mandag den 15. maj 2017

Foreningen var i sidste uge inviteret til et møde på Greve Rådhus om etableringen af et strandrenselaug i Greve Kommune. Da netop strandrensningen er en af foreningens mærkesager deltog vi naturligvis.Ud af et pænt antal inviterede parter var kun 12 mødt op - deriblandt formanden og næstformanden for Foreningen Køge Bugt Naturstrand.

Mødet bestod af en kort introduktion af deltagerne og dernæst gik arbejdet i gang hvor vi så på 1) formålet med lauget, 2) laugets opgaver og sidst men absolut ikke mindst 3) laugets økonomi.

Foreningen kom bl.a. med følgende pointer - eller støttede andre deltagere i deres pointer;

 • Lauget bør ikke være et "strandrenserlaug" men et "strandlaug" for at signalere, at lauget på sigt kan tage sig af andre ting vedr. stranden
 • Laugets pt. eneste opgave er strandrensningen samt evaluering og effektivitets- og omkostnings-optimering af denne
 • Laugets geografiske ansvarsområde skal være hele kysten langs Greve Kommune med undtagelse af området dækket af Strandparken I/S - men der opfordres herfra til etableringen af et stærkt samarbejde med netop Strandparken I/S
 • Laugets rensningsansvar på stranden er begrænset til selve strandstykket - ikke klitterne - og bør ikke inkludere oprydning fra Sankt Hans (med mindre dette allerede er i budgettet i dag og derved ikke vælter laugets budget), indsamling af skrald, bortskaffelse af drivtømmer eller plastik/affald fra skibe eller havet generelt
 • Lauget bør ikke være afgrænset til grundejerforeninger, da andre aktører også kan have en interesse i en ren og lugtfri strand - fx andre foreninger (som fx Foreningen Køge Bugt Naturstrand, sports- og sejladsforeninger, erhvervsdrivende osv.)
 • Laugets medlemmer bør kun bestå af aktører bosiddende i Greve Kommune
 • Laugets bestyrelse bør sikres mod fjendtlig overtagelse ved 'øremærkning' af nogle af bestyrelsesposterne, så de kun kan besættes af anerkendte aktører (foreninger) i Greve Kommune. Ét medlem skal fast være besat af en repræsentant fra Greve Kommune som gennem sin ansættelse i kommunen håndterer kommunikationen mellem lauget og denne
 • Lauget skal kunne tage imod observationer fra strandens gæster om hvor det aktuelle behov for strandrensning er - og disse observationer skal være offentlige tilgængelige. Dette kunne gøres gennem brug af fx Facebook eller gennem identiteten tilknyttet deres email adresse eller lignende, hvor observatøren offentligt står frem med sit navn (eller profil). Foreningen ønsker dette af to årsager; 1) at undgå, eller i det mindste gøre det åbenlyst, hvis folk forsøger at prioritere "deres" strandstykke ved konstant at indsende observationer om dette, så resten af stranden risikerer at blive nedprioriteret, 2) at gøre det muligt at lave statistik på antal og lokation af observationer. Lauget skal dog ikke være begrænset af disse observationer, men have sin egen rensnings-prioritering og plan. Observationerne skal ses som en ekstra hjælp til lauget.
 • Lauget skal forestå arbejdet med strandrensningen og skal kunne reagere flydende ift. årstid og mængde af tang og fedtemøg (gennem observationer fra medlemmerne og bestyrelsens kendskab til behovet). Sommerhalvåret bør prioriteres først - men der bør som udgangspunkt renses hele året
 • Lauget skal håndtere alt fra indgåelse af aftaler med aftagere og udførende kræfter - men skal kunne trække på kommunes ekspertise indenfor jura
 • Laugets økonomi skal udelukkende være baseret på Greve Kommunes tilskud og frivillige indbetalinger fra medlemmerne og andre aktører (som fx foreninger og erhvervsdrivende, der fx ser en ren strand som en god forretning eller som havende en markedsføringsmæssig værdi)
 • Laugets forslag til vedtægter ved den stiftende generalforsamling skal ikke beskrive muligheden for et medlemskontingent - det er vigtigt for Foreningen Køge Bugt Naturstrand, at stranden som et fælles aktiv også drives solidarisk af kommunens borgere. Det står en fremtidig bestyrelse frit for, på et senere tidspunkt, at indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udvide vedtægterne med et tvunget kontingent - det kan man jo ikke forhindre, men som udgangspunkt er det vigtigt at laugets fundament hviler på et solidarisk princip om at renholdelse af stranden er et fælles anliggende
Vi vender tilbage med nyt, så snart der sker noget på denne front. 


fredag den 12. maj 2017

Høringssvar vedr. Greve Kommunes Kommuneplan 2017-2029

Foreningen har skrevet nedenstående høringssvar til Greve Kommune vedrørende forslaget til Kommuneplan 2017-2029.

Du kan frit bruge høringssvaret som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 19/5-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til plan@greve.dk at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til kasper@naturstrand.dk.

Husk også borgermøde omkring kommuneplanen tirsdag d. 16/5-17 kl. 17.00 på Greve Gymnasium!


Foreningen Køge Bugt Naturstrand har efter gennemlæsning af Kommuneplan 2017-2029 følgende kommentarer (sidetal refererer til den samlede PDF-udgave af forslaget):


S. 10
På kortet er markeret med gul streg langs stranden gennem hele kommunen, men der er uforståeligt nok ingen forklaring på de forskellige markeringer på kortet. Vi forudsætter, at der er tale om en planlagt rekreativ sti, som stammer fra Fingerplan 2013. I Appendix 2 i samme plan fremgår det, at der skal planlægges en befæstet sti (minimum grusbefæstet) på stranden langs alle kyster omfattet af Fingerplanen. Der skrives desuden: ”Der skal være en sti langs kysten, inklusiv havneløbet i København”, og ”De overordnede, rekreative stier skal være egnede for både cyklende og gående”.
I Greve er gode cykel- og gangstier på begge sider af Strandvejen, som opfylder Fingerplanens ønsker om en kystnær sti, der er egnet for både cyklende og gående i en grad der er mindst på niveau med eller bedre end det, der ses i andre kommuner.

Da en befæstet sti på stranden vil betyde en væsentlig forringelse af et af Greve Kommunes vigtigste naturområder, anbefaler foreningen derfor, at kommunen arbejder på at få fjernet den planlagte sti fra den kommende Fingerplan 2017. I kommuneplanen bør kommunen desuden præcisere, at der ikke er behov for yderligere stier øst for Strandvejen, og den på flere kort viste sti bør fjernes fra disse kort.

Enten må Greve Kommune stå ved ønsket om en befæstet sti på stranden - eller sørge for at få den fjernet fra planerne!

S. 21
Blandt byrådets ønsker nævnes ”Fremme anvendelsen af kysten”, og de strategiske mål fra Planstrategi 2015 i tilknytning hertil er ”Mere plads til vild natur, rigere dyre- og planteliv og bedre plads til fællesskab og friluftsliv i naturen”.

Det er dejligt at konstatere, at Byrådet ønsker mere og bedre natur og vil fremme anvendelsen af kysten. Vores uspolerede naturstrand er Greve Kommunes største aktiv, og kysten anvendes i dag af rigtig mange mennesker – såvel kommunens borgere som turister til blandt andet gå- og løbeture, hundeluftning, badning, kajakroning, surf og sejlads. Det er vigtigt at holde fast i dette og sikre kysten mod anlæg, som f.eks. den i Fingerplan 2013 viste cykelsti. Herved sikres også Byrådets ønsker om at prioritere vild natur, dyre- og planteliv. Den uspolerede naturstrand repræsenterer 8 km vild natur – så vild som natur nu kan blive i et område som vores. Det skal vi holde fast i.

S. 22
Blandt byrådets ønsker nævnes ”Klimatilpasningsprojekter gennemføres jf. Klimatilpasningsplan, tilpasning til stormflod og 3-stjernet badevand” og de strategiske mål fra Planstrategi 2015 i tilknytning hertil er bl.a. “Vedligeholde og tilpasse vores fysiske omgivelser til at håndtere mere vand og øge adgangen til …... kysten”.

Håndtering af de øgede mængder vand er naturligvis en nødvendighed, og 3-stjernet badevand er bestemt også ønskeligt for alle strande i kommunen, og ikke kun Hundige Strandpark, som tilfældet var det i 2016. Derimod er adgangen til kysten allerede god med en lang række muligheder for at  komme fra Strandvejen til kysten, hvorfor foreningen ikke mener, at øget adgang er relevant.

Foreningen foreslår derfor, at kommunen udelader kysten under de strategiske mål og i stedet fokuserer på, hvordan 5 ud af 5 strande i stedet for 1 ud af 5 får 3-stjernet badevand.

Foreningen foreslår desuden, som allerede kommunikeret flere gange tidligere, bl.a til workshop om Parkpolitikken i kommunen, at der etableres et badevands-varslingssystem, så Greve Kommune ikke lader kommunens borgere og andre svømme rundt i fækale bakterier i tre dage, før der kommer svar på jeres stikprøver. Med den ikke imponerende statistik for badevandskvaliteten i kommunen kan dette ikke understreges nok. Nu må det være tid til at prøve at give borgerne en løsning, de kan bruge til noget - og som de kan regne med.

S. 24
“....Derudover har der i denne kommuneplan været fokus på at skabe rammerne for et sammenhængende stisystem mellem land og by, så den nære natur, det åbne land, kysten og Hedeland let kan nås på cykel og ved gang”.

Kysten kan i dag let nås på cykel eller ved gang via det eksisterende system af stier og veje. I forhold til transport langs med kysten giver de eksisterende cykelstier på Strandvejen mulighed for at cykle på sikre stier hele vejen gennem kommunen og med fuld sammenhæng med de tilsvarende cykelstier i nabokommunerne. Fra cykelstierne på Strandvejen er der en lang række steder mulighed for at gå ned til stranden. For gående er der med de eksisterende forhold mulighed for at gå på selve stranden eller på stierne langs Strandvejen, hvorfra der en lang række steder er adgang til stranden. Der er således ikke behov for yderligere stier øst for Strandvejen.

Foreningen foreslår, at den lette adgang til kysten tydeliggøres i kommuneplanen, og den på flere kort viste planlagte sti på/langs stranden bør fjernes fra alle kort i kommuneplanen, ligesom kommunen bør fjerne denne planlagte sti fra den kommende Fingerplan 2017.

S. 40
Kommunens ønsker til arbejdet med Fingerplan 2017 skitseres, og blandt ønskerne er ikke en annullering af den planlagte sti på stranden.

Foreningen anbefaler, at en annullering af den planlagte sti på stranden indgår i kommunens videre arbejde i dialogen omkring Fingerplan 2017.


S. 58
På kortet, der skitserer de delområder, hvor der muliggøres en ændret anvendelse specifikt med byggeri op til 5 etager, er både strandvejsområde og selve stranden markeret for Greve Strand. Kun strandvejsområdet og ikke selve stranden er omfattet af denne mulighed, og Greve Strand bør således ikke være markeret.

Foreningen forventer naturligvis, at markeringen ændres, så selve stranden ikke er omfattet.

S. 77
“... Planlægningen af offentligt tilgængelige og private friarealer og rekreative stier skal i samarbejde med grundejerne sikre de bedst mulige adgangsvilkår for offentligheden, herunder til kysten”.

Der er, som tidligere nævnt, allerede vældig gode adgangsforhold til kysten, og der er således ikke behov for planlægning af yderligere adgange dertil.

Foreningen anbefaler derfor, at formuleringen “herunder til kysten” udgår af afsnittet.
S. 82
“...Strandrensning nødvendig - særligt ved Mosede”.
“Kyststrækningen og havnemiljøet (Mosede havn og Fortet) bør fremhæves særligt – stor attraktion. Mange ved det ikke, så der er brug for at fortælle om kvaliteterne i kommunen og Køge Bugt”.

Det er rigtigt, at den uspolerede naturstrand er en særdeles stor attraktion. Den skal derfor bevares bedst muligt, blandt andet ved bedre, billigere men samtidig mere effektiv strandrensning, friholdelse fra cykelstier etc.

S. 108
“...For at være en attraktiv kommune for borgere og erhverv vil Greve Kommune beskytte og synliggøre særlig værdifulde naturområder”.

Det er glædeligt, at Byrådet vil beskytte særlig værdifulde naturområder, hvortil den uspolerede naturstrand må regnes.

S. 118
“...De rekreative forbindelser mellem kysten og det åbne land skal styrkes” og “...Grænsefladerne mellem byen og kysten og byen og det åbne land styrkes”.

Som tidligere nævnt er forbindelserne til kysten allerede rigelige og i øvrigt også velfungerende. Derfor undrer ønsket om en “styrkelse” foreningen, og det ville derfor være ønskeligt at blive orienteret om, hvad denne “styrkelse” præcis indebærer.

Foreningen anbefaler derfor, at kommunen uddyber, hvorledes forbindelser og grænseflader til kysten ønskes styrket.

S. 121
“...kysten skal friholdes for yderligere bebyggelse, anlæg til beboelse, erhverv, andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til rekreative formål”.

Foreningen finder denne udmelding særdeles positiv for bevarelse af kommunens vigtigste ressource - stranden - da vi finder, at den i sin nuværende, naturlige form har sin største rekreative værdi.

S. 122
”....Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, søer og vandløb, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne….De skal indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet”.

Foreningen mener ikke, at den sidste passus alene bør gælde for landområdet, idet der af hensyn til bevarelse af naturstranden bør laves en langt mindre fleksibel formulering omkring muligheder for nyetablering af anlæg - hvis overhovedet - langs kysten. Dette bør begrænses til et absolut minimum og udelukkende ud for offentlig grund.

Foreningen anbefaler, at kommunen specificerer, hvilke begrænsninger der gælder for de nævnte støttepunkter/anløbsbroer, herunder at omfanget skal være minimalt og udelukkende placeres ud for offentlig grund.

S. 123
“...Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, søer og vandløb, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne”.
“...Ved udbygning af borgernes adgang til vandløb, søer og kysten skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed overfor offentlighedens færdsel”.
“...Greve Kommunes badestrande kan udvides, såfremt det er foreneligt med natur-, kultur- og landskabsværdier. På eksisterende og udvidede badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne. Sådanne anlæg kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen”.

Igen af hensyn til bevarelse af naturstranden bør det gælde, at nyetablering af anlæg - hvis overhovedet - begrænses til et absolut minimum og udelukkende placeres ud for offentlig grund.
Der er desuden som adskillige gange nævnt allerede rigelige adgange til kysten, hvorfor en udbygning ikke er nødvendig. Kysten bør derfor tages ud af formuleringen.
Yderligere er det ønskeligt, at kommunen uddyber, hvad en udvidelse af badestrandene indebærer. Hvordan tænkes dette gjort? Og “mindre bygninger” må desuden siges at være en meget løs formulering, der uden yderligere specificering og afgrænsning åbner foruroligende bredt op for mulig byggeiver på stranden.

Foreningen anbefaler derfor, at kommunen nærmere specificerer et begrænset omfang på anlæg/bygninger på stranden, og at det desuden specificeres at disse udelukkende kan placeres ud for offentlig grund. Kysten bør ydermere tages ud af formuleringen omkring udbygning af adgange, og slutteligt anbefaler foreningen, at kommunen uddyber præcis, hvad en udvidelse af badestrandene indebærer.

S. 124
”...Primitive teltpladser kan i princippet placeres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader natur-, kultur- og landskabsværdier”.

Mens det er ønskeligt at understøtte friluftslivet i kommunen, bør man overveje, hvad teltpladser kan medføre af blandt andet skrald og tilknyttet vedligehold/rengøring af områderne. Det vil ingenlunde være ønskeligt at placere sådanne på kysten.

Foreningen anbefaler, at kommunen uddyber, at teltpladser ikke kan placeres på kyststrækningen.


S. 131
På retningslinjekort er den planlagte rekreative sti fra Fingerplan 2013 igen indtegnet.

Foreningen anbefaler som tidligere nævnt, at stien fjernes fra kortet.

S. 132
“...regionale stiruter gennem de grønne kiler til kysten, langs kysten…”

Foreningen anbefaler, at formuleringen “langs kysten” udgår. Den er tilknyttet den på s. 131 indtegnede sti, der som nævnt også bør udgå.

S. 165
”....Ved nybyggeri, renovering og anden byomdannelse i risikoområde, jvnf. oversvømmelseskort, skal bygningsmæssige værdier sikres mod øget vandstand (både regnvand og havvandstigning) på en måde, så det tilfører området nye bymæssige kvaliteter”.

Dette er en meget løs formulering, som i princippet kan dække over hvad som helst. Foreningen savner en uddybning af hvorledes sikringen kan foregå, så området tilføres nye bymæssige kvaliteter.

Foreningen foreslår, at kommunen uddyber, hvorledes en sikring mod øget vandstand kan udføres, så den tilfører området nye bymæssige kvaliteter, herunder også afgrænser, hvilket råderum der er at arbejde indenfor i situationen.


S. 180
“...At badevandskvaliteten i kystområdet forbedres og fastholdes på et godt niveau gennem øget fokus på vandkvalitet”.

Det er positivt at se, at kommunens klimatiltag skønnes at forbedre badevandskvaliteten, idet den som bekendt, og tidligere nævnt, er svingende. I relation til håndtering af spildevand og regnvand vil rørføring længere ud i bugten end det nuværende formentlig bidrage markant til øget badevandskvalitet.

Foreningen anbefaler, at kommunen undersøger muligheden for at føre spildevandsrør længere ud i bugten, således at ønske og målsætning om øget badevandskvalitet kan imødekommes.


Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand