torsdag den 12. december 2019

Solrød Kommune - udgiftsfordeling i forbindelse med kystsikring

Som det formentlig er de fleste bekendt, har Solrød Kommune fra starten af deres arbejde med kystsikring haft til hensigt, at kystsikringen skulle betales af de berørte borgere i kommunen. De har holdt fast i denne hensigt, og det skal d. 16/12-19 i Byrådet endelig besluttes, hvordan udgiftsfordelingen reelt skal gennemføres.

Det sker på grundlag af et regnestykke, der blandt andet består af en opdeling af matrikler i forskellige områder med forskellige procentsatser (afhængig af vurderet genegrad fra en oversvømmelse) fratrukket et 50% bidrag fra kommunen, hvorefter de resterende omkostninger fordeles på det samlede antal andele i området. Først når kystsikringsprojekterne i de forskellige områder er endeligt godkendt af Byrådet, kan det vides, hvad udgiften for de enkelte matrikler reelt bliver - men helt sikkert er det, at der både bliver tale om en engangsudgift til etablering af kystsikringen foruden en årlig udgift til driften, som fastsættes år for år (og dermed forventeligt kan både stige og falde afhængig af regnskab og budget for det pågældende år).

På trods af, at beslutningen formentlig berører en ganske stor mængde borgere, har den ingen høringspligt.

Igen må Foreningen Køge Bugt Naturstrand understrege vores store modstand overfor en beslutning som denne, hvor få borgere skal belastes af en udgift, som alle i kommunen - direkte eller indirekte - får glæde af.

Læs mere i referatet fra Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 9. december 2019 (pkt. 210 - Godkendelse af model for bidragsfordeling - kystsikring).

søndag den 6. oktober 2019

Vores uheldige oplevelse med MobilePay

Hvis du deltog i vores sidste generalforsamling, ved du at det blev besluttet at oprette et MobilePay- abonnement. Kort om beslutningen;

Mange finder det bøvlet at skulle betale medlemsskabet ved kontooverførsel. Mange glemmer det, og foreningen går derved glip af den økonomiske støtte. Det er også forbundet med stort tidsforbrug for bestyrelsen at skulle administrere kontingenterne på denne måde.

Derfor blev valget om MobilePay taget. Det ville koste 999 kr. i oprettelse og derefter små 3 kr. pr. betaling.

Da vores oprettelse endelig gik igennem efter mange måneders venten, ændrede MobilePay abonnementet. Nu var det ikke længere nok for dem at pålægge et gebyr pr. betaling, nu skulle vi også betale 49 kr. fast om måneden. Det er 588 kr. om året - altså en udgift på næsten (på nuværende tidspunkt) tre abonnementer.

Vi har klaget over behandlingen, da vi mener vi er blevet snydt for de 999 kr. vi betalte i første omgang, da det allerede på daværende tidspunkt må have været besluttet at ændre abonnementet. Vi har også udmeldt os igen.

Rigtig ærgerligt, men vi må se om der ikke dukker andre betalingsmuligheder op.

Indtil da kører vi på vanlig vis med bankoverførsel på trods af bøvlet for de involverede parter.

lørdag den 7. september 2019

Høringssvar - Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus

Som bekendt er der i øjeblikket høring af lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 for Strandens Hus i Solrød Kommune. Foreningen har d.d. sendt nedenstående svar til teknisk@solrod.dk, og det står alle frit for at lade sig inspirere af dette til deres eget høringssvar, som skal sendes til kommunen senest d. 16/10-19.Høringssvar 
Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus


I det Foreningen Køge Bugt Naturstrand har gennemlæst forslag til lokalplan nr. 316.5 og tilhørende Tillæg nr. 10 vedrørende Strandens Hus, har vi følgende kommentarer:

Foreningen er generelt for initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres på og ud for offentlige arealer. 

Det lader til, at Strandens Hus, som det skitseres i lokalplan nr. 316.5, holder sig fysisk på offentlige arealer, men foreningen bekymres ved de mulige gener, et projekt som dette kan føre med sig for de borgere, der bor i umiddelbart nærhed af anlægget. Bebyggelsen, der samlet kan løbe op på 1200 m2, hvis den maksimalt tilladte bebyggelse realiseres giver i sig selv naturligvis anledning til vis bekymring i relation til, hvorledes bebyggelsen samlet set vil tage sig ud, når man samtidig skal tage hensyn til lokalplanens formål, jf. §1 stk. 1.6 “At fastholde områdets grønne karakter”. Hvorledes mener kommunen, at man tager hensyn til denne paragraf i et projekt af denne størrelse?

Det er imidlertid ikke mindst de afledte gener, der i særdeleshed bekymrer foreningen. Mens der i nærværende forslag velkomment tages noget hensyn til et forventet øget parkeringsbehov, lader det til, at der til gengæld ikke skeles det mindste til de støj- og lugtgener, de nærmeste naboer kan risikere at blive udsat for fra især (men ikke begrænset til) restaurationen, der må forventes at generere mados foruden støj fra gæster i både dags- og aftentimer på alle ugens dage, herunder fra selskabsarrangementer, restaurationen forventeligt også vil lægge lokaler til. Idet lokalplanen fremhæver, at der ikke findes særlige vejledende grænseværdier for støj fra restaurationer og idrætsanlæg, der derfor kan reguleres af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven, opfordrer foreningen kommunen til at praktisere en mere restriktiv praksis i forhold til støj, end hvad miljøbeskyttelsesloven angiver. Det samme gælder i øvrigt for lugtgener (stegeos), som slet ikke behandles i lokalplansforslaget. Foreningen ser frem til at høre om kommunens intentioner for begrænsning af hhv. støj- og lugtgener i forbindelse med Strandens Hus. 


Vi ser frem til at høre fra kommunen i denne sag.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

onsdag den 20. marts 2019

Høringssvar - Fingerplan 2019

Erhvervsstyrelsen har i øjeblikket en revideret version af Fingerplanen - Fingerplan 2019 - i høring. Der er flere bekymrende områder i planen, som foreningen naturligvis har en mening om.

Vi har derfor forfattet nedenstående høringssvar til Erhvervsstyrelsen, som man er velkommen til at kopiere helt eller delvist og indsende som privatperson også. Der er frist d. 21/3-19, og høringssvar skal sendes til jepfis@erst.dk.

Høringssvar vedr. Forslag til Fingerplan 2019

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til Fingerplan 2019 igennem og har følgende kommentarer:


S. 4
“I 2019 igangsættes herudover partnerskabsprojekter med kommuner og relevante organisationer om frivillig etablering af flere nye grønne kiler, der kan åbne nye rekreative muligheder og eventuelt kan indgå i klimatilpasningstiltag.”

Foreningen vil gerne vide, om disse projekter omfatter kystområder og i givet fald hvilke klimatilpasningstiltag, der i denne forbindelse kan være tale om?


S. 5
“Sidst men ikke mindst får kommunerne bag Køge Bugt Strandpark mulighed for at videreudvikle strandparken og dens havne som et attraktivt rekreativt område af regional betydning.”

Der er allerede åbnet op for muligheden for at ophæve strandbeskyttelseslinier i udvalgte områder, herunder omkring havne, således at blandt andet strandparken og havnene her kan udvikles. Foreningen opfordrer til, at der i den ovenfor citerede passus indflettes en restriktion, så det fremgår, at videreudviklingen begrænser sig til udelukkende offentlige arealer og i øvrigt ikke sker foran private matrikler.


S. 12
“Der kan i de indre grønne kiler og kystkilerne etableres cykelstier, herunder supercykelstier, forudsat, at det sker under hensyntagen til de grønne kilers formål og med udgangspunkt i en konkret vurdering af det areal i grøn kile, hvor cykelstien påtænkes anlagt.”

Indenfor de seneste 5-6 år er der tidligere (af ukendte personer) blevet fremlagt det (vanvittige) forslag at der skulle etableres en cykelsti på stranden i Greve. Forslaget har også været nævnt på et borgermøde. Et sådan forslag vil blive kraftigt modarbejdet af foreningen samt mange bosiddende borgere, især dem i de første rækker.
Vi vil derfor gerne have af- eller bekræftet af Erhvervsstyrelsen, præcis hvor eventuelle (super)cykelstier placeres i kystkilerne. Er der reelt tale om det samme forslag, nu indarbejdet i Fingerplanen?


S. 12 fortsat 
“§ 18 a. Uanset reglerne i § 18, stk. 1. nr. 1, 3 og 4, kan der i Køge Bugt Strandpark, som er vist i kortbilag D, lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder, hvis det understøtter fastholdelsen og videreudviklingen af strandparkens funktion, som et rekreativt område af regional betydning.

Stk. 2. Planlægningen skal holdes inden for rammerne af relevant lovgivning, herunder lov om naturbeskyttelse. Det forudsættes, at strandparken fastholdes som et område med store landskabelige og naturmæssige værdier, og at planlægningen sker under hensyntagen til disse værdier. Det forudsættes endvidere, at den almene adgang til strandparken fastholdes.

Stk. 3. Beliggenhedskommunerne (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Hvidovre) skal i den kommunale planlægning afgrænse 1) natur- og strandområder, 2) bynære strandområder og 3) havne.

Stk. 4. I natur- og strandområderne kan der lokalplanlægges for etablering af mindre, bymæssige fritidsanlæg, der fremmer tilgængeligheden til strandparken, mindre bymæssige fritidsanlæg, der muliggør etableringen af naturbaner og større, midlertidige, bymæssige fritidsanlæg til tilskuerarrangementer af kortere varighed. Med hensyn til de større midlertidige, bymæssige fritidsanlæg til tilskuerarrangementer forudsættes, at anlæggene alene muliggør midlertidige tidsbegrænsede arrangementer, og at natur- og strandområderne i videst muligt omfang fremstår uberørte af anlæggene, når arrangementerne ikke finder sted.

Stk. 5. I de bynære strandområder kan der lokalplanlægges for etablering af mindre, bymæssige fritidsanlæg, der fremmer tilgængeligheden til strandparken og mindre, bymæssige fritidsanlæg anlæg, der muliggør bymæssig fritidsanvendelse af nærmere afgrænsede strandområder i tilknytning til navnlig havneområder.”

Igennem en lang årrække har foreningen med stor opbakning fra borgere  i Greve Kommune kæmpet for, at strandarealerne i kommunen bevares som naturstrand, og at der ikke etableres anlæg, stier og andet, som måtte ødelægge de naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier i området. Når først der tages hul på de muligheder, som ovenstående §18 a giver også i Greve Kommunes andel af Køge Bugt Strandpark, åbnes en sand Pandoras Æske af mulige utilsigtede og uønskede sideeffekter for naturen, faunaen og de besøgende, som det på nuværende tidspunkt er svært at overskue omfanget af. Foreningen anbefaler derfor, at paragraffen helt udgår, at Greve Kommune tages ud af den eller at de skitserede muligheder drosles markant ned.


Vi ser frem til at høre nærmere i forbindelse med ovenstående.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

mandag den 4. marts 2019

Generalforsamling i Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Kære betalende medlem af foreningen

Vi har d. 28. februar 2019 udsendt indkaldelse til generalforsamling i foreningen - så tjek din mail og husk at melde dig til  :-)

Vel mødt!