lørdag den 7. september 2019

Høringssvar - Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus

Som bekendt er der i øjeblikket høring af lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 for Strandens Hus i Solrød Kommune. Foreningen har d.d. sendt nedenstående svar til teknisk@solrod.dk, og det står alle frit for at lade sig inspirere af dette til deres eget høringssvar, som skal sendes til kommunen senest d. 16/10-19.Høringssvar 
Lokalplan nr. 316.5 samt Tillæg nr. 10 - Strandens Hus


I det Foreningen Køge Bugt Naturstrand har gennemlæst forslag til lokalplan nr. 316.5 og tilhørende Tillæg nr. 10 vedrørende Strandens Hus, har vi følgende kommentarer:

Foreningen er generelt for initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres på og ud for offentlige arealer. 

Det lader til, at Strandens Hus, som det skitseres i lokalplan nr. 316.5, holder sig fysisk på offentlige arealer, men foreningen bekymres ved de mulige gener, et projekt som dette kan føre med sig for de borgere, der bor i umiddelbart nærhed af anlægget. Bebyggelsen, der samlet kan løbe op på 1200 m2, hvis den maksimalt tilladte bebyggelse realiseres giver i sig selv naturligvis anledning til vis bekymring i relation til, hvorledes bebyggelsen samlet set vil tage sig ud, når man samtidig skal tage hensyn til lokalplanens formål, jf. §1 stk. 1.6 “At fastholde områdets grønne karakter”. Hvorledes mener kommunen, at man tager hensyn til denne paragraf i et projekt af denne størrelse?

Det er imidlertid ikke mindst de afledte gener, der i særdeleshed bekymrer foreningen. Mens der i nærværende forslag velkomment tages noget hensyn til et forventet øget parkeringsbehov, lader det til, at der til gengæld ikke skeles det mindste til de støj- og lugtgener, de nærmeste naboer kan risikere at blive udsat for fra især (men ikke begrænset til) restaurationen, der må forventes at generere mados foruden støj fra gæster i både dags- og aftentimer på alle ugens dage, herunder fra selskabsarrangementer, restaurationen forventeligt også vil lægge lokaler til. Idet lokalplanen fremhæver, at der ikke findes særlige vejledende grænseværdier for støj fra restaurationer og idrætsanlæg, der derfor kan reguleres af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven, opfordrer foreningen kommunen til at praktisere en mere restriktiv praksis i forhold til støj, end hvad miljøbeskyttelsesloven angiver. Det samme gælder i øvrigt for lugtgener (stegeos), som slet ikke behandles i lokalplansforslaget. Foreningen ser frem til at høre om kommunens intentioner for begrænsning af hhv. støj- og lugtgener i forbindelse med Strandens Hus. 


Vi ser frem til at høre fra kommunen i denne sag.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar