tirsdag den 27. juni 2017

Ændringer i Naturbeskyttelsesloven

Ændringer til både Planloven og Naturbeskyttelsesloven er trådt i kraft for ganske nyligt. Især er ændringerne til Naturbeskyttelsesloven i høj grad relevant for foreningen, og nedenfor oplistes et par af de mest opsigtsvækkende:For private (uden forudgående dispensationsansøgning!)
- opføre en mindre terrasse i sammenhæng med beboelsen
- opføre et skur på max 10 m2 max 15 m fra beboelsen
- opføre et drivhus på max 10 m2 max 15 m fra beboelsen

For kommunen (efter forudgående dispensationsansøgning)
- foretage naturpleje, herunder bekæmpelse af rynket rose og visse andre arter
- gennemføre midlertidige arrangementer og aktiviteter som et cirkus, en teltlejr, en koncert eller et sportsarrangement
- etablere træfortove og lignende på strande med mange besøgende, for at skabe øget tilgængelighed til kysten


Kort sagt bliver det lidt nemmere for strandgrundsejere at lave tiltag i deres egne haver (forudsat at haven er lovlig i udgangspunktet), men kommunerne får til gengæld også noget større råderum til aktiviteter på stranden. Vi skal med andre ord som forening fortsat holde godt og grundigt øje med kommunernes gøren og laden på stranden, for der bliver formentlig ikke mindre af det! 


I relation hertil mener vi ret klart at have fået afdækket eventuelle tvivlsspørgsmål, vi måtte have haft i foreningen i relation til strandgrundsejeres rettigheder, både fra Kystdirektoratets gennemgang af relevante ændringer i Naturbeskyttelsesloven og de afklarende svar, vi efter over et halvt års venten endelig fik fra dem tidligere på året

Hvis du mener, at der er spørgsmål, som ikke er blevet besvaret endnu, har vi derfor brug for at høre fra dig inden 4 uger (skriv til karina@naturstrand.dk), da vi ellers vil skrive til hver af de gavmilde medlemmer, der har givet et bidrag til planlagt advokathjælp og tilbyde dem tilbagebetaling af bidraget. Det har været dejligt at få denne opbakning og vide, at vi havde økonomi til at engagere en advokat, hvis vi ikke følte os afklaret, så det takker vi mange gange for uanset hvad.

tirsdag den 13. juni 2017

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Solrød Kommune

Foreningen har skrevet nedenstående høringssvar til Solrød Kommune vedrørende forslaget til Kommuneplan 2017.

Du kan frit bruge høringssvaret som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 31/8-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til teknisk@solrod.dk, at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til karina@naturstrand.dk.-----

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har efter gennemlæsning af forslag til Kommuneplan 2017 følgende kommentarer - bemærk, at vi på grund af kommunens opsætning af forslaget på hjemmesiden har indsat links til de enkelte sider, der er kommentarer til:
  • At stranden bevarer sit naturpræg og status som attraktivt lokalt natur- og rekreationsområde. Herunder at stranden giver gode rammer for både læring, aktivitet og rekreation.
  • At stranden og strandens faciliteter bliver udviklet i overensstemmelse med de pågældende strandparkers karakter og under hensyntagen til eventuelle klimatilpasningstiltag.
  • At arbejde på at forstærke de karakteristiske træk i strandområderne, og højne strandens naturkvalitet ved bl.a. at bekæmpe invasive arter og gennemføre initiativer fra Natura 2000-planen
  • At synligheden og adgangsmulighederne til vandet forbedres.”

Foreningen finder det sympatisk, at Byrådet som et af sine målområder fokuserer på bevarelse af strandens naturpræg - at stranden bevares som en naturstrand - og finder det væsentligt at påpege, at stranden allerede nu giver gode rammer for læring (masser af udforskningsmuligheder, der vil kunne omsættes til læringsforløb af kreative lærere og naturvejledere), aktivitet (løb, gang, badning) og rekreation. Altsammen noget, der ikke behøver hverken anlæg eller lignende foranstaltninger, men nemt kan udføres på stranden i sin rene form. Det samme gælder i øvrigt “udvikling af stranden og strandens faciliteter”.
Hvad angår bekæmpelse af invasive arter samt forbedring af synlighed og adgangsmuligheder henvises til foreningens kommentarer til “Redegørelse for stranden og strandparkerne” længere nede i dette høringssvar.


Retningslinier for by- og boligudvikling
Redegørelse til RL
“Solrød Kommune arbejder for at forbedre faciliteterne ved de eksisterende forbindelser mellem by og strand (fx ved strandparkerne).“

De eksisterende forbindelser mellem by og strand er i forvejen velfungerende og i passende mængde. Der er desuden adgang til stranden fra de fleste villaveje, ligesom såvel adgang som faciliteter ved eksempelvis Trylleskoven er virkelig velfungerende. Foreningen vil gerne have uddybet, hvilke adgange, der skal arbejdes på at forbedre, samt hvordan.

Retningslinier for friluftsområder og -anlæg samt kolonihaver

Redegørelse for stranden og strandparkerne
“I dag findes der 4 skiltede adgange med parkeringspladser og toilet-faciliteter. Fælles for de 4 adgange er, at de trænger til et løft, dels så faciliteterne bliver mere tidssvarende og indbydende dels så de bliver mere synlige fra Strandvejen.”

Foreningen støtter generelt op om kommunens ønske om at modernisere de eksisterende faciliteter som eksempelvis toiletbygninger samt en generel forbedring af skiltning. Vi udbeder os derimod en uddybning af, hvorledes kommunen vil synliggøre adgangene yderligere.  Desuden har vi nogle kommentarer til de enkelte strandparker:

Trylleskoven - hovedgangen
Den nyligt anlagte naturlegeplads er velbesøgt og passer fint ind i landskabet. Overvej gerne brug af lignende materialer, når der skal laves lignende tiltag andre steder i kommunen!

Østre Strandvej
Med de tidligere forslag til en Solrød Strand Pier i dette område in mente, skal foreningen understrege vigtigheden i at holde eventuelle “udvidelser” sker udelukkende på offentlig eller kommunal grund, og dermed ikke foran privat bebyggelse, som dele af det skitserede projekt omfattede.

Solrød Strandpark/Duevej
“Solrød Kommune har i 2012 brugt mange ressourcer på at rydde uønsket plantevækst ved Solrød Strand”
Foreningen skal minde om, at dette arbejde medførte stor gene for beboere tæt ved de ryddede områder, idet fjernelsen af hybenroser medførte sandflugt med sand, der føg direkte ind i haver og på villaveje. Skal der fremadrettet fjernes uønsket plantevækst, foreslår foreningen, at kommunen sørger for straks at erstatte det fjernede med marehalm, klitroser eller lignende sandbevarende planter.
Det er i øvrigt fint at forbedre de eksisterende forhold ved udskiftning af picnic-borde og modernisering af toiletterne, mens foreningen gerne vil have uddybet, hvorledes indkørslen til parkeringspladsen forventes gjort mere synlig.

Jersie Strandpark/Staunings Ø
“Vejen fra strandparken og ud til stranden kan gøres mere attraktiv for børn, ældre og gangbesværede personer, hvis strækningen fra parkeringspladsen ud til stranden inddeles i nogle forløb med forskellige funktioner langs stien. Det kunne være bænke, fugleudkigsposter, noget man kan balancere på, et shelter hvor man kan gå i ly for regn og blæst. En træbelægning kan forbedre adgangen for handicappede, og åbne muligheder at løbe på rulleskøjter og meget andet.”

Mens foreningen ser positivt på mindre, praktiske anordninger som bænke, balancebræt og lignende (gerne med inspiration fra naturlegepladsen ved Trylleskoven), opfordrer vi kommunen til at genoverveje, hvorvidt adgangen skal forbedres - sker det i en sådan grad, at andre end specifikt handicappede tilgodeses, vil knallerter og lignende hurtigt blive en gene, ikke mindst i et Natura2000-område som eksempelvis Staunings Ø.

Vand
“Solrød kommuner skal leve op til målene i de statslige vandområdeplaner, som vedrører mål for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand.”

Foreningen opfordrer kommunen til kontinuerligt fokus på badevandskvaliteten i Køge Bugt, herunder også oprensning af de store mængder af vand, som ledes ud i bugten fra vandløbene. Jo længere ude i vandet (dvs. jo længere rørføring), des bedre!


Foreningen opfordrer i øvrigt overordnet til, at kommunen fremadrettet giver mulighed for at downloade forslaget (inklusive retningslinier) i sin helhed som pdf-dokument, da dette vil simplificere læsningen for borgerne.


Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand