tirsdag den 11. februar 2020

Gift i private haver

https://www.nationalinjuryadvocates.com/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_720659998.jpg
Nok ikke den typiske Greve-borger - men der er
alligevel grund til at tage sprøjtegifte alvorligt
Foreningen sidder som bekendt med i Greve Kommunes Natur- og Miljøråd, hvor vi sørger for fokus på foreningens mærkesager samt andre sager og emner, som relaterer sig hertil og generelt til en ren, naturlig kyststrækning med god biodiversitet.

Efter et vedvarende pres fra foreningen gennem flere år i Natur- og Miljørådet for at få Greve Kommune til at anbefale kommunens borgere at undlade at bruge gift i deres haver, er det nu endelig lykkedes. Vi har haft punktet på rådets dagsorden ad flere omgange, og det er dejligt at se, at arbejdet nu har båret frugt.

D. 24. januar omtalte Greve Kommune selv initiativet på deres Facebook-side. D. 30. januar blev nyheden også omtalt på Giftfri Haves Facebook-side og 1. februar var det Danmarks Naturfredningsforenings tur.

Vi anbefaler alle at undlade at bruge gift i deres haver, både af hensyn til miljøet og biodiversiteten generelt og specifikt den meget problematiske nedgang i antallet af både vilde bier og fugle.

fredag den 7. februar 2020

Solrød Kommune - kystsikring

Så tager Solrød Kommune hul på kystsikring af område C beliggende vest for Strandvejen. Kystsikringen, der er godkendt af Byrådet til byrådsmøde d. 27/1-20 (pkt. 8) kommer til at omfatte højvandslukker, ca. 30 cm højvandsmur og terrænforhøjninger i området, hvis anlægsomkostninger lander på ca. 7 mio. kr. foruden en årlig driftsudgift på ca. 300.000 kr., som fordeles mellem Køge og Solrød Kommune samt de grundejere, der opnår hhv. fordele af beskyttelsen og/eller berøres direkte af en oversvømmelse - en fordelingsnøgle, som senere vil gøre sig gældende for de mere kystnære områder A og B også.

Mens foreningen anerkender behovet for kystsikring forholder vi os stadig kritiske overfor fordelingsnøglen, der direkte belaster en række borgere frem for andre, som indirekte også vil få glæde af beskyttelsen. 

Sagen sendes i 4 ugers høring, og vi anbefaler naturligvis, at man giver sit besyv med, hvis man har en mening om projektet eller udgiftsfordelingen. 

Strandens Hus - endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommeplantillæg nr. 10

Efter en masse planlægningsarbejde, diskussioner og ikke mindst modstand fra de direkte berørte naboer, er projektet Strandens Hus nu en indiskutabel realitet, og efter offentlig høring falder nu de sidste ting så på plads i form af en endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommuneplantillæg nr. 10. Se referatet fra Byrådets møde d. 27/1-20 (pkt. 7).

Foreningen har naturligvis givet sit besyv med i form af et høringssvar, og vi glædes over, at kommunen har taget vores bekymringer omkring støj- og lugtgener i tilknytning til restauranten til sig, således at det antydes, at kommunen kan regulere åbningstiderne i udlejningsbetingelserne for restauranten, hvorved generne for naboerne ad denne vej forhåbentlig kan reduceres. Der er desuden også justeret en smule i det tilladte etageareal, hvilket vi godt kunne have ønsket var reduceret væsentligt mere af landskabelige hensyn.

Nu er blot tilbage at vente og følge udmøntningen af projektet idet vi håber, at der tages de nødvendige hensyn til de berørte parter.