fredag den 4. september 2020

Der er gang i den i Solrød Kommune

Der er gang i den i Solrød Kommune! 

Byrådet har flere interessante emner på dagsordenen til Byrådsmødet d. 7. september 2020

Strandens Hus
Det sagnomspundne projekt Strandens Hus kan nu gå ind i sin endelige godkendelse i form af Byrådets behandling af det Tillæg 1 til lokalplanen, som muliggør projektet i sin helhed. Tillægget øger det areal, som kan bebygges, fra 200 til 350 m2 - altså tæt på en fordobling af det oprindelige areal - hvilket må siges at være en voldsom forøgning.

Foreningen har tidligere indsendt vores høringskommentarer til projektet, som delvist lod til at blive taget til efterretning, men vores forventning er, at Byrådet vedtager tillægget trods mange indsigelser, ikke mindst fra de direkte berørte beboere i nabolaget. 

Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med kystsikring
Et endnu mere bekymrende punkt er principbeslutning om ekspropriation af private matrikler i forbindelse med kystsikringen, i første omgang område C (Jersie).

"Principbeslutning" og "ekspropriation" i samme sætning kan vel få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste, og vi i foreningen er ingen undtagelse. Trods den aktuelle ekspropriation kun omhandler 25m2, finder vi det stærkt bekymrende, at det sker på privat matrikel med en visuel negativ påvirkning til følge, uden at kommunen tvinges til at overtage ejendommen, idet selve ejendommens anvendelse til villaformål i sig selv ikke vil blive påvirket.

Vi er naturligvis bekymrede for, at lignende situationer kan "smitte" andre steder i kommunen (og i Greve Kommune) i forbindelse med kystsikringen.


tirsdag den 26. maj 2020

Strandrensningen starter i dag


Strandlauget (i Greve Kommune) har orienteret os om at strandrensningen starter i dag tirsdag!

Da der ingen afklaring er på depotpladserne nord for Streget og til Hundige, starter rensningen i syd.

Vi ser frem til en ren og lugtefri strand - og forhåbentlig masser af godt vejr så vi rigtigt kan bruge stranden over sommeren!

lørdag den 23. maj 2020

290.000m3 (193 svømmehaller) spildevand pumpes ud i Øresund


Fra i morgen søndag den 24. maj 2020 og 5 døgn frem vil spildevandsselskaber pumpe hele 290.000 kubikmeter spildevand fra kloaknettet direkte ud i Øresund.

"Vi kommer til at udlede omkring et tons fosfor, 7 tons kvælstof og cirka 80 tons COD, som det hedder – altså organisk stof, mere end vi plejer at gøre" siger projektleder hos Hofor, Svend Krongaard.

Vi synes, at det er utrolig ulækkert og viser præcis hvor useriøst både politikere, embedsmænd og forsyningsselskaberne selv tager havmiljøet og vores allesammens ønske om rent hav og badevand. Øresund er åbenbart - og helt bogstaveligt - lige til at lukke op og skide i.


søndag den 10. maj 2020

Lokalplan 12.50 i høring

Som flere formentlig har bemærket, har Greve Kommune netop igangsat en høring vedr. en revideret lokalplan for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde (Lokalplan 12.50).
Til vores store glæde ser det ved gennemsyn af materialet ud til, at kommunen har afgrænset lokalplanen til IKKE at omfatte stranden denne gang, så det er ikke en proces vi som forening går ind i i denne omgang.
Vi vil dog opfordre alle medlemmer til at gennemlæse lokalplansforslaget, idet der kan være emner, som kan være af personlig interesse for den enkelte.
Find forslaget her: https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13… - og husk, at der er frist for høringssvar d. 2. juli 2020.
Rigtig god St. Bededagsferie!

tirsdag den 11. februar 2020

Gift i private haver

https://www.nationalinjuryadvocates.com/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_720659998.jpg
Nok ikke den typiske Greve-borger - men der er
alligevel grund til at tage sprøjtegifte alvorligt
Foreningen sidder som bekendt med i Greve Kommunes Natur- og Miljøråd, hvor vi sørger for fokus på foreningens mærkesager samt andre sager og emner, som relaterer sig hertil og generelt til en ren, naturlig kyststrækning med god biodiversitet.

Efter et vedvarende pres fra foreningen gennem flere år i Natur- og Miljørådet for at få Greve Kommune til at anbefale kommunens borgere at undlade at bruge gift i deres haver, er det nu endelig lykkedes. Vi har haft punktet på rådets dagsorden ad flere omgange, og det er dejligt at se, at arbejdet nu har båret frugt.

D. 24. januar omtalte Greve Kommune selv initiativet på deres Facebook-side. D. 30. januar blev nyheden også omtalt på Giftfri Haves Facebook-side og 1. februar var det Danmarks Naturfredningsforenings tur.

Vi anbefaler alle at undlade at bruge gift i deres haver, både af hensyn til miljøet og biodiversiteten generelt og specifikt den meget problematiske nedgang i antallet af både vilde bier og fugle.

fredag den 7. februar 2020

Solrød Kommune - kystsikring

Så tager Solrød Kommune hul på kystsikring af område C beliggende vest for Strandvejen. Kystsikringen, der er godkendt af Byrådet til byrådsmøde d. 27/1-20 (pkt. 8) kommer til at omfatte højvandslukker, ca. 30 cm højvandsmur og terrænforhøjninger i området, hvis anlægsomkostninger lander på ca. 7 mio. kr. foruden en årlig driftsudgift på ca. 300.000 kr., som fordeles mellem Køge og Solrød Kommune samt de grundejere, der opnår hhv. fordele af beskyttelsen og/eller berøres direkte af en oversvømmelse - en fordelingsnøgle, som senere vil gøre sig gældende for de mere kystnære områder A og B også.

Mens foreningen anerkender behovet for kystsikring forholder vi os stadig kritiske overfor fordelingsnøglen, der direkte belaster en række borgere frem for andre, som indirekte også vil få glæde af beskyttelsen. 

Sagen sendes i 4 ugers høring, og vi anbefaler naturligvis, at man giver sit besyv med, hvis man har en mening om projektet eller udgiftsfordelingen. 

Strandens Hus - endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommeplantillæg nr. 10

Efter en masse planlægningsarbejde, diskussioner og ikke mindst modstand fra de direkte berørte naboer, er projektet Strandens Hus nu en indiskutabel realitet, og efter offentlig høring falder nu de sidste ting så på plads i form af en endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommuneplantillæg nr. 10. Se referatet fra Byrådets møde d. 27/1-20 (pkt. 7).

Foreningen har naturligvis givet sit besyv med i form af et høringssvar, og vi glædes over, at kommunen har taget vores bekymringer omkring støj- og lugtgener i tilknytning til restauranten til sig, således at det antydes, at kommunen kan regulere åbningstiderne i udlejningsbetingelserne for restauranten, hvorved generne for naboerne ad denne vej forhåbentlig kan reduceres. Der er desuden også justeret en smule i det tilladte etageareal, hvilket vi godt kunne have ønsket var reduceret væsentligt mere af landskabelige hensyn.

Nu er blot tilbage at vente og følge udmøntningen af projektet idet vi håber, at der tages de nødvendige hensyn til de berørte parter.