tirsdag den 26. april 2016

Afklaring af rettighedsspørgsmål og økonomi til advokat

Som det blev besluttet til generalforsamlingen, skulle én af foreningens medlemmer i første omgang uforpligtende tage fat i en advokat for at få afklaring på nogle overordnede spørgsmål omkring strandgrundsejeres rettigheder og forpligtelser på stranden.

Svaret på vores henvendelse kan ses nedenfor:

--oo0oo--

Under henvisning til mail af 15. marts 2016 fra Foreningen Køge Bugt Naturstrand, kan jeg, vedr. de i mail stillede spørgsmål, foreløbigt oplyse nedenstående, da specifik stillingtagen vil forudsætte nærmere undersøgelser af evt. servitutter, lokalplaner m.v.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har grundejere, som har grunde på 1. række til vandet i forhold strandstykket fra deres matrikel og til vandkant?
Det er et meget omfattende spørgsmål, men det kan generelt oplyses at:
*over strandbeskyttelseslinjen har ejerne samme rettigheder som øvrige ejere af ejendomme
*mellem strandbeskyttelseslinjen og til matrikelskel mod strand er der pålagt omfattende restriktioner vedr. såvel nybygning,  tilbygning, omforandring, terrasser, beplantning, hegn m.v., og enhver ændring i nuværende tilstand vil normalt forudsætte en dispensation fra kommunen,
*fra matrikelskel ved strand og til vandkant har grundejeren ikke særlige rettigheder.
Er der nogen forskel på disse rettigheder, afhængig af, om grunden er udmatrikuleret helt ned til vandkanten eller ej?
Der er ingen forskel på rettighederne, bortset fra ophold på stranden , idet der alene må tages kortvarigt ophold (ikke er nærmere defineret) på arealer, der matrikulært tilhører den bagvedliggende ejendom, hvorimod ophold på offentlig strand er underlagt andre begrænsninger
Er der nogen forskel på disse rettigheder matriklerne imellem - det vil sige - er der forhold, der gør sig gældende, så to ellers tilsyneladende identiske matrikler på 1. række har forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til strandstykket fra deres matrikel og til vandkant?
Såfremt 2 eller flere ejendomme ligger ved side af hinanden, kan de have forskellige rettigheder, alt afhængig og af hvornår den eller de pågældende har etablere nybygning,  tilbygning, omforandring, terrasser, beplantning, hegn m.v., idet naturbeskyttelsesloven(e) ved ikrafttræden og ændringer gav tilladelse til, at det allerede etablerede kunne bibeholdes, og senere retableres i uændret stand, dvs. at såfremt der var etableret et lovligt hegn, eller en lovlig terrasse el.lign., kunne dette/denne fornyes, uanset at dette/denne med de nuværende regler ville være ulovlig, og såfremt naboen ikke lovligt havde etableret noget tilsvarende, vil denne ikke lovligt kunne nyetablere noget lignende, og kommunen vil ikke umiddelbart være berettiget til at give en dispensation til nyetablering, ej heller hvis naboen har noget tilsvarende, men etableret dette tidligere som anført ovenfor.
Naturbeskyttelsesloven indeholder i § 65, stk. 1 og 3, hjemmel for, at der i særlige tilfælde kan meddeles dispensation fra klitfredningen henholdsvis strandbeskyttelsen, og i § 65, stk. 4, en videregående dispensationshjemmel for frugtplantager i den udvidede strandbeskyttelseszone.

En nærmere redegørelse vil forudsætte fremskaffelse af yderligere oplysninger, og sammenholde disse med gældende bestemmelse.


--oo0oo--

Vi har i tilgift hertil haft kontakt til en landinspektør for at få bekræftet, at en udmatrikulering helt ned til vandkanten ikke gør nogen forskel i rettigheder for ejeren af grunden, der udmatrikuleres. Landinspektøren bekræfter advokaten i, at det ikke fører til yderligere (ift. strandstykket) rettigheder at udmatrikulere sin matrikel. Det eneste argument for en udmatrikulering er ifølge landinspektøren udelukkende, at man får en større grund at udregne bebyggelsesprocent fra.

I 2013 skrev vi ud om, at Greve Kommune havde taget initiativ med Naturstyrelsen om en undersøgelse af forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden. Kommunen skrev på daværende tidspunkt: “Opgravning af hybenroser i strandbeskyttelsesområdet kan kun ske i samarbejde med de berørte ejere. Ønsker ejerne ikke planterne fjernet, har kommunen ikke mulighed for at gribe ind. Tilsynsmyndighed for strandbeskyttelsesområdet er Naturstyrelsen. Klager over forholdene i strandbeskyttelsesområdet skal derfor sendes til Naturstyrelsen. Greve Kommune har taget initiativ til et samarbejde med Naturstyrelsen om en undersøgelse af forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden.” (Kilde: Teknik- og Miljøudvalget - referat d. 3. September 2013 - pkt. 15, side 35).

Sidst men ikke mindst angiver Naturbeskyttelsesloven en række regler for hundeluftning, færdsel og ophold på arealer mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation mv., herunder afstand til private beboelsesbygninger. Dette kan der også læses om på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det er i øvrigt pr. 1/1-16 ikke længere Naturstyrelsen, men Kystdirektoratet, der administrerer Danmarks kystlinie og alt i relation hertil.

For især de, som måtte eje matrikler i 1. række til vandet, er der i ovenstående flere områder, som kunne være interessante at få uddybet mere indgående af en advokat eller lignende professionel rådgiver med indgående kendskab til matrikulær jura og regler for kystområdet:

  1. Hvilke indgreb - hvis nogen overhovedet - har kommunen lov til at foretage specifikt på det strandbeskyttede område - altså området foran matriklerne i 1. første række til vandet?
  2. Er det pålagt kommunerne at inddrage matrikelejerne, såfremt de vil lave ingreb på det strandbeskyttede område (fx i beplantning) - og hvorledes er kommunerne pålagt at forestå denne inddragelse?
  3. Hvad er Greve Kommunes initiativ omkring samarbejde med Naturstyrelsen (nu måske Kystdirektoratet) mundet ud i?
  4. Indgående uddybning af områder i Naturbeskyttelsesloven med relevans for strandgrundsejere ift. deres forpligtelser/rettigheder/brugsrettigheder af det strandbeskyttede område foran matriklen.

Det er bestyrelsens umiddelbare position, at idet vores forening er en strandforening og ikke en strandgrundsejerforening, kan vi ikke i udgangspunktet forsvare at bruge en for stor del af foreningens indeståender på en advokat for at få afklaret disse spørgsmål. Idet en del af foreningens medlemmer dog er strandgrundsejere, finder vi det rimeligt  at dele udgiften ligeligt mellem foreningen og de strandgrundsejere, som ønsker svar på rettighedsspørgsmålene.

Vi samler derfor penge ind fra d.d til d. 1. juni 2016 til afklaring af strandgrundejernes rettigheder. Når indsamlingen er færdig, vil foreningen bidrage med samme beløb som det indsamlede - dog maksimalt 10.000 kr. Ønsker du derfor svar på spørgsmålene, skal dit bidrag indbetales på foreningens konto i Basisbank, regnr. 1671 - kontonr. 0001423088. Vi foreslår, at man indbetaler minimum 500 kr. Indbetalingerne vil derefter blive øremærket til afklaring af rettighedsspørgsmålene, og et eventuelt restbeløb indgår i foreningens almindelige økonomi. Den opnåede viden vil blive brugt i foreningens fremadrettede arbejde.

Såfremt ingen ønsker at støtte indsamlingen, vil der ikke blive gjort mere fra foreningens side i forhold til at undersøge ovenstående punkter.lørdag den 23. april 2016

Lokalplan 316.4 for kystområdet i Solrød Kommune vedtaget

Lokalplan 316.4 for kystområdet i Solrød Kommune er nu vedtaget, hvilket du kan læse om her

På trods af Foreningens indsigelse omkring "fremtidssikring" af Østre Strandvej og de tilknyttede matrikler 59i, 59k, 59b og 59db, har kommunen valgt at beholde dette i lokalplanen, hvilket vi finder meget beklageligt.

Vi holder øje med udviklingen i området, hvilket vi også opfordrer jer til, og vil naturligvis agere på det, hvis vi ser uhensigtsmæssigheder foregå på disse matrikler.

Den endelige plan kan ses her.


torsdag den 21. april 2016

Borgermøde d. 4. maj om kystsikring i Solrød Kommune

Som de fleste måske husker, holdt Solrød Kommune medio 2015 et borgermøde omkring risikostyringsplan ved stormflod (se referatet fra mødet her), og risikostyringsplanen blev endelig vedtaget d. 5. oktober 2015, hvor man især tog borgernes mange høringssvar med fokus på bevarelse af vores naturstrand til efterretning, således, at man vedtog to sikringsniveauer i planen; en 100-årssikring ved kysten og en 1000-årssikring på Strandvejen og mod vest.

Den endelige risikostyringsplan kan ses her.

Nu er arbejdet omkring et idékatalog med udgangspunkt i risikostyringsplanen gået i gang, og der afholdes derfor et nyt borgermøde d. 4/5-16 på Solrød Gymnasium (Atriumsalen) - husk tilmelding på teknisk@solrod.dk.

Der er flere interessante løsninger i spil, herunder dige af sand og dige af sand med lerkerne, som sandfodres - begge dele med udgangspunkt i eksisterende udseender og højder. Det er umiddelbart foreningens opfattelse, at Solrød Kommune seriøst har taget vores ønske om bevarelse af naturstranden til sig, men opfordrer alle til at deltage i borgermødet, så vi sikrer os, at dette ønske fortsat tilgodeses. Ikke mindst fordi der lader til at være flere løsninger i spil, som formentlig først offentliggøres på borgermødet.

Vel mødt!

tirsdag den 19. april 2016

Lokalplaner i høring og borgermødeProcessen har, som vanligt i Greve Kommune, afsmittende effekt på de andre lokalplaner på resten af strandvejs-strækningen i kommunen. Det vil sige, at selvom du ikke bor i Hundige, bør du følge lige så meget med i processen og lokalplanen, som hvis du boede der.

Vi opfordrer dig derfor til at læse forslag til lokalplan 11.47  og tillæg nr. 7 og allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 17. maj 2016 kl. 17.00-18.30, hvor der er borgermøde i Plenumsalen på Greve Gymnasium.

Der vil senere komme et indlæg på hjemmesiden omkring lokalplansforslagets indhold.

onsdag den 13. april 2016

Greve Kommune laver forsøg med lugtende fedtemøg

Det er positivt at se, at Greve Kommune arbejder med forskellige løsningsmodeller til afhjælpning af det store tang- og fedtemøgsproblem. Det ville naturligvis være bedst, at man helt forsøgte at undgå at fedtemøget overhovedet samler sig på stranden - men det er jo en kompliceret affære, som bunder i udledning af næringsstoffer i havene.
Vi følger eksperimentet og har i den forbindelse brug for dine iagttagelser af hvorvidt det virker eller ej. Hold derfor venligst øje med traktoren, strandens mængde af fedtemøg og lugten og tip os gerne regelmæssigt.


Vi har samlet links om forsøget herunder;

SN.DKs artikel om forsøget


Sådan ser stranden ud efter en tur med
traktoren (Foto: Torben & Sanne)