tirsdag den 15. december 2015

Resultat fra workshops vedr. Parkpolitik

Greve Kommune har i august og september afholdt to workshops vedrørende kommunens Parkpolitik, hvis oplæg som bekendt indeholder flere foreningsrelevante punkter, jf. også noterne fra den workshop, foreningens formand og næstformand deltog i tidligere på året.

Man har efterfølgende samlet de fremmødte borgeres synspunkter i en lille præsentation, hvor især følgende anbefalinger og ideer skal fremhæves:

Sammenhængende grønne områder

“Der skal være god badestrand på hele Greve kystlinie”

“Greve Kommune bør etablere udsigtskiler, så man skal kunne se stranden fra Strandvejen”

“Der bør etableres en bro med fangearme/rist i vandet, som kan samle tangen og derved forhindre, at tangen ophobes i læsiden ved Mosede Havn”

“Greve Kommune bør fokusere på enkelte steder langs stranden, hvor der altid er ryddet for tang og fedtemøg, så der altid er steder, hvor stranden er god”

Lokal afledning af regnvand

“Anlæg parkeringspladser med græsarmering til badende gæster”

Aktiviteter og sundhed i naturen

“Aktiviteter langs kysten vil være oplagt - opgrader områderne ved at etablere fitnesspladser og legepladser i naturligt materiale”

“Det er svært for handicappede at bruge stranden. Spænd et net ud over sandet fra gangbro/sliske og hen til badebro, så det er muligt at køre på stranden”

Naturbeskyttelse
“I stedet for bevaring af træer i Hundigeparken bør man åbne mere op, så man kan se stranden”
“Der skal fokus på bekæmpelse af invasive arter og især Rynket Rose”

Flere af disse inputs er interessante og brugbare, mens visse har mere bekymrende karakter.

Parkpolitikken vil i løbet af 2016 blive behandlet politisk efterfulgt af en egentlig vedtagelse.

Vi følger løbende med i udviklingen!

onsdag den 2. december 2015

Høringssvar til Solrød Kommune vedr. forslag til Lokalplan 316.4

Foreningen Køge Bugt Naturstrand anbefaler foreningens medlemmer at indsende høringssvar til Solrød Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på teknisk@solrod.dk inden d. 11/12-15. Brug gerne nedenstående "skabelon" til inspiration eller i dens helhed.


Vi skal hermed komme med vores bemærkninger til Solrød Kommunes forslag til Lokalplan 316.4:


Fremtidssikring af Østre Strandvej
Vi bemærker, at kommunen som et led i ønsket om at “fremtidssikre” Østre Strandvej har markeret matriklerne 59i, 59k, 59b og 59db i delområde II som matrikler med mulighed for sports- og fritidsklubber, kiosk, café, restaurant mv. samtidig med, at matrikel 59b og 59db befinder sig øst for strandbeskyttelseslinien og dermed er omfattet af Kommuneplanen 2013-2015’s bestemmelse om, at der ikke må opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen (s. 7 i forslaget).


Vi finder det uacceptabelt, at kommunen vil give tilladelse til at bebygge arealer søværts strandbeskyttelseslinjen.


I relation hertil har Solrød Strands Grundejerforening - som kommunen ifølge borgmesteren på det nyligt afholdte borgermøde d. 16/11-15 har været i løbende dialog med omkring lokalplansforslaget - i tæt samarbejde med blandt andet Solrød Kajakklub udarbejdet et projektforslag til den såkaldte Solrød Pier. Det lader til at noget af lokalplansforslaget er specialdesignet til Solrød Pier-projektet. Solrød Pier-projektet omfatter både et 20 m2 tilrigningsområde foran privatboliger i 1. række til stranden (på matrikel 59db), ligesom den foreslåede 300 meter lange badebro med adskillige tilbygninger vil gå i et knæk ud i bugten og blive synlig for privatboliger, der ligger i pierens umiddelbare nærhed.


Omend projektet har sympatiske elementer, mener vi, at den del, der befinder sig søværts strandbeskyttelseslinien visuelt vil påvirke kystlandskabet uheldigt, både for beboere og andre besøgende, som i dag er fuldt ud tilfredse med den naturlige udformning af stranden og kysten. Da Solrød Pier-projektet ikke er direkte indeholdt i lokalplansforslaget, mener vi at det er kritisabelt at udforme lokalplansforslaget til at understøtte projektet.


Vi anbefaler:
  1. At matr. 59b fjernes fra § 3.5 side 14.
  2. At matr. 59b’s grønne farve fjernes på side 25.
  3. At matr. 59db ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).
  4. At matr. 59b ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).


Med venlig hilsen
[INDSÆT NAVN OG ADRESSE]