tirsdag den 26. marts 2013

Betonsti på stranden? Skriv en indsigelse!


Kære medlem af Foreningen Køge Bugt NaturstrandSelvom du ikke bor i Solrød Kommune, så læs videre alligevel. Hvis de etablerer en sti på stranden i Solrød, kan bl.a. Greve Kommune blive den næste i rækken!Vi har brug for din hjælp! Der er (stadig) planer om at etablere en sti på vores strand. Denne sti kan blive etableret med beton, asfalt eller andet. Både Greve Kommune og Solrød Kommune arbejder aktivt med dette. I Greve Kommune er stien nævnt i idékatelogerne fra “strandforbedringsprojektet”, som er afsluttet for nyligt. I Solrød Kommune er stien nævnt i lokalplansforslaget 2013-2025 (se bla. side 53), der pt. er i høring.Vi opfordrer alle naturelskere og fans af stranden som den er til at sende en indsigelse til Solrød Kommune på teknisk@solrod.dk. Du må meget gerne cc’e din indsigelse til kasper@naturstrand.dk. Du skal blot skrive hvorfor du ikke ønsker, at kommunen skal bruge skattekroner på at lave en sti på stranden. Husk at underskrive mailen med dit navn og adresse. Selvom der står “natursti” i lokalplansforslaget, kan den praktiske udformning ende med at blive f.eks. beton! Man kan jo sagtens gå langs stranden i dag - uden at poste mange skattekroner ud i sandet!


Indsigelsesfristen er d. 2 april! Efter den dato er det svært at kæmpe imod en sti, som kan ende med at blive en betonpromenade ligesom dem vi kender fra betonanlægget Amager Strandpark.


Vi håber på din støtte.


Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand


PS: Er du gratis-medlem i dag (eller slet ikke medlem), håber jeg, at du vil indmelde dig som betalende medlem, da vi står overfor forskellige udgifter aftalt på vores sidste generalforsamling. Det koster kun 100 kr./husstand per år. Du kan melde dig ind som betalende medlem her. Vi har brug for det!

Indsigelser vedr. lokalplansforslag 2013-2025


Vi er en forening, der kæmper for stranden i Køge Bugt, som vi ser bibeholdt som værende en naturstrand, med sand, klitter, naturlig bevoksning og intet andet. Vi har medlemmer i flere kommuner beliggende ved Køge Bøgt, bl.a. Solrød Kommune. Derfor tillader vi os at fremsende foreningens indsigelser.

Greve Kommune har netop overstået et projekt, de kaldte “strandforbedring”, hvor de inddrog et arkitektfirma, som bl.a. har lavet beton-anlægget Amager Strandpark. Vores forening blev stiftet som direkte konsekvens af Greve Kommunes strandforbedringsprojekt og deres valgte samarbejdspartner. Vi formåede at få stærk opbakning til bevarelse af en naturstrand - og de afholdte borgermøder blev overrendt i en sådan grad, at der flere gange ikke var stole nok i lokalet.

Rekreativ sti på stranden

Mht. kommunalplansforslaget for 2013-2025 bekymrer det os stærkt, at Solrød Kommune planlægger at anlægge en rekreativ sti langs kysten. Hertil har vi følgende indsigelser;


1) Der eksisterer allerede en naturlig sti, der er opstået efter mange år med glade strandvandrere, som har gået tur på den dejlige, urørte naturstrand. I “Handleplan for Stranden” på s. 23 står således; “Såfremt der skal etableres en regional vandresti langs kysten foreslås denne etableret ved udnyttelse af eksisterende strandstier og/eller færdelsmuligheden på strandbredden, så anlæg af nye stier langs stranden undgås”. Det lyder jo umiddelbart fint, men på s. 26 står der “Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne”. Vi anser det for naivt at tro at Solrød Kommune ikke etablerer en sådan sti med beton eller asfalt - hvilken vi på ingen måde ønsker. Derfor bedes Solrød Kommune svare redegøre for, hvordan denne sti skal etableres, i hvilke materiale og hvorfor man ønsker at inddrage eksisterende cykelstier?

2) Inddragelse af eksisterende cykelstier vil utvivlsomt kunne tiltrække cykelfærdsel og knallerter. Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til cykelfærdsel? Ønsker Solrød Kommune kyststien brugt til knallertfærdsel? Hvad vil Solrød Kommune gøre for at forhindre cykel- og/eller knallertkørsel på stranden?

3) Er det Solrød Kommunes vurdering, at en mere ‘officiel’ sti på stranden - som beskrevet i kommunalplansforslaget 2013-2025 samt i “Handleplan for Stranden” - betyder, at der skal opsættes kunstig belysning (gadelamper) på stranden? Vi ønsker på ingen måde kunstigt lys på stranden!

4) Har Solrød Kommune overvejet, at en anlagt sti, der egner sig til cykel- og knallertkørsel vil give indbrudstyve en bekvem adgangs- og flugtvej til og fra kystnær bebyggelse?

Vores forening ønsker at bevare stranden så naturlig som muligt - uden kunstigt anlagte stier. Vores skrækeksempel er Amager Strandpark, som vi på ingen måde ønsker kopieret, heller ikke delvist. Folk, der har lyst til at gå med beton under fødderne kan passende tage turen til Mosede Fort eller Amager Strandpark.


Promenade ved Lyngvej/Hedevej
Til vores store glæde har Solrød Kommunes byråd med et flertal besluttet, at forslaget om en ny, fremtidig forbindelse (kaldet “strandpromenade” eller “lido”) mellem by og strand ved Lyngvej/Hedevej ikke skal indarbejdes i kommuneplansforslaget for 2013-2025. En sådan promenade vil være en katastrofe for de husejere, hvis hjem ville blive eksproprieret samt de tilbageværende beboere, hvis haver nu pludselig ville ligge lige op til en offentlig promenade. Forslaget som udgangspunkt ganske uforståeligt i forhold til de tilknyttede økonomiske konsekvenser, ligesom det var svært at se, hvorledes promenaden med sin udmunding kun ca. 50 meter fra et udløb skulle tiltrække flere besøgende. Ønsket om et “strandnært butikscenter” kan næppe forsvare et så stort projekt!

Solrød Kommune har i forvejen 4 adgange til stranden, der alle bidrager til en positiv synergieffekt mellem by og strand, og som med nogle af ideerne i forslaget “Solrød - bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune” kunne blive mere attraktive uden katastrofale følger for beboere og med mere afdæmpede økonomiske konsekvenser. Desværre er det tit kommunal politik at anlægge nye, store anlæg således at der er mulighed for politisk profilering. Forbedring af infrastruktur og bedre drift af eksisterende anlæg er tit det, som borgerne egentlig efterspørger.

Såfremt promenaden alligevel skal diskuteres, er vi i foreningen således meget betænkelige over det rationelle i en sådan etablering, og vi har derfor følgende indsigelser;

1) Hvad forestiller Solrød Kommune sig helt konkret at opnå ved etableringen af en promenade ned gennem villakvarteret Lyngvej/Hedevej? Præcis hvordan vil Solrød Kommune evaluere projektet efter eventuel etablering? Anlæggelse af milliondyre projekter uden en måde at evaluere deres success, er ikke tilrådeligt.

2) Har Solrød Kommune fået assistance af f.eks. en tegnestue og/eller entreprenør selskab ifm. idéudvikling ang. promenaden - og i så fald hvem og hvad har økonomien været i projektet?

3) Mener Solrød Kommune, at det er optimalt at tiltrække folk til stranden via omtalte promenade, når denne ender kun ca. 50 meter fra et udløb? Mener Solrød Kommune ikke, at det ville være mere hensigtsmæssigt at skjule dette udløb og rørføre dette langt ude i bugten, inden man prøverat tiltrække mere trafik til området?

4) Hvilken type anlæg for enden af promenaden er der blevet diskuteret i Solrød Kommune? Ender promenaden blindt - eller påtænkes der etablering af et betontorv eller lignende, som man bl.a. har på betonstranden Amager Strandpark? Vi er selvfølgelig meget skeptiske overfor betonanlæg på vores flotte naturstrand - og stærke modstandere af sådanne løsninger.

5) Såfremt promenaden bliver ført ud i livet, må man gå ud fra, at driftsomkostningerne til renholdelse af stranden vil blive betydeligt forhøjet. Hvilken økonomi anser Solrød Kommunemdet ansvarligt at tilsidesætte til dette formål og på bekostning af hvad?

6) Såfremt promenaden anlægges, vil der opstå et grænsetilfælde I forhold til hegn imod de tilbageværende private haver på begge sider af promenaden. Hvilken garanti for privatliv kan Solrød Kommune give promenadens naboere, når planloven som udgangspunkt forbyder hegn gående længere end til strandbeskyttelseslinjen?

Vi håber, at kommunen vil tage sig tid til at besvare ovenstående betragtninger. 

Som udgangspunkt mener vi i foreningen ikke, at promenaden er en ønskelig udvikling for området - bl.a. baseret på ovenstående betragtninger.

Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand
Formandens beretning 2012


Kære medlemmer og fans af Køge Bugt

Vores forening, Foreningen Køge Bugt Naturstrand, har eksisteret siden 4. september 2011 og har kæmpet og ageret vagthund overfor forringende tiltag på vores allesammens strand. Siden sidste generalforsamling har følgende emner været behandlet;

  • Borgermødet vedr. 2. etape af strandudviklingen (Greve Strand/Granhaugen).
  • Vindmøllesagen (information til medlemmer, indlæg i Sydkysten, indsamling af underskrifter, oprettelse af indsigelses-skabelon samt indsendelse af indsigelser).
  • Strandvandring og efterfølgende borgermøde omkring 3. etape af strandudviklingen (Karlslunde-Mosede).
  • Pludselig opgravning af stranden (og folks forhaver) ifm. Rosa Rogusa uden forudgående information herom.

Da det kan være svært at huske alle de ting, der er blevet sagt og gjort, har jeg lavet nedenstående oversigt, hvor du let kan klikke dig ind og finde informationerne fra hver fase af Greve Kommunes strandprojekt;

Fase
Greve.dk
Naturstrand.dk
[1] Hundige Strand
[2] Greve Strand


[3] Karlslunde-Mosede 
StrandVed at klikke på linkene under Greve.dk kan du i højre side downloade de idékataloger, som Dan B. Hasløv og hans tegnestue har lavet. Det er nu op til vores politikere at arbejde videre med disse kataloger, hvilket så (muligvis) vil resultere i konkrete tiltag. Det er derfor vigtigt, at vi allesammen holder øje med, hvad kommunen og lokalpressen skriver ang. dette. Hvis du ser en notits angående stranden eller andre informationer, som du mener er interessant for mig eller os i foreningen, må du altid gerne maile mig på kasper@naturstrand.dk.


Strandprojektet

Jeg vil herunder kort redegøre for de bekymringer, jeg har ved strandprojektet;Denne etape var den ‘værste’ i den forstand, at kommunens folk havde både store armbevægelser og bombastiske udmeldinger. Det, der afgjort bekymrer mig mest, er “Kyststien”. På side 20 står følgende; “Derfor indgår det i visionerne at øge vanddybden foran stranden, enten ved en uddybning foran kysten eller ved at fremrykke kystlinien. Bag en evt. fremrykket kystlinie kan der etableres lave klitter og laguner.”. Dette betyder reelt, at Greve Kommune kan pege tilbage på dette idékatalog som værende udarbejdet gennem borgernes ønsker og derved;

  1. starte etableringen af en sti fra Hundige til Solrød
  2. bruge skattekroner på at grave sand væk, som alligevel kommer igen
  3. fremrykke kystlinjen og lave lagune - som Amager Strandpark.

Kyststien vil efter min bedste overbevisning ikke blive et lag grus på klitterne. Det vil blive med en form for belægning, sten eller beton, der vil komme bænke og ikke mindst gadelamper. Det vil føre cyklister og knallertkørere med sig, med øgede chancer for indbrud i huse nær stranden pga. ny flugtveje. 

Derfor anser jeg ikke vores kamp for en naturstrand som vundet - vi har blot udskudt kampen om kyststien i stykke tid.

I denne etape er det punktet “Skovplads” på side 10, der vækker min bekymring. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal bruge plads i et naturområde (som Granhaugen jo er) på at skabe en “uformel adgangsplads”. Jeg kan absolut heller ikke se, hvorfor der skal være cykelparkering inde mellem træerne - det kan man lave overdækket plads til på Greve Centervej nede mod Greve Strandvej.


På side 12 nævnes: “Forbedring af natursti på stranden bl.a. ved at kørsel med tang/sand sker så naturskånsomt som muligt”. Fra vandringen ved vi, at der er tale om det brede stykke mellem Mosede Fort og Mosede Havn - men det fremgår ikke rigtigt nogle steder - og derfor skal vi være opmærksomme på dette i fremtiden. Desuden nævnes følgende på side 17: “På bagstranden skal kun være mulighed for gående og evt. cyklende færdsel.” - med bagstranden menes stranden fra Mosede Fort og sydpå. Her er der sneget “cyklende færdsel” med, som kan lægge op til en sti med en mere fast belægning.

Solrød Kommune
Alle os, der kigger lidt i lokalaviserne har set den fadæse som Solrød Kommune fik kastet sig selv ud i mht. etableringen af en Strandpromenade ud for Solrød Centeret. Til jer, som ikke kender til historien, går det kort fortalt på, at kræfter i Solrød Kommune har været i  færd med at undersøge mulighederne for at ekspropriere 5 ejendomme beliggende mellem Solrød Centret og stranden. Formålet med at få borgerne ud af deres boliger var, at det ville se godt ud at have en promenade gående fra centret og ned til stranden. Nu blev det så, heldigvis for de stakler der boede trygt og godt i deres huse, ikke til noget i denne omgang (forslaget blev stemt ned pga. økonomi i Solrød byråd) - men jeg finder det stærkt tankevækkende. Selve tankegangen virker nemlig identisk med sagen omkring rydningen af Granhaugen - hvor politikere og kommunalt ansatte arbejdede for at rydde skoven i et hurtigt snuptag, så der kunne komme udsigt til områderne omkring Rådhuset, Greve Station og matriklerne i umiddelbar nærhed heraf.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man finde dokumentet “Handleplan for Stranden”. Her er to interessante udklip fra denne;


s. 23 : Såfremt der skal etableres en regional vandresti langs kysten foreslås denne etableret ved udnyttelse af eksisterende strandstier og/eller færdelsmuligheden på strandbredden, så anlæg af nye stier langs stranden undgås.


s. 26: Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne.


Der er desuden et lokalplansforslag (2013-2025) i Solrød kommune til høring pt. hvor kyststien vises som planlagt. Desværre er der ikke mange af Solrøds borgere der kender til planen - og fristen for indsigelser til Solrød kommune slutter d. 2 april! Du kan se stien på side 53 i dette dokument. Skriv dine indsigelser med det samme til teknisk@solrod.dk!

VindmøllesagenSom bekendt fik vi, midt i kommunens proces ang. stranden, smidt vindmøller ind i diskussionen. Grundejerforeningerne var langsomme til at reagere, og nogle af dem havde slet ikke en mening om vindmøllerne. Det var i det hele taget en frustrerende tid, ikke mindst fordi vi havde så lidt tid til at organisere os. Vi fik dog lavet nogle gode tiltag, bl.a. 1) et informerende læserbrev i Sydkysten, 2) udarbejdelse og udsendelse af “indsigelses-skabelon”, 3) underskriftsindsamling samt 4) indsendelse af indsigelse.

Naturstyrelsen har denne side, hvor du bl.a. kan se høringssvar - og hvor vores forenings høringssvar selvfølgelig også er lagt op. Det er tydeligt at se, at både vores underskriftsindsamling og vores skabelon til indsigelse har været en kæmpe succes.


Desværre var vi ikke mange, der opnåede disse super-resultater - det var primært drevet af nogle få. Jeg håber, at der er flere der vil være aktive i sådanne aktioner fremover - og tak til de, der var med denne gang!


Heldigvis endte historien lykkeligt, for vi fik jo ikke de store møller. Denne gang. Dette var 4. gang (2003, 2004, 2008 og 2012), at Energistyrelsen screenede placeringer til hav-vindmøller - og jeg er sikker på at der ikke går mange år, før vores smukke bugt bliver screenet igen. Vi har ikke vundet over møllerne, vi har blot udskudt dem.


Rosa Rogusa opgravning
Der har åbenbart været et pres fra visse folk om, at kommunen skal køre rundt og rydde Rosa Rogusa (hyben) fra stranden. Kommunens information vedr. dette kan ses her. Jeg har modtaget mails fra borgere der mener, at kommunen har gravet noget af deres have op, altså overskredet deres skel på ejendommen. Jeg ved ikke, hvor man står, såfremt kommunen graver stranden op indtil 1 meter til ejendommens skel, som der står på deres webside, men jeg går ud fra, at de i hvert fald ikke må køre ind og begynde at flå beplantningen op på privat grund. Nu er det vinter, men denne proces starter sikkert op igen til foråret, så hold øje og send mig en mail (gerne med før -og efter-billeder) såfremt du er udsat for denne “service” fra kommunen.


Jeg vil afslutte denne beretning med et afsnit fra sidste års beretning;


“Såfremt vores forening skal blive ved med at kæmpe for stranden, har vi brug for motiverede folk til at træde ind i bestyrelsen - tænk over, om ikke det skulle være dig?”


På snarligt gensyn.


Venligst, 


Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand