torsdag den 18. august 2016

Nye visioner om havdiger og barriereøer kan ødelægge vores strand

På dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag d. 18/8-16 er der et særdeles interessant punkt, som behandles, nemlig temamøde om risiko for oversvømmelse via stormflod. Som oplæg til mødet (der i øvrigt får en halv times varighed) repeteres det, at man i Risikostyringsplanen for 2015 har udpeget 2,80 meter/1000-årshændelse som det mest hensigtsmæssige sikringsniveau for kommunen.

Selvom der i idékataloget skitseres en kendt her-og-nu-løsningsbeskrivelse for både Solrød og Greve Kommune med kote 1,54 meter som sikringsniveau ved strand og kyst og kote 2,80 meter som sikringsniveau langs Strandvejen, luftes der alligevel også “visionsscenarier” med havdiger på 2,80 meter i højden (minimumskronekote) og 2,0 meter i bredden (minimumskronebredde) påført overgange/gangbroer i træ eller lignende samt såkaldte barriereøer placeret 1,3 km fra kysten med en kronehøjde på 2,50 meter og en kronebredde på 40 meter.Disse barriereøer er noget helt nyt, og er på intet tidspunkt os bekendt blevet nævnt eller drøftet i høringsperioden for risikostyringsplanen. Der er desuden ingen garanti for, at fx afstanden til kysten sættes til 1,3 km - det kan sagtens ændre sig, når økonomien senere skal fastlægges. Derfor er det nødvendigt at råbe vagt i gevær så hurtigt som muligt, såfremt vi ser problemer i disse “visionsscenarier”.

Groft oversat taler vi her om ideer om en forskydning af kystlinien på trods af, at Solrød og Greve Kommune tidligere har udmeldt, at de ikke vil ændre på strandens udseende ved vores kyst og at man beholder et sikringsniveau svarende til en 100-årshændelse ved kysten!

Dette kan læses her for Solrød og her for Greve.

Henrik Stuckert, formand for Teknik- og Miljørådet i Greve Kommune, har i forbindelse med modstanden mod et dige på stranden ad flere omgange udtalt, at strandgrundsejerne “jo bare må drukne” - forstået således, at der ikke vil komme et dige (eller lignende) på stranden. Det har vi hidtil stolet på - men disse “visioner” gør os usikre på, hvad der egentlig skal til at ske med stranden og kysten.

Men én ting er jo hvad kommunen siger - en anden ting er hvad den gør.

I Greve Kommunes Risikostyringsplan står der på side 2: “På baggrund af den nuværende viden, der beskrives i denne plan, vurderer Greve Kommune sammenfattende, at et bæredygtigt niveau for sikring er, at vi skal sikre os i forhold til en situation, hvor vandstanden i Køge Bugt stiger med 280 cm”. Og på side 18 står følgende; “På baggrund heraf har Greve Kommune konkluderet, at en 1000-års hændelse i dag (vandstanden stiger 280 cm) er den hændelse, det er mest hensigtsmæssigt, at finde ud af, hvordan vi sikrer os imod. Et sikringsniveau, der sikrer mod en 1000-års hændelse i dag, vil desuden sikre hele kommunen, og ikke kun dele af den”.

Det er derfor tydeligt for foreningen, at der er stor forskel på, hvad der bliver meldt ud til borgermøderne i forhold til, hvad der rent faktisk planlægges. Derfor har vi som altid brug for jeres opbakning!

Med tanke på, hvilken skade høfderne og lukningen af bagløbet ved Mosede Havn har gjort i forhold til fedtemøg, undrer det os, at “visionen” er at lave barriarerøer, der måske vil fungere som langt større høfder.

Vi opfordrer foreningens medlemmer til hurtigst muligt at læse “Idékatalog for kystbeskyttelse”, da risikoen for miste vores kyst, som vi kender den igen i høj grad er til stede i forhold til stormflodssikringen.

Vi holder som vanligt et vågent øje med planerne og ser frem til at høre dine kommentarer til disse “visioner”.