mandag den 15. maj 2017

Foreningen var i sidste uge inviteret til et møde på Greve Rådhus om etableringen af et strandrenselaug i Greve Kommune. Da netop strandrensningen er en af foreningens mærkesager deltog vi naturligvis.Ud af et pænt antal inviterede parter var kun 12 mødt op - deriblandt formanden og næstformanden for Foreningen Køge Bugt Naturstrand.

Mødet bestod af en kort introduktion af deltagerne og dernæst gik arbejdet i gang hvor vi så på 1) formålet med lauget, 2) laugets opgaver og sidst men absolut ikke mindst 3) laugets økonomi.

Foreningen kom bl.a. med følgende pointer - eller støttede andre deltagere i deres pointer;

 • Lauget bør ikke være et "strandrenserlaug" men et "strandlaug" for at signalere, at lauget på sigt kan tage sig af andre ting vedr. stranden
 • Laugets pt. eneste opgave er strandrensningen samt evaluering og effektivitets- og omkostnings-optimering af denne
 • Laugets geografiske ansvarsområde skal være hele kysten langs Greve Kommune med undtagelse af området dækket af Strandparken I/S - men der opfordres herfra til etableringen af et stærkt samarbejde med netop Strandparken I/S
 • Laugets rensningsansvar på stranden er begrænset til selve strandstykket - ikke klitterne - og bør ikke inkludere oprydning fra Sankt Hans (med mindre dette allerede er i budgettet i dag og derved ikke vælter laugets budget), indsamling af skrald, bortskaffelse af drivtømmer eller plastik/affald fra skibe eller havet generelt
 • Lauget bør ikke være afgrænset til grundejerforeninger, da andre aktører også kan have en interesse i en ren og lugtfri strand - fx andre foreninger (som fx Foreningen Køge Bugt Naturstrand, sports- og sejladsforeninger, erhvervsdrivende osv.)
 • Laugets medlemmer bør kun bestå af aktører bosiddende i Greve Kommune
 • Laugets bestyrelse bør sikres mod fjendtlig overtagelse ved 'øremærkning' af nogle af bestyrelsesposterne, så de kun kan besættes af anerkendte aktører (foreninger) i Greve Kommune. Ét medlem skal fast være besat af en repræsentant fra Greve Kommune som gennem sin ansættelse i kommunen håndterer kommunikationen mellem lauget og denne
 • Lauget skal kunne tage imod observationer fra strandens gæster om hvor det aktuelle behov for strandrensning er - og disse observationer skal være offentlige tilgængelige. Dette kunne gøres gennem brug af fx Facebook eller gennem identiteten tilknyttet deres email adresse eller lignende, hvor observatøren offentligt står frem med sit navn (eller profil). Foreningen ønsker dette af to årsager; 1) at undgå, eller i det mindste gøre det åbenlyst, hvis folk forsøger at prioritere "deres" strandstykke ved konstant at indsende observationer om dette, så resten af stranden risikerer at blive nedprioriteret, 2) at gøre det muligt at lave statistik på antal og lokation af observationer. Lauget skal dog ikke være begrænset af disse observationer, men have sin egen rensnings-prioritering og plan. Observationerne skal ses som en ekstra hjælp til lauget.
 • Lauget skal forestå arbejdet med strandrensningen og skal kunne reagere flydende ift. årstid og mængde af tang og fedtemøg (gennem observationer fra medlemmerne og bestyrelsens kendskab til behovet). Sommerhalvåret bør prioriteres først - men der bør som udgangspunkt renses hele året
 • Lauget skal håndtere alt fra indgåelse af aftaler med aftagere og udførende kræfter - men skal kunne trække på kommunes ekspertise indenfor jura
 • Laugets økonomi skal udelukkende være baseret på Greve Kommunes tilskud og frivillige indbetalinger fra medlemmerne og andre aktører (som fx foreninger og erhvervsdrivende, der fx ser en ren strand som en god forretning eller som havende en markedsføringsmæssig værdi)
 • Laugets forslag til vedtægter ved den stiftende generalforsamling skal ikke beskrive muligheden for et medlemskontingent - det er vigtigt for Foreningen Køge Bugt Naturstrand, at stranden som et fælles aktiv også drives solidarisk af kommunens borgere. Det står en fremtidig bestyrelse frit for, på et senere tidspunkt, at indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udvide vedtægterne med et tvunget kontingent - det kan man jo ikke forhindre, men som udgangspunkt er det vigtigt at laugets fundament hviler på et solidarisk princip om at renholdelse af stranden er et fælles anliggende
Vi vender tilbage med nyt, så snart der sker noget på denne front. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar