tirsdag den 26. marts 2013

Indsigelser vedr. lokalplansforslag 2013-2025


Vi er en forening, der kæmper for stranden i Køge Bugt, som vi ser bibeholdt som værende en naturstrand, med sand, klitter, naturlig bevoksning og intet andet. Vi har medlemmer i flere kommuner beliggende ved Køge Bøgt, bl.a. Solrød Kommune. Derfor tillader vi os at fremsende foreningens indsigelser.

Greve Kommune har netop overstået et projekt, de kaldte “strandforbedring”, hvor de inddrog et arkitektfirma, som bl.a. har lavet beton-anlægget Amager Strandpark. Vores forening blev stiftet som direkte konsekvens af Greve Kommunes strandforbedringsprojekt og deres valgte samarbejdspartner. Vi formåede at få stærk opbakning til bevarelse af en naturstrand - og de afholdte borgermøder blev overrendt i en sådan grad, at der flere gange ikke var stole nok i lokalet.

Rekreativ sti på stranden

Mht. kommunalplansforslaget for 2013-2025 bekymrer det os stærkt, at Solrød Kommune planlægger at anlægge en rekreativ sti langs kysten. Hertil har vi følgende indsigelser;


1) Der eksisterer allerede en naturlig sti, der er opstået efter mange år med glade strandvandrere, som har gået tur på den dejlige, urørte naturstrand. I “Handleplan for Stranden” på s. 23 står således; “Såfremt der skal etableres en regional vandresti langs kysten foreslås denne etableret ved udnyttelse af eksisterende strandstier og/eller færdelsmuligheden på strandbredden, så anlæg af nye stier langs stranden undgås”. Det lyder jo umiddelbart fint, men på s. 26 står der “Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne”. Vi anser det for naivt at tro at Solrød Kommune ikke etablerer en sådan sti med beton eller asfalt - hvilken vi på ingen måde ønsker. Derfor bedes Solrød Kommune svare redegøre for, hvordan denne sti skal etableres, i hvilke materiale og hvorfor man ønsker at inddrage eksisterende cykelstier?

2) Inddragelse af eksisterende cykelstier vil utvivlsomt kunne tiltrække cykelfærdsel og knallerter. Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til cykelfærdsel? Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til knallertfærdsel? Hvad vil Solrød Kommune gøre for at forhindre cykel- og/eller knallertkørsel på stranden?

3) Er det Solrød Kommunes vurdering, at en mere ‘officiel’ sti på stranden - som beskrevet i kommunalplansforslaget 2013-2025 samt i “Handleplan for Stranden” - betyder, at der skal opsættes kunstig belysning (gadelamper) på stranden? Vi ønsker på ingen måde kunstigt lys på stranden!

4) Har Solrød Kommune overvejet, at en anlagt sti, der egner sig til cykel- og knallertkørsel vil give indbrudstyve en bekvem adgangs- og flugtvej til og fra kystnær bebyggelse?

Vores forening ønsker at bevare stranden så naturlig som muligt - uden kunstigt anlagte stier. Vores skrækeksempel er Amager Strandpark, som vi på ingen måde ønsker kopieret, heller ikke delvist. Folk, der har lyst til at gå med beton under fødderne kan passende tage turen til Mosede Fort eller Amager Strandpark.


Promenade ved Lyngvej/Hedevej
Til vores store glæde har Solrød Kommunes byråd med et flertal besluttet, at forslaget om en ny, fremtidig forbindelse (kaldet “strandpromenade” eller “lido”) mellem by og strand ved Lyngvej/Hedevej ikke skal indarbejdes i kommuneplansforslaget for 2013-2025. En sådan promenade vil være en katastrofe for de husejere, hvis hjem ville blive eksproprieret samt de tilbageværende beboere, hvis haver nu pludselig ville ligge lige op til en offentlig promenade. Forslaget som udgangspunkt ganske uforståeligt i forhold til de tilknyttede økonomiske konsekvenser, ligesom det var svært at se, hvorledes promenaden med sin udmunding kun ca. 50 meter fra et udløb skulle tiltrække flere besøgende. Ønsket om et “strandnært butikscenter” kan næppe forsvare et så stort projekt!

Solrød Kommune har i forvejen 4 adgange til stranden, der alle bidrager til en positiv synergieffekt mellem by og strand, og som med nogle af ideerne i forslaget “Solrød - bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune” kunne blive mere attraktive uden katastrofale følger for beboere og med mere afdæmpede økonomiske konsekvenser. Desværre er det tit kommunal politik at anlægge nye, store anlæg således at der er mulighed for politisk profilering. Forbedring af infrastruktur og bedre drift af eksisterende anlæg er tit det, som borgerne egentlig efterspørger.

Såfremt promenaden alligevel skal diskuteres, er vi i foreningen således meget betænkelige over det rationelle i en sådan etablering, og vi har derfor følgende indsigelser;

1) Hvad forestiller Solrød Kommune sig helt konkret at opnå ved etableringen af en promenade ned gennem villakvarteret Lyngvej/Hedevej? Præcis hvordan vil Solrød Kommune evaluere projektet efter eventuel etablering? Anlæggelse af milliondyre projekter uden en måde at evaluere deres success, er ikke tilrådeligt.

2) Har Solrød Kommune fået assistance af f.eks. en tegnestue og/eller entreprenør selskab ifm. idéudvikling ang. promenaden - og i så fald hvem og hvad har økonomien været i projektet?

3) Mener Solrød Kommune, at det er optimalt at tiltrække folk til stranden via omtalte promenade, når denne ender kun ca. 50 meter fra et udløb? Mener Solrød Kommune ikke, at det ville være mere hensigtsmæssigt at skjule dette udløb og rørføre dette langt ude i bugten, inden man prøverat tiltrække mere trafik til området?

4) Hvilken type anlæg for enden af promenaden er der blevet diskuteret i Solrød Kommune? Ender promenaden blindt - eller påtænkes der etablering af et betontorv eller lignende, som man bl.a. har på betonstranden Amager Strandpark? Vi er selvfølgelig meget skeptiske overfor betonanlæg på vores flotte naturstrand - og stærke modstandere af sådanne løsninger.

5) Såfremt promenaden bliver ført ud i livet, må man gå ud fra, at driftsomkostningerne til renholdelse af stranden vil blive betydeligt forhøjet. Hvilken økonomi anser Solrød Kommunemdet ansvarligt at tilsidesætte til dette formål og på bekostning af hvad?

6) Såfremt promenaden anlægges, vil der opstå et grænsetilfælde I forhold til hegn imod de tilbageværende private haver på begge sider af promenaden. Hvilken garanti for privatliv kan Solrød Kommune give promenadens naboere, når planloven som udgangspunkt forbyder hegn gående længere end til strandbeskyttelseslinjen?

Vi håber, at kommunen vil tage sig tid til at besvare ovenstående betragtninger. 

Som udgangspunkt mener vi i foreningen ikke, at promenaden er en ønskelig udvikling for området - bl.a. baseret på ovenstående betragtninger.

Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand
Ingen kommentarer:

Send en kommentar