuden et stort fokus på kommunernes kystsikringsplaner.

Vi holder øje med både Greve og Solrød Kommunes planer og initiativer, og har hele tiden en finger på pulsen i forhold til selv de mindste initiativer, der kan påvirke vores strand, uanset om det handler om Rosa Rogusa, kystsikring, fedtemøg eller strandpromenader. Vi er medlemmer af Natur- og Miljørådet i Greve Kommune, vi skriver relevante læserbreve til lokalpressen, uddeler flyers om aktuelle problematikker i kommunerne, deltager i borgermøder og læser referater fra kommunernes forskellige relevante udvalg. Kort sagt: vi er strandens venner.

Men vi kan ikke klare det hele alene, og vi har igennem årene haft stor glæde af den opbakning, vores medlemmer viser os ved deres moralske opbakning ved deltagelse i borgermøder, flyeruddelinger og underskriftsindsamlinger - samt deres økonomiske opbakning via medlemsskabet.


Vi takker for støtte, hjælp og opbakning i de forgangne 4 år og glæder os til endnu 4 sammen med jer - lad os sammen skabe den naturstrand vi ønsker!

torsdag den 20. august 2015

Opsummering på strandrensning

I hele foreningens levetid har strandrensning (eller et stop/reduktion af fedtemøg) været det dominerende ønske i relation til stranden fra alle borgere i både Greve og Solrød Kommune. Dette har været udtrykt til alle de borgermøder, som foreningen har deltaget i, samt jævnligt i læserbrevene. Heldigvis har kommunen hørt vores fælles opråb, og den 30. juli 2015 var der i Sydkysten en artikel med borgmester Pernille Beckmann og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Stuckert, som gik en tur på stranden og ønsker at 'gøre noget' ved tangen langs stranden. Efterfølgende har Bent Rasmussen på vegne af Grundejerforeningen Klintegården haft et indlæg i Sydkysten SYD den 14. juli 2015, hvor frustrationen over de skrappe lugtgener kommer til udtryk. Han peger på tre løsningsforslag; 1) selektiv anvendelse af strandrensningsbudgettet til hvor behovet er størst, 2) åbning af vandgennemstrømning bag ved Mosede Havn samt 3) fjernelse af høfderne ved Mosede Fort. Dette er løsningsforslag, som foreningen tidligere også peget på som relevante at undersøge nærmere og som vi bakker helt op om.

Den 13. august 2015 blev emnet "strandrensning" diskuteret på et møde i Teknik- og Miljøudvalget. Referatet herfra giver anledning til glæde - fordi emnet i det hele taget behandles - men især ærgrelse, fordi administrationen i Greve Kommune ikke vil anbefale at gå videre med forslaget om gennemløb bag Mosede Havn alene på grund af nogle udfordringer, som måske ville kunne løses ved forhandling med havnen. Man ønsker ikke engang at give dette et forsøg! En anden stor ærgrelse er, at høfderne ved Mosede Fort omtales, men at de ikke bliver yderligere behandlet. De er simpelthen 'gledet ud' af referatet! Efter at have hoppet over to af de største mulige årsager til ikke-fungerende vandgennemstrømning ved kysten, går Teknik- og Miljøudvalget direkte videre til at foreslå en model, hvor grundejerne (grundejerforeningerne langs stranden) i større grad selv skal stå for strandrensningen gennem et strandrensningslaug. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok, og et ærgerligt signal at sende til alle de borgere, som igennem flere år har ønsket en mere holdbar situation omkring fedtemøget og lugtgenerne på stranden. Det virker på en måde som om Greve Kommune ønsker at 'tørre' problemet af på grundejerne - og vel at mærke muligvis kun de grundejere, der bor ved stranden, ikke de, som bor længere inde i landet og også generes af stanken på deres matrikel, eller når de besøger stranden.

Foreningen vil anse det som rimeligt, at: 

1) borgerne får en forklaring på, hvorfor administrationen ikke ønsker at gå videre med undersøgelserne omkring Mosede Havn - og at denne beslutning bliver ændret, så emnet kan belyses mere i detaljer.

2) høfderne indrages i Teknik- og Miljøudvalgets behandling - og at borgerne får en en forklaring på, hvorfor disse ikke blev diskuteret yderligere på mødet d. 13. august. At henvise til, at høfderne hjælper med erosionssikring er ikke nok, da der muligvis er andre løsninger på dette, som er mere fordelagtige for de borgere, som skal bo i stanken hele året

På forhånd tak.

onsdag den 19. august 2015

Det mest dominerende punkt på borgermødet ang. Ishøj Strandpark: hurtigt kørende cyklister!

Det er interessant at læse Strandparken IS Årsrapport 2014 - alene på grund af den (ikke overraskende) største rapporterede gene ved at bruge strandparken. I årsrapporten står følgende;

"... det mest dominerende punkt på [borger]mødet [d. 11. maj 2015] var trafikforholdene på Sivstien, som løber langs indersiden af søerne ved Vallensbæk og Brøndby. Stien er i stigende grad blevet anvendt af hurtigt kørende cyklister, som gør livet farligt og utrygt for de gående. Sekretariatet har overvejet forskellige trafikdæmpende foranstaltninger som bomme, rumleriller og bump."

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har, siden stiftelsen, kæmpet imod en belagt sti på stranden, da en sådan netop vil invitere til både cykel- og knallertkørsel. Den vil ydermere fungere som flugtvej i forbindelse med indbrud og røverier i strandvejsområdet. Det er interessant at læse, at Strandparkens gæster er enige i foreningens betragtninger omkring utrygheden og faren ved hurtigt kørende cyklister på stranden. Det giver os reel dokumentation på, hvad resultatet ved at anlægge en belagt sti på stranden vil være.


Vi opfordrer til, at foreningens medlemmer altid modsætter sig planer om en belagt sti på stranden. Strandvejen har allerede en cykelsti, som cyklister kan bruge.

Har du links til anden omtale om hurtigt kørende cyklister/knallerter på naturarealer, er du meget velkommen til at sende dem til os, så de kan indgå i vores dokumentation overfor kommunerne.

torsdag den 30. juli 2015

Skabelon til høringssvar ang. strandvejsområdet

Lige om lidt - d. 1/8-15 - er der høringsfrist i 2. høringsrunde vedrørende Greve Kommunes Helhedsplan - Strandvejsområdet, bevaring og fornyelse.

For at gøre det så nemt for dig som muligt, har vi lavet en skabelon til dig, som du kan bruge som udgangspunkt for dit høringssvar. Du er velkommen til at rette alt det du vil - men husk at indsætte dit navn i både top og bund, samt adresse i bunden, inden du sender det til kommunen på teknik@greve.dk!Kære Greve Kommune
30. juli 2015


Jeg, [INDSÆT NAVN], kommer hermed med mine kommentarer til jeres 2. høring omkring Helhedsplan - Strandvejsområdet, bevaring og fornyelse.


 • Vandrender fra Strandvejen med udløb til Køge Bugt
  Godt nok har I nu angivet, at vandet skal være renset, men jeg mener ikke, at der overhovedet bør etableres vandrender, som kan ødelægge den i forvejen udfordrede badevandskvalitet yderligere.
  Jeg mangler også afklaring på, hvor disse vandrender tænkes placeret.
  Jeg anbefaler: at fjerne alle vandrender fra planen.
 • Flere og bredere fodgængerstier til stranden
  Jeg forstår ikke, at man holder fast i flere og bredere fodgængerstier til stranden, når der i forvejen er adskillige adgangsveje dertil i dag. Brug hellere økonomien til vedligeholdelse af det eksisterende!
  Jeg anbefaler: at droppe planerne om bredere fodgængerstier/adgange med synlige belægninger. Fokuser i stedet på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, som er til gene for både beboere og besøgende.
 • Ny primær stiforbindelse
  Jeg kan i forslaget på s. 10 se, at man har rokeret rundt i stiforbindelserne, således at stiforbindelsen ved det tidligere feriecenter nu står angivet som primær stiforbindelse (P1). Hvad betyder dette for aktiestykket og den unikke natur, der er lige omkring stiforbindelsen? Den nuværende adgangsvej er fuldt ud funktionel og ganske bred.
  Jeg anbefaler: at bibeholde aktiestykket som en grøn oase og udelukke eventuelle forslag om asfaltering (eller etablering af en anden form for fast belægning) på en større del af området.
 • Bibeholdelse af vartegn
  Mens jeg anerkender, at kommunen har taget vartegnene på stranden og i vandet ud af forslaget ser jeg, at man fortsat holder fast i andre vartegn på s. 6 i forslaget “....markering mod kyst ved et vartegn - fx havnebad, fyrtårn, udsigtstårn…” - jeg vil gerne have præciseret, hvad dette reelt dækker over og herunder placeringen af eventuelle vartegn. Er det andetsteds end ud for offentlige arealer, forventer jeg naturligvis en høring af disse specifikt.
  Jeg anbefaler: at fjerne al snak om vartegn på eller ved stranden, jf. den meget tydelige respons, kommunen fik på borgermødet, hvor det på ingen måde var mit, eller andre borgeres ønske at have vartegn, som også viste sig at være en kreativ idé udsprunget blandt medarbejdere i administrationen.


Ud over ovenstående, ønsker jeg at henlede kommunens opmærksomhed på nedenstående 4 emner, som har stor betydning for stranden og dermed de besøgende, kommunen med sin plan ønsker at tiltrække:


 • Fjernelse af høfder foran Mosede Fort og mere strandrensning
  Taget i betragtning, at kommunen også selv anser stranden som værende Greves største aktiv, forstår jeg til stadighed ikke, at man ikke prioriterer mere strandrensning og fjernelse af høfderne ved Mosede Fort, der i høj grad bidrager til ophobning af tang og fedtemøg med dertilhørende stank.
  Jeg anbefaler: at fjerne høfder foran Mosede Fort og prioritere strandrensning.
 • Rørføring af tekniske udløb
  Der nævnes intet herom i den reviderede plan, men jeg vil opfordre til, at man fører de tekniske udløb væsentligt længere ud i bugten.
  Jeg anbefaler: at vedtage en fra kysten endnu længere rørføring på Greve Kommunes tekniske udløb, end det er tilfældet i dag.


 • Erosionssikring af udløb
  Der nævnes intet herom i den reviderede plan, men jeg vil opfordre til, at man erosionssikrer udløbende (åerne). Tag det nye udløb ved Trylleskoven i Solrød Kommune som et eksempel at arbejde ud fra; der er etableret en erosionssikring med store sten på begge sider af udløbet mange meter ud i bugten.
  Jeg anbefaler: at vedtage at etablere erosionssikring på alle udløb i Greve Kommune, så stranden ikke eroderes.


 • Vandgennemstrømning bagved Mosede Havn
  Det har været nævnt flere gange tidligere, at vandgennemstrømning bagved Mosede Havn gjorde, at kommunen engang ikke havde så store problemer med fedtemøg, som vi har i dag. Ønsket om en vandgennemstrømning bagved havnen er et tilbagevendende emne i alle processer, som kommunen igangsætter, hvor emnet berører stranden.
  Jeg anbefaler: at igangsætte et samarbejde med ingeniører, som har speciale i hav- og vandgennemstrømning til at analysere konsekvenserne på fedtemøget ved etablering af vandgennemstrømning bagved havnen.


Jeg håber på, at I tager mit høringssvar seriøst og medtager ovenstående i jeres planer for området.


Med venlig hilsen

[INDSÆT NAVN OG ADRESSE]

søndag den 19. juli 2015

Fokus på fedtemøg og stanken fra stranden

Der er et stigende fokus på lugten og fedtemøget på stranden. For nylig var Greves Borgmester, Pernille Beckmann (V) og formanden for teknik- og miljøudvalget, Henrik Stuckert (V) ude at gå en tur på stranden med en fotograf, der tog et billede af dem.

Vi håber, at der kommer andet ud af den gåtur end et pressefoto - for stanken har, lige indtil for et par uger siden, været tæt på ulidelig i mange måneder.

Sydkysten 30. juni 2015 (forside)


Sydkysten 30. juni 2015 (side 14)


Efterfølgende har Bent Rasmussen skrevet et læserbrev, hvor han udbeder sig aktion, med konkrete løsningsforslag. Én ting er sikkert; der skal gøres noget ved den tilbagevendende stank fra kysten. 


Sydkysten 14. juli 2015 (side 12)


Bland dig meget gerne i debatten - jo mere fokus på sagen, desto bedre for alle strandens venner!

fredag den 26. juni 2015

Læserbreve om kystsikring

Der har i den sidste tid været et par læserbreve i lokalaviserne angående kystsikringen, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på. Høringsfristen er nu overstået, men derfor står det jo alle frit for fortsat at debattere emnet.

Læserbrev fra Jan Kiding i Sydkysten SYD d. 23. juni på side 9.

Læserbrev fra Hans Kristiansen i Solrød Avis d. 12. juni på side 17.

Har du set andre læserbreve eller relevante artikler om kystsikring/stormflod, så skriv til os på kasper@naturstrand.dk.

fredag den 19. juni 2015

Workshop vedr. Parkpolitik - mere relevant, end man skulle tro!

Forleden var vi til en spændende workshop i regi af Natur- og Miljørådet i Greve Kommune. Den handlede om Parkpolitikken, og selvom indbydelsen, vi i sin tid modtog, havde nogle punkter, der kun vagt kunne minde om noget, der havde relevans for foreningen (sammenhængende grønne områder, lokal afledning af regnvand, aktiviteter og sundhed i naturen, naturbeskyttelse, artsrig natur og oplevelser langs vejene), besluttede vi os alligevel for at tage med.

Det viste sig at være en god idé - en rigtig god idé!

Udgangspunktet for workshoppen var blandt andet et spørgeskema med udvalgte målsætninger, som Parkpolitikken kommer til at indeholde - de var udformet som udsagn og skulle så bedømmes på en skala fra 1-10 alt efter hvor enig man var i udsagnet samt i hvilket omfang det var vigtigt for en.

Der var overraskende mange relevante udsagn for os, som du kan se vores inputs til herunder:

“Der skal være en god badestrand på hele Greve Kommunes kystlinie”

 • Naturlig badestrand, som vi pt. har, ønskes fortsat - uden kunstigt anlagte stier og promenader, torve/pladser, bygninger etc.
 • En god badestrand er ren, både mht. lugt og vandkvalitet - tekniske udløb bør rørføres langt fra kysten 
 • Strandrensning skal fortsat prioriteres.
 • Høfderne ved Mosede Fort og den landfaste del af Mosede Havn, skal genovervejes i forbindelse med vandcirkulation og deraf afledte problemer med fedtemøg.

“Der skal være tilstrækkeligt med badebroer langs med kysten”

 • Giver kun mening, hvis de er lange nok - alternativt sandsugning, så dybde opnås.

“De kystnære grønne områder, der ligger i forbindelse med stranden skal tænkes ind i en sammenhæng med stranden - de kystnære grønne områder er Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen”

 • Alt “nybyg” i forbindelse med infrastruktur på stranden skal placeres foran de kommunalt ejede som de tre nævnte - de er derfor meget vigtige, også i forhold til adgangsforhold, udvidelse af rekreative muligheder og parkering.

“LAR (Lokal Afledning af Regnvand”) handler om at håndtere rengvand på stedet, fx i haven, på parkeringspladsen eller i parken. Greve Kommune vil gerne arbejde med dette, fordi det er et alternativ til at bygge større og større rør til at håndtere nedbør. En anden årsag er, at LAR kan bidrage positivt til naturen og rekreative arealer”

 • Jo mere, der kan hældes i jorden, des renere bademiljø og vandkvalitet i Køge Bugt.

“Et veludbygget sammenhængende stinet er en af Greve Kommunes styrker, og det skal udbygges i årene fremover”

 • Stranden skal friholdes for byggeiver - de naturlige trampestier er fine.

“Det vil være en fordel at renovere vandløbene, de åbne regnvandsledninger og de rørlagte således, at de fremstår som naturlige grønne og slyngede vandløb med mulighed for offentlig færdsel”

 • Højtvandslukker bør indtænkes ved renovering.
 • Vandløb på stranden bør afsluttes med lange stensætninger for at undgå erodering af sandstranden (eroderingssikring).
 • Uanset tiltag bør det komme i høring.

“Greve Kommune bekæmper invasive plantearter som Rynket Rose, Bjørneklo og Japansk Pileurt. I fremtiden skal invasive arter bekæmpes yderligere med henblik på at beskytte den naturligt forekommende flora”

 • Så længe man ikke har et alternativ, er det en utrolig dårlig idé at fjerne Rynket Rose - sandflugt ødelægger nærområder og private matrikler.
 • Strandgrundsejere har ret indtil vandkanten, og her må der under ingen omstændigheder fjernes noget uden tilladelse.

“Det skal være en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune, og derfor skal der ske en særlig indsats på kommunens indfaldsveje. Et eksempel på dette er tilsåning med blomster på Greve Centervej og Hundige Centervej. Greve Kommune vil i årene fremover tage flere af den slags tiltag”

 • Især ved Mosede Fort er det ikke nødvendigvis en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune - ofte rammes man af en ubehagelig stank af fedtemøg!

Visuelle inputs fra os til Greve Kommune (klik for at gøre større)
En del af ovenstående inputs fik vi også gjort mere visuelle, som det kan ses på billedet.

Vi føler, at vi på konstruktiv vis fik videregivet foreningens vigtige inputs, og vi er spændte på at se, hvordan kommunen vil integrere dem i deres planer. Vi følger vanen tro processen tæt!

Arbejdet forventes udmøntet i en råskitse ultimo oktober 2015, kommer i politisk behandling i januar 2016 og derefter i offentlig høring. Den endelige parkpolitik forventes klar efteråret 2016.
Der vil være 2 offentlige workshops i uge 35 og 37 (datoer offentliggøres i Sydkysten), som vi opfordrer jer til at deltage i, så kommunen igen kan se, at vi engagerer os i de tiltag, der betyder noget for vores strand.