fredag den 15. november 2013

Mini-Amager Strandpark??

Kære venner af naturstranden

Jeg har idag et indlæg i Sydkysten, som svarer Wamberg på hans idé vedr. et "mini-Amager strandpark".

Såfremt I skulle have lyst til at stemme i ved at lave et indlæg i Sydkysten, ville det være fint. Men jeg håber, at han tager kritikken til sig og opdager, at han er på tynd is med sine udtalelser.

Det sidste vi mangler er en mand i Byrådet, som synes det er en god idé at omdanne vores strand til en beton-promenade.

Mit indlæg er vist herunder, såfremt det ikke er til at finde i Sydkysten - man må jo sige, at der er kommet gang i skriverierne op til valget :-)

Klik på indlægget for at forstørre det!

torsdag den 5. september 2013

Borgermøde mhp. prioritering i 2014

Ved det netop overståede Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 3. september 2013 anbefales det i pkt. 15 at afholde et borgermøde i 2014 vedr. prioriteringen af emner ifm. idékatalogerne til stranden.

Se punkt 15 her (kig på 2. nederste afsnit).

Mere følger.

lørdag den 31. august 2013

Hybenroser på 1. række

Vi er netop tilbagevendt fra sommerferie og har straks læst op på diverse kommunale mails. Af emner, der muligvis har interesse for foreningens medlemmer, skal der hermed gøres opmærksom på, at Teknik- og Miljøudvalget d. 3. september (pkt. 15 side 35) behandler spørgsmålet om hybenroser på grundene, der ligger i 1. række til vandet.

Følgende kommunikeres fra kommunen om emnet;

"Opgravning af hybenroser i strandbeskyttelsesområdet kan kun ske i samarbejde med de berørte ejere.
Ønsker ejerne ikke planterne fjernet, har kommunen ikke mulighed for at gribe ind. Tilsynsmyndighed for strandbeskyttelsesområdet er Naturstyrelsen. Klager over forholdene i strandbeskyttelsesområdet skal derfor sendes til Naturstyrelsen. Greve Kommune har taget initiativ til et samarbejde med Naturstyrelsen om en undersøgelse af forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden."

Det vil altså sige, at kommunen som udgangspunkt ikke har lov til at opgrave hybenroser på stranden uden strandgrundsejernes tilladelse. Såfremt det sker alligevel, skal der klages til Naturstyrelsen (cc gerne mailen til kasper@naturstrand.dk).

Vi holder fortsat øje med udviklingen.

søndag den 21. juli 2013

Prioriteringskatalog og høringsfrist

Som I sikkert allerede ved, er vi pt. inde i en høringsperiode vedr. stranden. Høringsfristen er d. 5. august. I kan se Greve Kommunes officielle besked her.
Læg specielt mærke til "Prioriteringskataloget" i højre side af skærmen.

Selvom jeg er ærgelig over at vi bruger næsten ca. 216.000 kommunekroner (det fremgår ikke af nuværende prioriteringskatalog, men jeg har dokumentation på det fra tidligere kataloger) på nogle skilte, har jeg ikke nogen indvendinger. Jeg holder stadig skarpt øje med eventuelle tiltag, der kan ende med en belagt sti på stranden.

Venligst,

Kasper Hansen

onsdag den 19. juni 2013

Kommunalplan for Solrød (stien på stranden)

Kære ven af stranden

Hermed vigtig information om din strand mht. den planlagte natursti.

I marts måned søsatte vi en kampagne med henblik på at udbrede kendskabet til Solrød Kommunes nye Kommunalplan, der indeholdt formuleringer som vi syntes pegede i en forkert retning for stranden. Omkring 500 foldere blev delt ud af frivillige fra foreningen; tak for det - I gjorde en stor og god indsats! En anden tak skal lyde til de fire vejlaug samt to store grundejerforeninger, der ligesom Foreningen Køge Bugt Naturstrand indså, at Kommunalplansforslaget kunne rumme problemer for stranden.

Resultatet udeblev ikke, jeg citerer fra byrådets sagsfremstilling;

"Ud af de 100 indkomne høringssvar omhandler 83 høringssvar den rekreative sti på stranden."

"Administrationen har efter modtagelsen af høringssvaret taget telefonisk kontakt til foreningen for at drøfte indholdet af indsigelsen. Dette resulterede i, at administrationen efterfølgende har modtaget en præcisering af, at foreningen ønsker det tydeliggjort i kommuneplanen, at det ikke er muligt at etablere en sti med fast underlag på stranden. Administrationen anbefaler derfor, at dette tydeliggøres i kommuneplanen."

Jeg har derfor været spændt på at se, hvad der så kom ud af vores arbejde.


Side 52, figur 4.2: Fremgår stadig “Planlagte regional rekreative stiruter” men er blevet tilføjet “se også beskrivelsen side 58”.
Side 53, figur 4.3: Fremgår stadig “Natursti, planlagt” men er ligeledes blevet tilføjet “se også beskrivelsen side 58”.

På side 58 fremgår så følgende;

Planlagte rekreative stier
Sti på strandarealer langs Køge Bugt, der forløber gennem Solrød fra nord til syd.
Strækningen er markeret som planlagt regional sti på figur 4.2. På figur 4.3 fremgår, at en del af strækningen føres ad allerede eksisterende stier (langs Trylleskoven og Staunings Ø), mens den sidste del er markeret som planlagt natursti (sidstnævnte strækning eksisterer i dag som en ”trampesti”, der ad åre er blevet formet af brugerne). Stien skal være en rekreativ vandresti og må derfor ikke anlægges med fast belægning.

Dette stiforløb er overført uændret fra Regionplan 2005 (og dermed også forrige kommuneplan fra 2009).”

Foreningen Køge Bugt Naturstrand finder det positivt, at Solrød Kommune har lyttet til kritikken, og vi er glade for at have skabt en debat om strandens fremtid blandt Solrøds borgere samt hjulpet administrationen med denne vigtige uddybning af stiforholdene på stranden.

Vi fastholder dog vores kritik af, at kommunen overhovedet finder det nødvendigt at angive en sti som “planlagt”, når den allerede i dag eksisterer. Den oprindelige forklaring var, at der manglede skiltning, og det derfor var en teknikalitet, at stien så skulle stå opført som “planlagt” - da det først er en rigtig sti når der er skilte - til dette kan man jo kun ryste på hovedet.

God sommer - på en god strand.

Venligst,

Kasper Hansen

Formand

fredag den 31. maj 2013

Foreløbig prioritering af indsats for stranden!

tirsdag d. 4. juni (pkt. 9) skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til hvilke tiltag der skal laves på vores strand, jf. tidligere proces omkring stranden. Se deres prioritering her.

Et kort oprids;

Hundige Strand: Skilte + stabilgrus på to stier. Pris: 226.000 kr.
Greve Strand: Stabilgrus, cykelstativer, 2 mobil-toiletter, 3 bænke og 3 skraldespande. Pris: 345.000 kr.
Mosede & Karlslunde Strand: "Voksen-ø" (?), asfalt-plads: Pris: 830.000 kr.

Jeg synes I skal lægge mærke til "asfalt-pladsen" - vi har ingen nærmere information om hvor på Mosede & Karlslunde Strand denne skal etableres - det lyder dog bekendt jf. "beton-tegnestuens" kærlighed for store pladser med fast belægning på stranden. Jeg har d.d. mailet Brian Hemmingsen og udspurgt mig den nøjagtige placering samt størrelse.

Der er desuden nævnt yderligere skiltning, badebro og andet. Kig selv i prioriteringen.

Opdateret d. 3. juni 2013: Byrådet har sagt god for handicap-rampen ved Mosede Fort - så arbejdet starter i juli. Mosede Fort er den helt rigtige placering grundet de mange tilgængelige parkeringspladser. 

onsdag den 29. maj 2013

Debat om strandens fremtid

I gårsdagens udgave af Sydkysten besvarer formand Kasper Hansen et tidligere læserbrev vedr. strandens fremtid. Indlægget kan ses her (gå til side 85, hvis du trykker på linket). Indlægget kan også ses herunder.D. 14. maj kunne man i Sydkysten læse et indlæg af Jørgen Korsgård Larsen vedr. en sti på stranden (gå til side 60, hvis du trykker på linket). Indlægget kan også ses herunder.1.viceborgmester Brian Hemmingsen besvarer ligeledes Larsens læserbrev. Indlægget kan ses her (gå til side 84, hvis du trykker på linket). Indlægget kan også ses herunder.


Det er i den forbindelse værd at bide mærke i et par punkter i Brian Hemmingsens indlæg;

  • "... kommunen ikke har planer om (at) etablere hverken beton eller cykelstier langs stranden."
  • "Vi vil derfor arbejde for at forbedre mulighederne på stranden."
  • "...forbedre færdsel langs stranden fra Sælstien og videre sydpå."
Det bliver spændende at se, hvad disse sætninger dækker over, da det ikke ummidelbart fremgår tydeligt. Især punktet vedr. Sælstien kunne trænge til uddybning, da det kan tolkes som om at tidligere nævnte "Kyststi" (der skal gå fra Hundige Havn og til Solrød) stadig er i Brian Hemmingsens tanker.

Vi holder som vanligt øje med udviklingen.

torsdag den 18. april 2013

Læserbrev vedr. vandkvalitet

Følgende læserbrev er at finde i Sydkysten d. 16. april 2013.

Vandkvalitet i Køge Bugt hører man sjældent om. Det på trods af, at der ofte er lokalpolitikere, som ønsker at markedsføre kommunerne på udsigten til stranden og bugten. Men hvad hjælper det os, der elsker og bruger bugten, hvis vandet er beskidt og fyldt med fækale bakterier?


Klik for at se stort billede


Foreningens håb er, at kommunerne ud til Køge Bugt vil arbejde mere med at forbedre vandmiljøet end med grandiose politiker-profilerende projekter som kunstigt etablerede stier på stranden, fremskudte kystlinjer strandpromenader osv.

Lad os få rent vand og ikke mindst udledningen af overfladevand med fækale bakterier ført langt ud i bugten - istedet for direkte i vandkanten.

torsdag den 4. april 2013

Opfølgning på den “planlagte natursti” på Solrød Strand


Jeg blev i går, onsdag d. 3. april 2013, ringet op af en byplanlægger fra Solrød Kommune, der ville snakke om foreningens indsigelse vedr. kommunalplansforslaget 2013-2025 samt alle de indsigelser, som kommunen har modtaget fra borgere, der samtidig cc’ede deres indsigelse til mig.

Jeg forklarede - og præciserede - vores holdninger til byplanlæggeren;

På side 26 står der “Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne”. Foreningen mener, at det bør præciseres, at det på ingen måde er tiltænkt, at stranden skal bruges til cykler eller knallerter - som jo ellers færdes på cykelstier, hvilket gør dette scenarie nærliggende.

Illustration 4.2 på side 52 vildleder borgeren, da der er angivet en “planlagt rekreativ regional stirute” (gul prikket linje) langs stranden i hele Solrød Kommune. Illustrationen er indsat herunder:


Ligeledes vildleder illustration 4.3 på side 53, da stien her er angivet som en “planlagt natursti” (grøn prikket linje).


Foreningen beder Kommunen og byplanlæggere forstå, at kommunalplansforslaget i dets nuværende form åbner op for muligheden for senere at etablere en kunstigt anlagt sti i f.eks. beton, da der, foreningen bekendt, ingen lovmæssig definition findes på ordet “natursti”. Det åbner også op for muligheden for maskinelt at pløje en rende langs hele stranden uanfægtet eksisterende brugbare trampestier.

Vi insisterer på, at forslaget ændres, så teksterne under disse illustrationer lyder “eksisterende rekreativ trampesti” (el.lign.) - så det utvetydigt fremgår, at der ikke er planlagt en ny, kunstigt etableret sti.

Byplanlæggeren havde desuden forskellige holdninger til, hvad vi som forening kunne have gjort anderledes i denne process, men dem synes jeg Solrød Kommune selv skal have lov til at kommunikere ud til kommunens borgere ad de sædvanlige kanaler.

Vi følger fortsat med i materiale-strømmen fra Solrød Kommune vedr. kommunalplanens videre forløb og håber på, at Solrød Kommune tager indsigelserne seriøst - og at de ændrer formuleringerne, som vi påpeger. Vi er bekendt med, at der udover foreningens egen indsigelse, er 46 borgere, som har sendt en personlig indsigelse til kommunen. Desuden har både Solrød Strands Grundejerforening, Karlstrup Strands Grundejerforening samt 4 vejlaug også sendt indsigelser.


Venligst,

Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand

tirsdag den 26. marts 2013

Betonsti på stranden? Skriv en indsigelse!


Kære medlem af Foreningen Køge Bugt NaturstrandSelvom du ikke bor i Solrød Kommune, så læs videre alligevel. Hvis de etablerer en sti på stranden i Solrød, kan bl.a. Greve Kommune blive den næste i rækken!Vi har brug for din hjælp! Der er (stadig) planer om at etablere en sti på vores strand. Denne sti kan blive etableret med beton, asfalt eller andet. Både Greve Kommune og Solrød Kommune arbejder aktivt med dette. I Greve Kommune er stien nævnt i idékatelogerne fra “strandforbedringsprojektet”, som er afsluttet for nyligt. I Solrød Kommune er stien nævnt i lokalplansforslaget 2013-2025 (se bla. side 53), der pt. er i høring.Vi opfordrer alle naturelskere og fans af stranden som den er til at sende en indsigelse til Solrød Kommune på teknisk@solrod.dk. Du må meget gerne cc’e din indsigelse til kasper@naturstrand.dk. Du skal blot skrive hvorfor du ikke ønsker, at kommunen skal bruge skattekroner på at lave en sti på stranden. Husk at underskrive mailen med dit navn og adresse. Selvom der står “natursti” i lokalplansforslaget, kan den praktiske udformning ende med at blive f.eks. beton! Man kan jo sagtens gå langs stranden i dag - uden at poste mange skattekroner ud i sandet!


Indsigelsesfristen er d. 2 april! Efter den dato er det svært at kæmpe imod en sti, som kan ende med at blive en betonpromenade ligesom dem vi kender fra betonanlægget Amager Strandpark.


Vi håber på din støtte.


Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand


PS: Er du gratis-medlem i dag (eller slet ikke medlem), håber jeg, at du vil indmelde dig som betalende medlem, da vi står overfor forskellige udgifter aftalt på vores sidste generalforsamling. Det koster kun 100 kr./husstand per år. Du kan melde dig ind som betalende medlem her. Vi har brug for det!

Indsigelser vedr. lokalplansforslag 2013-2025


Vi er en forening, der kæmper for stranden i Køge Bugt, som vi ser bibeholdt som værende en naturstrand, med sand, klitter, naturlig bevoksning og intet andet. Vi har medlemmer i flere kommuner beliggende ved Køge Bøgt, bl.a. Solrød Kommune. Derfor tillader vi os at fremsende foreningens indsigelser.

Greve Kommune har netop overstået et projekt, de kaldte “strandforbedring”, hvor de inddrog et arkitektfirma, som bl.a. har lavet beton-anlægget Amager Strandpark. Vores forening blev stiftet som direkte konsekvens af Greve Kommunes strandforbedringsprojekt og deres valgte samarbejdspartner. Vi formåede at få stærk opbakning til bevarelse af en naturstrand - og de afholdte borgermøder blev overrendt i en sådan grad, at der flere gange ikke var stole nok i lokalet.

Rekreativ sti på stranden

Mht. kommunalplansforslaget for 2013-2025 bekymrer det os stærkt, at Solrød Kommune planlægger at anlægge en rekreativ sti langs kysten. Hertil har vi følgende indsigelser;


1) Der eksisterer allerede en naturlig sti, der er opstået efter mange år med glade strandvandrere, som har gået tur på den dejlige, urørte naturstrand. I “Handleplan for Stranden” på s. 23 står således; “Såfremt der skal etableres en regional vandresti langs kysten foreslås denne etableret ved udnyttelse af eksisterende strandstier og/eller færdelsmuligheden på strandbredden, så anlæg af nye stier langs stranden undgås”. Det lyder jo umiddelbart fint, men på s. 26 står der “Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne”. Vi anser det for naivt at tro at Solrød Kommune ikke etablerer en sådan sti med beton eller asfalt - hvilken vi på ingen måde ønsker. Derfor bedes Solrød Kommune svare redegøre for, hvordan denne sti skal etableres, i hvilke materiale og hvorfor man ønsker at inddrage eksisterende cykelstier?

2) Inddragelse af eksisterende cykelstier vil utvivlsomt kunne tiltrække cykelfærdsel og knallerter. Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til cykelfærdsel? Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til knallertfærdsel? Hvad vil Solrød Kommune gøre for at forhindre cykel- og/eller knallertkørsel på stranden?

3) Er det Solrød Kommunes vurdering, at en mere ‘officiel’ sti på stranden - som beskrevet i kommunalplansforslaget 2013-2025 samt i “Handleplan for Stranden” - betyder, at der skal opsættes kunstig belysning (gadelamper) på stranden? Vi ønsker på ingen måde kunstigt lys på stranden!

4) Har Solrød Kommune overvejet, at en anlagt sti, der egner sig til cykel- og knallertkørsel vil give indbrudstyve en bekvem adgangs- og flugtvej til og fra kystnær bebyggelse?

Vores forening ønsker at bevare stranden så naturlig som muligt - uden kunstigt anlagte stier. Vores skrækeksempel er Amager Strandpark, som vi på ingen måde ønsker kopieret, heller ikke delvist. Folk, der har lyst til at gå med beton under fødderne kan passende tage turen til Mosede Fort eller Amager Strandpark.


Promenade ved Lyngvej/Hedevej
Til vores store glæde har Solrød Kommunes byråd med et flertal besluttet, at forslaget om en ny, fremtidig forbindelse (kaldet “strandpromenade” eller “lido”) mellem by og strand ved Lyngvej/Hedevej ikke skal indarbejdes i kommuneplansforslaget for 2013-2025. En sådan promenade vil være en katastrofe for de husejere, hvis hjem ville blive eksproprieret samt de tilbageværende beboere, hvis haver nu pludselig ville ligge lige op til en offentlig promenade. Forslaget som udgangspunkt ganske uforståeligt i forhold til de tilknyttede økonomiske konsekvenser, ligesom det var svært at se, hvorledes promenaden med sin udmunding kun ca. 50 meter fra et udløb skulle tiltrække flere besøgende. Ønsket om et “strandnært butikscenter” kan næppe forsvare et så stort projekt!

Solrød Kommune har i forvejen 4 adgange til stranden, der alle bidrager til en positiv synergieffekt mellem by og strand, og som med nogle af ideerne i forslaget “Solrød - bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune” kunne blive mere attraktive uden katastrofale følger for beboere og med mere afdæmpede økonomiske konsekvenser. Desværre er det tit kommunal politik at anlægge nye, store anlæg således at der er mulighed for politisk profilering. Forbedring af infrastruktur og bedre drift af eksisterende anlæg er tit det, som borgerne egentlig efterspørger.

Såfremt promenaden alligevel skal diskuteres, er vi i foreningen således meget betænkelige over det rationelle i en sådan etablering, og vi har derfor følgende indsigelser;

1) Hvad forestiller Solrød Kommune sig helt konkret at opnå ved etableringen af en promenade ned gennem villakvarteret Lyngvej/Hedevej? Præcis hvordan vil Solrød Kommune evaluere projektet efter eventuel etablering? Anlæggelse af milliondyre projekter uden en måde at evaluere deres success, er ikke tilrådeligt.

2) Har Solrød Kommune fået assistance af f.eks. en tegnestue og/eller entreprenør selskab ifm. idéudvikling ang. promenaden - og i så fald hvem og hvad har økonomien været i projektet?

3) Mener Solrød Kommune, at det er optimalt at tiltrække folk til stranden via omtalte promenade, når denne ender kun ca. 50 meter fra et udløb? Mener Solrød Kommune ikke, at det ville være mere hensigtsmæssigt at skjule dette udløb og rørføre dette langt ude i bugten, inden man prøverat tiltrække mere trafik til området?

4) Hvilken type anlæg for enden af promenaden er der blevet diskuteret i Solrød Kommune? Ender promenaden blindt - eller påtænkes der etablering af et betontorv eller lignende, som man bl.a. har på betonstranden Amager Strandpark? Vi er selvfølgelig meget skeptiske overfor betonanlæg på vores flotte naturstrand - og stærke modstandere af sådanne løsninger.

5) Såfremt promenaden bliver ført ud i livet, må man gå ud fra, at driftsomkostningerne til renholdelse af stranden vil blive betydeligt forhøjet. Hvilken økonomi anser Solrød Kommunemdet ansvarligt at tilsidesætte til dette formål og på bekostning af hvad?

6) Såfremt promenaden anlægges, vil der opstå et grænsetilfælde I forhold til hegn imod de tilbageværende private haver på begge sider af promenaden. Hvilken garanti for privatliv kan Solrød Kommune give promenadens naboere, når planloven som udgangspunkt forbyder hegn gående længere end til strandbeskyttelseslinjen?

Vi håber, at kommunen vil tage sig tid til at besvare ovenstående betragtninger. 

Som udgangspunkt mener vi i foreningen ikke, at promenaden er en ønskelig udvikling for området - bl.a. baseret på ovenstående betragtninger.

Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand
Formandens beretning 2012


Kære medlemmer og fans af Køge Bugt

Vores forening, Foreningen Køge Bugt Naturstrand, har eksisteret siden 4. september 2011 og har kæmpet og ageret vagthund overfor forringende tiltag på vores allesammens strand. Siden sidste generalforsamling har følgende emner været behandlet;

  • Borgermødet vedr. 2. etape af strandudviklingen (Greve Strand/Granhaugen).
  • Vindmøllesagen (information til medlemmer, indlæg i Sydkysten, indsamling af underskrifter, oprettelse af indsigelses-skabelon samt indsendelse af indsigelser).
  • Strandvandring og efterfølgende borgermøde omkring 3. etape af strandudviklingen (Karlslunde-Mosede).
  • Pludselig opgravning af stranden (og folks forhaver) ifm. Rosa Rogusa uden forudgående information herom.

Da det kan være svært at huske alle de ting, der er blevet sagt og gjort, har jeg lavet nedenstående oversigt, hvor du let kan klikke dig ind og finde informationerne fra hver fase af Greve Kommunes strandprojekt;

Fase
Greve.dk
Naturstrand.dk
[1] Hundige Strand
[2] Greve Strand


[3] Karlslunde-Mosede 
StrandVed at klikke på linkene under Greve.dk kan du i højre side downloade de idékataloger, som Dan B. Hasløv og hans tegnestue har lavet. Det er nu op til vores politikere at arbejde videre med disse kataloger, hvilket så (muligvis) vil resultere i konkrete tiltag. Det er derfor vigtigt, at vi allesammen holder øje med, hvad kommunen og lokalpressen skriver ang. dette. Hvis du ser en notits angående stranden eller andre informationer, som du mener er interessant for mig eller os i foreningen, må du altid gerne maile mig på kasper@naturstrand.dk.


Strandprojektet

Jeg vil herunder kort redegøre for de bekymringer, jeg har ved strandprojektet;Denne etape var den ‘værste’ i den forstand, at kommunens folk havde både store armbevægelser og bombastiske udmeldinger. Det, der afgjort bekymrer mig mest, er “Kyststien”. På side 20 står følgende; “Derfor indgår det i visionerne at øge vanddybden foran stranden, enten ved en uddybning foran kysten eller ved at fremrykke kystlinien. Bag en evt. fremrykket kystlinie kan der etableres lave klitter og laguner.”. Dette betyder reelt, at Greve Kommune kan pege tilbage på dette idékatalog som værende udarbejdet gennem borgernes ønsker og derved;

  1. starte etableringen af en sti fra Hundige til Solrød
  2. bruge skattekroner på at grave sand væk, som alligevel kommer igen
  3. fremrykke kystlinjen og lave lagune - som Amager Strandpark.

Kyststien vil efter min bedste overbevisning ikke blive et lag grus på klitterne. Det vil blive med en form for belægning, sten eller beton, der vil komme bænke og ikke mindst gadelamper. Det vil føre cyklister og knallertkørere med sig, med øgede chancer for indbrud i huse nær stranden pga. ny flugtveje. 

Derfor anser jeg ikke vores kamp for en naturstrand som vundet - vi har blot udskudt kampen om kyststien i stykke tid.

I denne etape er det punktet “Skovplads” på side 10, der vækker min bekymring. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal bruge plads i et naturområde (som Granhaugen jo er) på at skabe en “uformel adgangsplads”. Jeg kan absolut heller ikke se, hvorfor der skal være cykelparkering inde mellem træerne - det kan man lave overdækket plads til på Greve Centervej nede mod Greve Strandvej.


På side 12 nævnes: “Forbedring af natursti på stranden bl.a. ved at kørsel med tang/sand sker så naturskånsomt som muligt”. Fra vandringen ved vi, at der er tale om det brede stykke mellem Mosede Fort og Mosede Havn - men det fremgår ikke rigtigt nogle steder - og derfor skal vi være opmærksomme på dette i fremtiden. Desuden nævnes følgende på side 17: “På bagstranden skal kun være mulighed for gående og evt. cyklende færdsel.” - med bagstranden menes stranden fra Mosede Fort og sydpå. Her er der sneget “cyklende færdsel” med, som kan lægge op til en sti med en mere fast belægning.

Solrød Kommune
Alle os, der kigger lidt i lokalaviserne har set den fadæse som Solrød Kommune fik kastet sig selv ud i mht. etableringen af en Strandpromenade ud for Solrød Centeret. Til jer, som ikke kender til historien, går det kort fortalt på, at kræfter i Solrød Kommune har været i  færd med at undersøge mulighederne for at ekspropriere 5 ejendomme beliggende mellem Solrød Centret og stranden. Formålet med at få borgerne ud af deres boliger var, at det ville se godt ud at have en promenade gående fra centret og ned til stranden. Nu blev det så, heldigvis for de stakler der boede trygt og godt i deres huse, ikke til noget i denne omgang (forslaget blev stemt ned pga. økonomi i Solrød byråd) - men jeg finder det stærkt tankevækkende. Selve tankegangen virker nemlig identisk med sagen omkring rydningen af Granhaugen - hvor politikere og kommunalt ansatte arbejdede for at rydde skoven i et hurtigt snuptag, så der kunne komme udsigt til områderne omkring Rådhuset, Greve Station og matriklerne i umiddelbar nærhed heraf.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man finde dokumentet “Handleplan for Stranden”. Her er to interessante udklip fra denne;


s. 23 : Såfremt der skal etableres en regional vandresti langs kysten foreslås denne etableret ved udnyttelse af eksisterende strandstier og/eller færdelsmuligheden på strandbredden, så anlæg af nye stier langs stranden undgås.


s. 26: Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne.


Der er desuden et lokalplansforslag (2013-2025) i Solrød kommune til høring pt. hvor kyststien vises som planlagt. Desværre er der ikke mange af Solrøds borgere der kender til planen - og fristen for indsigelser til Solrød kommune slutter d. 2 april! Du kan se stien på side 53 i dette dokument. Skriv dine indsigelser med det samme til teknisk@solrod.dk!

VindmøllesagenSom bekendt fik vi, midt i kommunens proces ang. stranden, smidt vindmøller ind i diskussionen. Grundejerforeningerne var langsomme til at reagere, og nogle af dem havde slet ikke en mening om vindmøllerne. Det var i det hele taget en frustrerende tid, ikke mindst fordi vi havde så lidt tid til at organisere os. Vi fik dog lavet nogle gode tiltag, bl.a. 1) et informerende læserbrev i Sydkysten, 2) udarbejdelse og udsendelse af “indsigelses-skabelon”, 3) underskriftsindsamling samt 4) indsendelse af indsigelse.

Naturstyrelsen har denne side, hvor du bl.a. kan se høringssvar - og hvor vores forenings høringssvar selvfølgelig også er lagt op. Det er tydeligt at se, at både vores underskriftsindsamling og vores skabelon til indsigelse har været en kæmpe succes.


Desværre var vi ikke mange, der opnåede disse super-resultater - det var primært drevet af nogle få. Jeg håber, at der er flere der vil være aktive i sådanne aktioner fremover - og tak til de, der var med denne gang!


Heldigvis endte historien lykkeligt, for vi fik jo ikke de store møller. Denne gang. Dette var 4. gang (2003, 2004, 2008 og 2012), at Energistyrelsen screenede placeringer til hav-vindmøller - og jeg er sikker på at der ikke går mange år, før vores smukke bugt bliver screenet igen. Vi har ikke vundet over møllerne, vi har blot udskudt dem.


Rosa Rogusa opgravning
Der har åbenbart været et pres fra visse folk om, at kommunen skal køre rundt og rydde Rosa Rogusa (hyben) fra stranden. Kommunens information vedr. dette kan ses her. Jeg har modtaget mails fra borgere der mener, at kommunen har gravet noget af deres have op, altså overskredet deres skel på ejendommen. Jeg ved ikke, hvor man står, såfremt kommunen graver stranden op indtil 1 meter til ejendommens skel, som der står på deres webside, men jeg går ud fra, at de i hvert fald ikke må køre ind og begynde at flå beplantningen op på privat grund. Nu er det vinter, men denne proces starter sikkert op igen til foråret, så hold øje og send mig en mail (gerne med før -og efter-billeder) såfremt du er udsat for denne “service” fra kommunen.


Jeg vil afslutte denne beretning med et afsnit fra sidste års beretning;


“Såfremt vores forening skal blive ved med at kæmpe for stranden, har vi brug for motiverede folk til at træde ind i bestyrelsen - tænk over, om ikke det skulle være dig?”


På snarligt gensyn.


Venligst, 


Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand