onsdag den 16. september 2015

Nyt angående høringerne "risikostyringsplan for stormflod" og "strandvejsområdet"

Så er referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets (TM) møde d. 10/9-15 blevet publiceret.

De to mest interessante punkter, hhv. risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 (pkt. 2) og endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse (pkt. 10), blev gennemgået, og følgende er værd at hæfte sig ved:

Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021

- TM anbefaler, at man fjerner muligt landdige/Greve Strandpark fra principskitsen på s. 22 i planen, og at man ligeledes ændrer den tilhørende tekst tilsvarende, ligesom man tilføjer, at undersøgelse af de mulige løsninger og tiltag indgår i drøftelserne i de tværkommunale samarbejder.

- TM anbefaler, at principperne i høringssvar nr. 1 indgår i det videre arbejde med planen. Principperne omhandler videst mulig bevarelse af naturstrand uden diger eller fremskudt naturpark, friholdelse af ca. 5 kms kyststrækning, fodring med sand på visse strækninger samt diger inde i landet, herunder også i forlængelse af eksisterende dige ved Lille Vejleå med sluse/port, sluse/port ved Olsbækkens udløb og Streget samt dige ved Hundige Nord (oppe i landet), nord for Mosede Havn, mod syd ved Trylleskoven (oppe i landet) samt ved Karlslunde Mose.

- TM anbefaler, at man bibeholder de 2,80 meter/1000 årshændelse som sikringsniveau i planen.

- TM anbefaler, at risikostyringsplanen godkendes med tilføjelse af sandfodring som mulig løsning, der skal undersøges nærmere.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vi anser det som særdeles positivt, at Teknik- og Miljøudvalget støtter op om, at kommunen skal arbejde videre med ønskerne om videst mulig bevarelse af naturstranden som den er!


Endelig godkendelse af Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

- TM anbefaler forslaget til Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse med af høringssvarene udløste ændringer, herunder fjernelse af vartegn på s. 6 i planen.

Næste instans til behandling af planen er Økonomi- og Planudvalget, og herefter godkendelse i Byrådet.

Vartegnene var aldrig en levedygtig idé, men ikke desto mindre er vi glade for, at også Teknik- og Miljøudvalget er enige med os heri.

Vi følger med i processen omkring de to planer og takker de af jer, der kom med høringssvar til de to planer. 

Vores fælles arbejde nytter!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar