onsdag den 23. juni 2021

Høringssvar til risikostyringsplan for stormflod for Greve Kommune 2021-2027


Bemærk: Høringsfristen er i dag d. 23. juni. Dit høringssvar skal sendes til natmil@greve.dk.


Greve Kommunes side om risikostyringsplanen kan findes her.


Hermed følger foreningens høringssvar til den pågældende risikostyringsplan. Jf. vores vedtægter fokuserer vi udelukkende på området i umiddelbar nærhed af kysten.


Vi finder det uambitiøst og amoralsk, at Greve Kommune helt har afskrevet borgerne og deres ejendomme på kystsiden af Strandvejen. 


Dette skyldes sikkert den modstand, som kommunen mødte i starten af processen mht. kystsikringen og udarbejdelse af den første risikostyringsplan. Dengang var der bl.a. tale om et enormt dige på stranden midt mellem den store forvirring som de daværende involverede politikere lagde for dagen. Det er klart, at sådan et budskab skaber modstand - men modstand bør på ingen måde gøre det acceptabelt ikke at kigge på alternative løsningsmuligheder for området. Den daværende modstand bør derfor ikke ses som en mulighed for helt at afskrive den del af borgerne, som bor i det pågældende område - som vi mener at Greve Kommune i høj grad gør -  men burde i stedet opfordre til en bredere afsøgning af løsningsmuligheder og en bedre generel kommunal kommunikation, herunder en højere grad af borgerinddragelse i området.


Dette er ikke sket og det nævnes også i planen på side 34;


“Tidsplanen for at udarbejde forslag til risikostyringsplanen har været stram, og med de tilgængelige administrative ressourcer har der været relativt begrænsede muligheder for at foretage en inddragelse af interessenter”.


Set i forhold til en stormflods enorme sikkerhedsmæssige, økonomiske og personlige konsekvenser er det kritisabelt og meget uheldigt, at Greve Kommune ikke har prioriteret planen højere, så de administrative ressourcer har været tilgængelige.


Da der heller ikke er sat en tidsfrist på pkt. 6 (Information til borgere og virksomheder) på side 29 i planen, virker det tilsyneladende endnu ikke som en prioritet for Greve Kommune. 


Vi opfordrer til;

  • at pkt. 6 på side 29 omskrives til “Information og inddragelse af borgere og virksomheder”
  • at der som minimum sættes en tidsfrist på påbegyndelsen af de enkelte tiltag


Som eksempel på denne borger-afskrivelse er denne passus at finde på side 26;


“... Der er ikke på nuværende tidspunkt (ikke) ønske om at forbedret beskyttelse fra grundejerne på østsiden af strandvejen, som skitseret i idékataloget”.


Vi går ud fra at det parentes-anførte “ikke” er en skrivefejl, som bør rettes.


Os bekendt har Greve Kommune ikke belæg for at konstatere at disse borgere ikke ønsker en kystbeskyttelse - alene ud fra et borgermøde og den tidligere kommunikation til borgerne om kystsikringen. Vi mener ikke at processen med at afdække borgernes ønsker har været ihærdig nok eller på nogen måde fyldestgørende set i forhold til de enorme konsekvenser en stormflod kan have.


I stedet for blot at afskrive borgerne som har bosat sig nær kysten i relation til kystsikring opfordrer vi til, at Greve Kommune kigger mod syd til Solrød Kommune og lader sig inspirere af en mere organiseret tilgang til nænsom klit-sandfordring og klitsikring generelt. Det må kunne lade sig gøre som minimum delvis at sikre borgerne nær kysten ved at styrke klitterne på en naturlig og ikke beskæmmende måde - og ikke bare afskrive dem, bl.a ud fra en økonomisk betragtning som fremgår flere steder i nærværende plan - fx på side 26 hvor der skrives;


“... idet udgifter til etablering og drift af diget vil være dyrere end skaden ved en stormflod”.


Dette er en kynisk betragtning, som ikke medregner de “uhåndgribelige skader”, som risikostyringsplanen kalder dem; gener som borgerne vil opleve ved at skulle genhuses i forbindelse med de komplette ejendomsrenoveringer, som uden tvivl vil følge en stormflod af en vis størrelse.


Vi savner en mere struktureret tilgang til sikringen af kystsiden - borgerne betaler også kommuneskat og deres ejendomme bør kollektivt beskyttes. 

Vi opfordrer til, at Greve Kommune ser mere nuanceret på kystsikringen af kystsiden af Strandvejen og vælger en inddragende og imødekommende attitude i forhold til borgerne i pågældende område fremadrettet.


Alternativt bør det med udgangspunkt i kystbeskyttelseslovens grundprincip om, at det er grunderens eget ansvar at beskytte sin ejendom, være tilladt for den enkelte grundejer at foretage brugbar sikring af egen matrikel, selvom denne sikring måtte overskride strandbeskyttelseslinien. Vi er bekendt med at dette er et statsligt og ikke kommunalt anliggende men konstaterer blot at det er urimeligt at pålægge grundejerne at sikre deres ejendomme samtidig med at man forbyder dem at lave initiativer fordi deres grund går ud over beskyttelseslinjen.


Vi ser frem til at se en mere nuanceret tilgang til problematikken mht. sikring af borgerne på kystsiden af Strandvejen, hvor de ikke lades i stikken af Greve Kommune, som tilfældet er nu.


mandag den 24. maj 2021

Greve Kommune afholder borgermøde om den reviderede risikostyringsplan for stormflod

image.png

Som I forhåbentlig allerede har set, inviterer Greve Kommune til borgermøde om emnet "Risikostyringplan for stormflod" mandag den 31. maj kl. 17-19 i Byrådssalen på Greve Rådhus - du kan læse mere om COVID forhold og tilmelding her: https://www.greve.dk/borger/miljoe-og-affald/kystbeskyttelse/borgermoede-om-risikostyringsplan-for-stormflod/

Du kan finde linket til Greve Kommunes forslag til en opdateret risikostyringsplan her: https://www.greve.dk/borger/miljoe-og-affald/kystbeskyttelse/risikostyringsplan/.

Høringsfristen løber til den 23. juni 2021 - og vi vil vende retur med vores syn på planen som vanligt.

 

 

fredag den 4. september 2020

Der er gang i den i Solrød Kommune

Der er gang i den i Solrød Kommune! 

Byrådet har flere interessante emner på dagsordenen til Byrådsmødet d. 7. september 2020

Strandens Hus
Det sagnomspundne projekt Strandens Hus kan nu gå ind i sin endelige godkendelse i form af Byrådets behandling af det Tillæg 1 til lokalplanen, som muliggør projektet i sin helhed. Tillægget øger det areal, som kan bebygges, fra 200 til 350 m2 - altså tæt på en fordobling af det oprindelige areal - hvilket må siges at være en voldsom forøgning.

Foreningen har tidligere indsendt vores høringskommentarer til projektet, som delvist lod til at blive taget til efterretning, men vores forventning er, at Byrådet vedtager tillægget trods mange indsigelser, ikke mindst fra de direkte berørte beboere i nabolaget. 

Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med kystsikring
Et endnu mere bekymrende punkt er principbeslutning om ekspropriation af private matrikler i forbindelse med kystsikringen, i første omgang område C (Jersie).

"Principbeslutning" og "ekspropriation" i samme sætning kan vel få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste, og vi i foreningen er ingen undtagelse. Trods den aktuelle ekspropriation kun omhandler 25m2, finder vi det stærkt bekymrende, at det sker på privat matrikel med en visuel negativ påvirkning til følge, uden at kommunen tvinges til at overtage ejendommen, idet selve ejendommens anvendelse til villaformål i sig selv ikke vil blive påvirket.

Vi er naturligvis bekymrede for, at lignende situationer kan "smitte" andre steder i kommunen (og i Greve Kommune) i forbindelse med kystsikringen.


tirsdag den 26. maj 2020

Strandrensningen starter i dag


Strandlauget (i Greve Kommune) har orienteret os om at strandrensningen starter i dag tirsdag!

Da der ingen afklaring er på depotpladserne nord for Streget og til Hundige, starter rensningen i syd.

Vi ser frem til en ren og lugtefri strand - og forhåbentlig masser af godt vejr så vi rigtigt kan bruge stranden over sommeren!

lørdag den 23. maj 2020

290.000m3 (193 svømmehaller) spildevand pumpes ud i Øresund


Fra i morgen søndag den 24. maj 2020 og 5 døgn frem vil spildevandsselskaber pumpe hele 290.000 kubikmeter spildevand fra kloaknettet direkte ud i Øresund.

"Vi kommer til at udlede omkring et tons fosfor, 7 tons kvælstof og cirka 80 tons COD, som det hedder – altså organisk stof, mere end vi plejer at gøre" siger projektleder hos Hofor, Svend Krongaard.

Vi synes, at det er utrolig ulækkert og viser præcis hvor useriøst både politikere, embedsmænd og forsyningsselskaberne selv tager havmiljøet og vores allesammens ønske om rent hav og badevand. Øresund er åbenbart - og helt bogstaveligt - lige til at lukke op og skide i.


søndag den 10. maj 2020

Lokalplan 12.50 i høring

Som flere formentlig har bemærket, har Greve Kommune netop igangsat en høring vedr. en revideret lokalplan for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde (Lokalplan 12.50).
Til vores store glæde ser det ved gennemsyn af materialet ud til, at kommunen har afgrænset lokalplanen til IKKE at omfatte stranden denne gang, så det er ikke en proces vi som forening går ind i i denne omgang.
Vi vil dog opfordre alle medlemmer til at gennemlæse lokalplansforslaget, idet der kan være emner, som kan være af personlig interesse for den enkelte.
Find forslaget her: https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13… - og husk, at der er frist for høringssvar d. 2. juli 2020.
Rigtig god St. Bededagsferie!

tirsdag den 11. februar 2020

Gift i private haver

https://www.nationalinjuryadvocates.com/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_720659998.jpg
Nok ikke den typiske Greve-borger - men der er
alligevel grund til at tage sprøjtegifte alvorligt
Foreningen sidder som bekendt med i Greve Kommunes Natur- og Miljøråd, hvor vi sørger for fokus på foreningens mærkesager samt andre sager og emner, som relaterer sig hertil og generelt til en ren, naturlig kyststrækning med god biodiversitet.

Efter et vedvarende pres fra foreningen gennem flere år i Natur- og Miljørådet for at få Greve Kommune til at anbefale kommunens borgere at undlade at bruge gift i deres haver, er det nu endelig lykkedes. Vi har haft punktet på rådets dagsorden ad flere omgange, og det er dejligt at se, at arbejdet nu har båret frugt.

D. 24. januar omtalte Greve Kommune selv initiativet på deres Facebook-side. D. 30. januar blev nyheden også omtalt på Giftfri Haves Facebook-side og 1. februar var det Danmarks Naturfredningsforenings tur.

Vi anbefaler alle at undlade at bruge gift i deres haver, både af hensyn til miljøet og biodiversiteten generelt og specifikt den meget problematiske nedgang i antallet af både vilde bier og fugle.