fredag den 26. juni 2015

Læserbreve om kystsikring

Der har i den sidste tid været et par læserbreve i lokalaviserne angående kystsikringen, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på. Høringsfristen er nu overstået, men derfor står det jo alle frit for fortsat at debattere emnet.

Læserbrev fra Jan Kiding i Sydkysten SYD d. 23. juni på side 9.

Læserbrev fra Hans Kristiansen i Solrød Avis d. 12. juni på side 17.

Har du set andre læserbreve eller relevante artikler om kystsikring/stormflod, så skriv til os på kasper@naturstrand.dk.

fredag den 19. juni 2015

Workshop vedr. Parkpolitik - mere relevant, end man skulle tro!

Forleden var vi til en spændende workshop i regi af Natur- og Miljørådet i Greve Kommune. Den handlede om Parkpolitikken, og selvom indbydelsen, vi i sin tid modtog, havde nogle punkter, der kun vagt kunne minde om noget, der havde relevans for foreningen (sammenhængende grønne områder, lokal afledning af regnvand, aktiviteter og sundhed i naturen, naturbeskyttelse, artsrig natur og oplevelser langs vejene), besluttede vi os alligevel for at tage med.

Det viste sig at være en god idé - en rigtig god idé!

Udgangspunktet for workshoppen var blandt andet et spørgeskema med udvalgte målsætninger, som Parkpolitikken kommer til at indeholde - de var udformet som udsagn og skulle så bedømmes på en skala fra 1-10 alt efter hvor enig man var i udsagnet samt i hvilket omfang det var vigtigt for en.

Der var overraskende mange relevante udsagn for os, som du kan se vores inputs til herunder:

“Der skal være en god badestrand på hele Greve Kommunes kystlinie”

 • Naturlig badestrand, som vi pt. har, ønskes fortsat - uden kunstigt anlagte stier og promenader, torve/pladser, bygninger etc.
 • En god badestrand er ren, både mht. lugt og vandkvalitet - tekniske udløb bør rørføres langt fra kysten 
 • Strandrensning skal fortsat prioriteres.
 • Høfderne ved Mosede Fort og den landfaste del af Mosede Havn, skal genovervejes i forbindelse med vandcirkulation og deraf afledte problemer med fedtemøg.

“Der skal være tilstrækkeligt med badebroer langs med kysten”

 • Giver kun mening, hvis de er lange nok - alternativt sandsugning, så dybde opnås.

“De kystnære grønne områder, der ligger i forbindelse med stranden skal tænkes ind i en sammenhæng med stranden - de kystnære grønne områder er Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen”

 • Alt “nybyg” i forbindelse med infrastruktur på stranden skal placeres foran de kommunalt ejede som de tre nævnte - de er derfor meget vigtige, også i forhold til adgangsforhold, udvidelse af rekreative muligheder og parkering.

“LAR (Lokal Afledning af Regnvand”) handler om at håndtere rengvand på stedet, fx i haven, på parkeringspladsen eller i parken. Greve Kommune vil gerne arbejde med dette, fordi det er et alternativ til at bygge større og større rør til at håndtere nedbør. En anden årsag er, at LAR kan bidrage positivt til naturen og rekreative arealer”

 • Jo mere, der kan hældes i jorden, des renere bademiljø og vandkvalitet i Køge Bugt.

“Et veludbygget sammenhængende stinet er en af Greve Kommunes styrker, og det skal udbygges i årene fremover”

 • Stranden skal friholdes for byggeiver - de naturlige trampestier er fine.

“Det vil være en fordel at renovere vandløbene, de åbne regnvandsledninger og de rørlagte således, at de fremstår som naturlige grønne og slyngede vandløb med mulighed for offentlig færdsel”

 • Højtvandslukker bør indtænkes ved renovering.
 • Vandløb på stranden bør afsluttes med lange stensætninger for at undgå erodering af sandstranden (eroderingssikring).
 • Uanset tiltag bør det komme i høring.

“Greve Kommune bekæmper invasive plantearter som Rynket Rose, Bjørneklo og Japansk Pileurt. I fremtiden skal invasive arter bekæmpes yderligere med henblik på at beskytte den naturligt forekommende flora”

 • Så længe man ikke har et alternativ, er det en utrolig dårlig idé at fjerne Rynket Rose - sandflugt ødelægger nærområder og private matrikler.
 • Strandgrundsejere har ret indtil vandkanten, og her må der under ingen omstændigheder fjernes noget uden tilladelse.

“Det skal være en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune, og derfor skal der ske en særlig indsats på kommunens indfaldsveje. Et eksempel på dette er tilsåning med blomster på Greve Centervej og Hundige Centervej. Greve Kommune vil i årene fremover tage flere af den slags tiltag”

 • Især ved Mosede Fort er det ikke nødvendigvis en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune - ofte rammes man af en ubehagelig stank af fedtemøg!

Visuelle inputs fra os til Greve Kommune (klik for at gøre større)
En del af ovenstående inputs fik vi også gjort mere visuelle, som det kan ses på billedet.

Vi føler, at vi på konstruktiv vis fik videregivet foreningens vigtige inputs, og vi er spændte på at se, hvordan kommunen vil integrere dem i deres planer. Vi følger vanen tro processen tæt!

Arbejdet forventes udmøntet i en råskitse ultimo oktober 2015, kommer i politisk behandling i januar 2016 og derefter i offentlig høring. Den endelige parkpolitik forventes klar efteråret 2016.
Der vil være 2 offentlige workshops i uge 35 og 37 (datoer offentliggøres i Sydkysten), som vi opfordrer jer til at deltage i, så kommunen igen kan se, at vi engagerer os i de tiltag, der betyder noget for vores strand.
mandag den 15. juni 2015

Høringssvar vedr. risikostyringsplan for oversvømmelse/stormflod

Stormflods-risikostyringsplanen er uden tvivl en af de vigtigste høringer i 2015 - og det er derfor meget vigtigt, at vi alle sender høringssvar til kommunerne inden fristens udløb.
For Solrød Kommune er høringsfristen d. 17/6-15 og for Greve Kommune den d. 19/6-15.

Vi har arbejdet på foreningens høringssvar, og det har resulteret i to separate svar; et til Greve Kommune (sendes til teknik@greve.dk) og et til Solrød Kommune (sendes til teknisk@solrod.dk).

Du må gerne sætte foreningen på som cc når du sender dit høringssvar (kasper@naturstrand.dk).

Du kan frit bruge høringssvarene som inspiration til dit eget svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele, og indsende det i dit eget navn, hvis du er enig i punkterne og ordlyden.

Husk; det nytter at deltage i det demokratiske arbejde. Det har vi sammen vist flere gange før.

Tak for din hjælp til at bibeholde vores dejlige strand.

torsdag den 11. juni 2015

Resultat af høring vedr. strandvejsområdet

Hvis du ikke allerede har set det, så har Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg netop udsendt referat fra deres nyligt overståede møde.

Ét af punkterne i dagsordenen - punkt 7 vedr. "Forslag til helhedsplan for strandvejsområdet" - er især relevant for os, der elsker vores naturstrand.

I de mange vedhæftede bilag er det tydeligt, at kommunen har taget vores tilbagemeldinger på borgermødet og den efterfølgende høring seriøst. Der er i alt modtaget 47 høringssvar, hvor 27 af dem (~57%) er identiske med foreningens skabelon, og yderligere én er delvis identisk. Det er derfor indlysende, at foreningen endnu engang har haft stor betydning for udfaldet af en høring.

Således er følgende blevet rettet i den endelige plan (der i øvrigt har fået sit nu 3. navn i udviklingsforløbet) - "Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse":


 1. Afgrænsning mod stranden på alle kortbilag er justeret, så den følger de eksisterende matrikler og så stranden ikke medtages.
 2. Strandområde ved Greve er taget ud af Strandvejsområdet, så området for den kommende lokalplan ikke medtager stranden.
 3. Ideen med vartegn mod stranden er fjernet.
 4. Præciseret at vand fra vandrender på Strandvejen med udløb til Køge Bugt skal være renset (hvordan man har tænkt sig at gøre dette, fremgår dog ikke).


Så selvom vi har fået kritik for at blande os unødigt i en strandvejsdebat, der ifølge kommunen ikke skulle handle om stranden, på trods af, at denne flere gange stod nævnt i forslaget, har de alligevel taget vores indsigelser til efterretning. Det manglede da også bare :-)

Kort sagt gør foreningen en stor forskel ifm. at skabe opmærksomhed og pointere uheldige tendenser for vores strand og kyst. Det nytter, at vi skriver indsigelser til kommunen, og det nytter at møde op til borgermøderne. Det håber vi, at I vil hjælpe os med fortsat. De par timer er godt givet ud, når man tænker på, hvor galt det kan gå. Også selvom vi som forening bliver mødt af urimelig kritik fra nogle af politikerne undervejs.