lørdag den 7. september 2019

Høringssvar - Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus

Som bekendt er der i øjeblikket høring af lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 for Strandens Hus i Solrød Kommune. Foreningen har d.d. sendt nedenstående svar til teknisk@solrod.dk, og det står alle frit for at lade sig inspirere af dette til deres eget høringssvar, som skal sendes til kommunen senest d. 16/10-19.Høringssvar 
Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus


I det Foreningen Køge Bugt Naturstrand har gennemlæst forslag til lokalplan nr. 316.5 og tilhørende Tillæg nr. 10 vedrørende Strandens Hus, har vi følgende kommentarer:

Foreningen er generelt for initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres på og ud for offentlige arealer. 

Det lader til, at Strandens Hus, som det skitseres i lokalplan nr. 316.5, holder sig fysisk på offentlige arealer, men foreningen bekymres ved de mulige gener, et projekt som dette kan føre med sig for de borgere, der bor i umiddelbart nærhed af anlægget. Bebyggelsen, der samlet kan løbe op på 1200 m2, hvis den maksimalt tilladte bebyggelse realiseres giver i sig selv naturligvis anledning til vis bekymring i relation til, hvorledes bebyggelsen samlet set vil tage sig ud, når man samtidig skal tage hensyn til lokalplanens formål, jf. §1 stk. 1.6 “At fastholde områdets grønne karakter”. Hvorledes mener kommunen, at man tager hensyn til denne paragraf i et projekt af denne størrelse?

Det er imidlertid ikke mindst de afledte gener, der i særdeleshed bekymrer foreningen. Mens der i nærværende forslag velkomment tages noget hensyn til et forventet øget parkeringsbehov, lader det til, at der til gengæld ikke skeles det mindste til de støj- og lugtgener, de nærmeste naboer kan risikere at blive udsat for fra især (men ikke begrænset til) restaurationen, der må forventes at generere mados foruden støj fra gæster i både dags- og aftentimer på alle ugens dage, herunder fra selskabsarrangementer, restaurationen forventeligt også vil lægge lokaler til. Idet lokalplanen fremhæver, at der ikke findes særlige vejledende grænseværdier for støj fra restaurationer og idrætsanlæg, der derfor kan reguleres af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven, opfordrer foreningen kommunen til at praktisere en mere restriktiv praksis i forhold til støj, end hvad miljøbeskyttelsesloven angiver. Det samme gælder i øvrigt for lugtgener (stegeos), som slet ikke behandles i lokalplansforslaget. Foreningen ser frem til at høre om kommunens intentioner for begrænsning af hhv. støj- og lugtgener i forbindelse med Strandens Hus. 


Vi ser frem til at høre fra kommunen i denne sag.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

onsdag den 20. marts 2019

Høringssvar - Fingerplan 2019

Erhvervsstyrelsen har i øjeblikket en revideret version af Fingerplanen - Fingerplan 2019 - i høring. Der er flere bekymrende områder i planen, som foreningen naturligvis har en mening om.

Vi har derfor forfattet nedenstående høringssvar til Erhvervsstyrelsen, som man er velkommen til at kopiere helt eller delvist og indsende som privatperson også. Der er frist d. 21/3-19, og høringssvar skal sendes til jepfis@erst.dk.

Høringssvar vedr. Forslag til Fingerplan 2019

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til Fingerplan 2019 igennem og har følgende kommentarer:


S. 4
“I 2019 igangsættes herudover partnerskabsprojekter med kommuner og relevante organisationer om frivillig etablering af flere nye grønne kiler, der kan åbne nye rekreative muligheder og eventuelt kan indgå i klimatilpasningstiltag.”

Foreningen vil gerne vide, om disse projekter omfatter kystområder og i givet fald hvilke klimatilpasningstiltag, der i denne forbindelse kan være tale om?


S. 5
“Sidst men ikke mindst får kommunerne bag Køge Bugt Strandpark mulighed for at videreudvikle strandparken og dens havne som et attraktivt rekreativt område af regional betydning.”

Der er allerede åbnet op for muligheden for at ophæve strandbeskyttelseslinier i udvalgte områder, herunder omkring havne, således at blandt andet strandparken og havnene her kan udvikles. Foreningen opfordrer til, at der i den ovenfor citerede passus indflettes en restriktion, så det fremgår, at videreudviklingen begrænser sig til udelukkende offentlige arealer og i øvrigt ikke sker foran private matrikler.


S. 12
“Der kan i de indre grønne kiler og kystkilerne etableres cykelstier, herunder supercykelstier, forudsat, at det sker under hensyntagen til de grønne kilers formål og med udgangspunkt i en konkret vurdering af det areal i grøn kile, hvor cykelstien påtænkes anlagt.”

Indenfor de seneste 5-6 år er der tidligere (af ukendte personer) blevet fremlagt det (vanvittige) forslag at der skulle etableres en cykelsti på stranden i Greve. Forslaget har også været nævnt på et borgermøde. Et sådan forslag vil blive kraftigt modarbejdet af foreningen samt mange bosiddende borgere, især dem i de første rækker.
Vi vil derfor gerne have af- eller bekræftet af Erhvervsstyrelsen, præcis hvor eventuelle (super)cykelstier placeres i kystkilerne. Er der reelt tale om det samme forslag, nu indarbejdet i Fingerplanen?


S. 12 fortsat 
“§ 18 a. Uanset reglerne i § 18, stk. 1. nr. 1, 3 og 4, kan der i Køge Bugt Strandpark, som er vist i kortbilag D, lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder, hvis det understøtter fastholdelsen og videreudviklingen af strandparkens funktion, som et rekreativt område af regional betydning.

Stk. 2. Planlægningen skal holdes inden for rammerne af relevant lovgivning, herunder lov om naturbeskyttelse. Det forudsættes, at strandparken fastholdes som et område med store landskabelige og naturmæssige værdier, og at planlægningen sker under hensyntagen til disse værdier. Det forudsættes endvidere, at den almene adgang til strandparken fastholdes.

Stk. 3. Beliggenhedskommunerne (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Hvidovre) skal i den kommunale planlægning afgrænse 1) natur- og strandområder, 2) bynære strandområder og 3) havne.

Stk. 4. I natur- og strandområderne kan der lokalplanlægges for etablering af mindre, bymæssige fritidsanlæg, der fremmer tilgængeligheden til strandparken, mindre bymæssige fritidsanlæg, der muliggør etableringen af naturbaner og større, midlertidige, bymæssige fritidsanlæg til tilskuerarrangementer af kortere varighed. Med hensyn til de større midlertidige, bymæssige fritidsanlæg til tilskuerarrangementer forudsættes, at anlæggene alene muliggør midlertidige tidsbegrænsede arrangementer, og at natur- og strandområderne i videst muligt omfang fremstår uberørte af anlæggene, når arrangementerne ikke finder sted.

Stk. 5. I de bynære strandområder kan der lokalplanlægges for etablering af mindre, bymæssige fritidsanlæg, der fremmer tilgængeligheden til strandparken og mindre, bymæssige fritidsanlæg anlæg, der muliggør bymæssig fritidsanvendelse af nærmere afgrænsede strandområder i tilknytning til navnlig havneområder.”

Igennem en lang årrække har foreningen med stor opbakning fra borgere  i Greve Kommune kæmpet for, at strandarealerne i kommunen bevares som naturstrand, og at der ikke etableres anlæg, stier og andet, som måtte ødelægge de naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier i området. Når først der tages hul på de muligheder, som ovenstående §18 a giver også i Greve Kommunes andel af Køge Bugt Strandpark, åbnes en sand Pandoras Æske af mulige utilsigtede og uønskede sideeffekter for naturen, faunaen og de besøgende, som det på nuværende tidspunkt er svært at overskue omfanget af. Foreningen anbefaler derfor, at paragraffen helt udgår, at Greve Kommune tages ud af den eller at de skitserede muligheder drosles markant ned.


Vi ser frem til at høre nærmere i forbindelse med ovenstående.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

mandag den 4. marts 2019

Generalforsamling i Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Kære betalende medlem af foreningen

Vi har d. 28. februar 2019 udsendt indkaldelse til generalforsamling i foreningen - så tjek din mail og husk at melde dig til  :-)

Vel mødt!

fredag den 7. september 2018

Kystbeskyttelsesprojektet i Solrød Kommune

Solrød Kommunes Byråd har netop vedtaget, at man skal gå videre med arbejdet omkring kystbeskyttelsesprojektet.

Kommunen holder ikke overraskende fast i, at det er de borgere, der får gavn af beskyttelsen, som skal være med til at betale for den (og dette er altså ikke alle borgere, selvom hele kommunen får gavn af beskyttelsen), og en fordelingsnøgle herfor er nu i støbeskeen. 

Særligt hæfter vi os ved, at projektet har været til udtalelse hos Kystdirektoratet, der nævner, at det kan blive nødvendigt at udbygge stranden for at sikre et tilstrækkeligt bredt strandplan foran de nye forklitter i projektet.

onsdag den 6. juni 2018

Strandens Hus rumsterer i baggrunden

Som vi skrev om tilbage i januar, prøvede vi dengang at finde hoved og hale i Solrød Kommunes projekt "Strandens Hus". Det viste sig temmelig udfordrende, idet man ikke vendte tilbage med den information, vi efterspurgte.

Nu rumsterer projektet alligevel lidt i baggrunden, og i Solrød Avis kan det således læses, at drømmene fortsat lever - men ikke alle er lige begejstrede.


Vi er som forening positivt indstillede overfor nænsomme initiativer, der holdes på og ud for kommunale matrikler og som højner strandområdets værdi. Men hvis der er tale om initiativer, som er til gene for beboere i området i form af øget trafik, parkeringsproblemer, lugtgener, støj og lignende, er spørgsmålet, om strandområdets værdi kan siges at blive højnet.

Hvad synes du?

søndag den 27. maj 2018

Privatlivspolitik

Hos Foreningen Køge Bugt Naturstrand betyder det meget for os, at dine private data er beskyttet og sikret, og vi har derfor udarbejdet en privatlivspolitik (jf. dokumentet "Privatlivspolitik") samt en fortegnelse over foreningens behandlingsaktiviteter (jf. dokumentet "Fortegnelse over foreningens behandlingsaktiviteter"). Vi har udarbejdet disse for at være i fuld overensstemmelse med den nye generelle databeskyttelseslovgivning (også kendt som GDPR), som er trådt i kraft d. 25. maj 2018.

Da du allerede tidligere ved at melde dig ind i foreningen har angivet, at du ønsker at modtage information fra foreningen (som fx nyhedsbreve og information om nye indlæg på hjemmesiden), vil vi fortsat sende disse til dig. Hvis du ønsker at opsige dit medlemsskab eller ikke ønsker at modtage flere emails fra os, skal du blot skrive dit ønske til enten karina@naturstrand.dk eller kasper@naturstrand.dk.

For fuld gennemsigtighed beder vi dig om at gennemgå de to dokumenter, som du kan finde nederst på siden "Om os". Hvis du ikke kan acceptere omfanget og/eller vores måde at behandle dine oplysninger på, bedes du notificere os med det samme og angive dit ønske - fx udmeldelse af foreningen og sletning af dine data. Hvis vi ikke hører fra dig snarest, vil du blive anset for at have accepteret dokumenterne og deres indhold.

torsdag den 10. maj 2018

Risiko for fækale bakterier i badevandet efter skybrud

https://www.altinget.dk/images/article/158684/15393.jpg
(Foto: Colourbox - fra artiklen hos Altinget)


Skynd dig at snuppe en dukkert her til formiddag - de næste dage risikerer du at svømme rundt i fækale bakterier (afføringsbakterier)! - DMI varsler nemlig skybrud!

Da Greve Kommune endnu ikke har prioriteret vores ønske om konsistent at varsle kommunens borgere om badevandskvaliteten kan man som tommelfingerregel gå ud fra, at kraftige regnskyl forhøjer risikoen for fækale bakterier i badevandet af to årsager;

* Idet regnvandet i store dele af landet udledes i kloakken og ikke i lokalt i faskiner, bliver  rensningsanlæggene belastet i en sådan grad, at der sker overløb og at spildevand (evt. delvist renset) bliver derfor skyllet ud i bugten "til glæde" for både borgere og andre besøgende.

* Landarealer kan blive vandet i så store mængder, at vilde dyrs afføring kan flyde med vandet, lande i åer og bliver skyllet videre ud i bugten.

Derfor anbefaler vi, at man ikke bader i flere dage efter kraftig regn.

Læs desuden denne artikel på Altinget, der forklarer kommunernes ansvarsløse (og straffrie) forurening af vandmiljøet.

I artiklen nævnes blandt andet følgende; "Myndighedernes ”punktkilderappport” omfatter udledninger fra renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse samt akvakultur (men ikke landbrug).

Den viser, at udledninger fra overløb medfører ca. 40 procent af den samlede belastning af vandmiljøet fra punktkilder med organisk materiale, ca. 20 procent af kvælstofudledningen og godt 30 procent af fosforemissionerne. Hertil kommer en ukendt mængde af miljøfremmede stoffer, som myndighederne ikke kender omfanget af."