tirsdag den 24. oktober 2017

Høringssvar vedr. Lokalplansforslag 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede samt Lokalplansforslag 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til Lokalplan 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede samt Lokalplan 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde igennem og har nedenstående kommentarer (bemærk, at der er to høringssvar nedenfor, så hvis din primære interesse er Karlslunde, skal du længere ned på siden for at se høringssvaret). 

Du kan frit bruge høringssvarene som inspiration til dine egne svar, og vi anbefaler dig at få det skrevet med det samme, så fristen d. 10/11-17 ikke overskrides. Du er også velkommen til at kopiere det hele og indsende det i dit eget navn, eller blot skrive til plan@greve.dk at du er enig i Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar, hvis du er enig i punkterne og ordlyden. CC gerne dit svar til kasper@naturstrand.dk.

-----
MOSEDE

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst Forslag til lokalplan 12.48 - Strandvejsområdet i Mosede igennem og har følgende kommentarer:


S. 5
“...samt forslag til bedre og tydeligere stiadgange for kommunens borgere mod de attraktive strandarealer”
Allerede i vores høringssvar til kommunens helhedsplan for Strandvejsområdet har vi fremhævet det unødvendige i fokus på adgangsvejene til stranden, der allerede både er rigelige og udemærkede, som de er. 
Desuden er stier på stranden, udover de naturligt opståede trampestier, unødvendige.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, hvilket er til gene for både beboere og besøgende - og som ofte skaber trafik-flaskehalse på de små veje og fører til farlige situationer. 

S. 6
“Område A udlægges til …… vej, sti, parkering og fælles friarealer.” 
Der står intet om præcis hvor det forventes at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Område C udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering”
Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 6 og 7
Havneområdet på landsiden Strandvejen og hele området på havnevejen ud til selve havnen udlægges i forslaget som B-område  "blandet område" med mulighed for erhverv og bebyggelse op til 10,5 m. En udnyttelse af denne mulighed med ekstra høj bebyggelse vil medføre en væsentlig negativ visuel påvirkning af strandområdet og vil derudover være til gene for de bagved liggende boliger.
Det bemærkes desuden, at Greve Kommune har aktuelt fokus på kulturarv - fiskerihavnen er en vigtig del af historien i området.
Foreningen anbefaler, at der tages hensyn til dette, således at ændringer udføres med forsigtighed og hensyntagen til det oprindelige.

S. 13
Kystarealet i området ved Klintelundsvej illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 14
På den orienterende skitse over løsninger, der kan være af betydning for sikring af eksisterende og nye bygninger mod havvandsstigning fra Køge Bugt illustreres hhv. et muligt dige på kysten (C1) og et dige ude i bugt/Strandparksløsning (C2).
Foreningen påpeger, at dette lokalplansforslag alene vedrører det markerede strandvejsområde i Mosede, og ikke hverken kyst eller bugt. Vi er klar over, at en digeløsning kan have påvirkning på Strandvejen ved en eventuel havvandsstigning, men løsningsforslag som disse skal behandles andetsteds end i en lokalplan for et område, der ikke omfatter det skitserede.
Det blev desuden mundtligt lovet på borgermødet d. 26/7-17, at de to løsningsforslag/ skitsen ville blive fjernet fra lokalplanen, idet flere borgere anfægtede problemet under mødet.
Foreningen anbefaler derfor, at de to løsningsforslag i den orienterende skitse udgår af materialet.

S. 16
Under beskrivelsen af støj omtales Hundige Strandvej, men det må formodes at være Mosede Strandvej, der er tale om. 
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen retter omtalen til Mosede Strandvej.

S. 18
“Inden for strandbeskyttelseslinien må du ikke….”
Ændringen af Naturbeskyttelsesloven åbner op for en mindre restriktiv praksis på strandbeskyttelsesområdet, heriblandt lempelser i forhold til opførsel af terrasser og mindre bygninger. Dette bør for god ordens skyld fremgå i afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien.
Foreningen anbefaler derfor, at afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien opdateres i henhold til den reviderede Naturbeskyttelseslov.

S. 23
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 25
“Område C må kun anvendes til....fælles friarealer...vej, sti, parkering...”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 26
“Stinet fastholdes, som vist på kortbilag 4, og kan ikke udbygges yderligere”
Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

S. 36
“Fælles friarealer i område A og B skal indrettes med mindre opholdskroge og legeområder. Der skal være en variation af arealer, som er velegnede til ophold på forskellige tidspunkter af dagen og året (solbeskinnede/skyggefulde arealer, lækroge, siddepladser). Der skal være et markant, grønt islæt af træer og anden form for bevoksning.”
Foreningen anbefaler, at man lægger vægt på, at det er mindre indretninger, der etableres - og at man for inspiration kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne. Ydermere bør borgerne, som tidligere nævnt, inddrages i planlægningen af blandt andet fælles friarealers placering og benyttelse.

 Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

 Med venlig hilsen

 Foreningen Køge Bugt Naturstrand

-----

KARLSLUNDE

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst Forslag til lokalplan 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde igennem og har følgende kommentarer:

S. 5
“...samt forslag til bedre og tydeligere stiadgange for kommunens borgere mod de attraktive strandarealer”
Allerede i vores høringssvar til kommunens helhedsplan for Strandvejsområdet har vi fremhævet det unødvendige i fokus på adgangsvejene til stranden, der allerede både er rigelige og udemærkede, som de er. 
Desuden er stier på stranden, udover de naturligt opståede trampestier, unødvendige.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, hvilket er til gene for både beboere og besøgende - og som ofte skaber trafik-flaskehalse på de små veje og fører til farlige situationer. 

S. 6
“Område A udlægges til …… vej, sti, parkering og fælles friarealer.” 
Der står intet om præcis hvor det forventes at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Område D udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering”
Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 10
Kystarealet ved Klitvej illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 13
Kystarealet ved Klintebakken illustreres med foto derfra.
Idet kystarealet ikke er omfattet af nærværende lokalplan, virker fotoet misvisende i konteksten.
Foreningen foreslår derfor, at det nævnte foto udgår af materialet.

S. 14
På den orienterende skitse over løsninger, der kan være af betydning for sikring af eksisterende og nye bygninger mod havvandsstigning fra Køge Bugt illustreres hhv. et muligt dige på kysten (C1) og et dige ude i bugt/Strandparksløsning (C2).
Foreningen påpeger, at dette lokalplansforslag alene vedrører det markerede strandvejsområde i Karlslunde, og ikke hverken kyst eller bugt. Vi er klar over, at en digeløsning kan have påvirkning på Strandvejen ved en eventuel havvandsstigning, men løsningsforslag som disse skal behandles andetsteds end i en lokalplan for et område, der ikke omfatter det skitserede.
Det blev desuden mundtligt lovet på borgermødet d. 26/7-17, at de to løsningsforslag/ skitsen ville blive fjernet fra lokalplanen, idet flere borgere anfægtede problemet under mødet.
Foreningen anbefaler derfor, at de to løsningsforslag i den orienterende skitse udgår af materialet.

S. 18
“Inden for strandbeskyttelseslinien må du ikke….”
Ændringen af Naturbeskyttelsesloven åbner op for en mindre restriktiv praksis på strandbeskyttelsesområdet, heriblandt lempelser i forhold til opførsel af terrasser og mindre bygninger. Dette bør for god ordens skyld fremgå i afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien.
Foreningen anbefaler derfor, at afsnittet omkring strandbeskyttelseslinien opdateres i henhold til den reviderede Naturbeskyttelseslov.

S. 24
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”
Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 25
“Område D må kun anvendes til....åbne områder...fælles friarealer...vej, sti, parkering...”
Der står intet om, præcis hvor åbne områder, vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af udvikling af Strandvejsområdet.

S. 27
“Stinet fastholdes, som vist på kortbilag 4, og kan ikke udbygges yderligere”
Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

S. 29
I punkt 7.2 defineres en maksimal bebyggelsesprocent for område A1 på 45 %. I punkt 7.4 defineres ud over bygningshøjder som i det øvrige område A en bygningshøjde for etageboliger på 10,5 m. Begge dele er en drastisk ændring i forhold til de eksisterende forhold og til den gældende lokalplan 13.35, der kun tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 35 % og byggeri i to etager med en maksimal taghældning på 10 grader og med yderligere højderestriktioner langs skel mod Hartmannsvej.  En udnyttelse af mulighederne i forslaget til lokalplan vil medføre en væsentlig påvirkning af området, herunder en væsentlig negativ visuel påvirkning af stranden.

På side 13 i forslaget til lokalplan beskrives, hvordan Greve Kommune efter planlovens §16 skal redegøre for, hvorledes fremtidige bygninger og anlæg med en højde over 8,5 m vil påvirke kysten visuelt. Der gives kun en skriftlig redegørelse, da ”en højde på max. 10,5 m vil kun være en mulighed i de blandede områder, der ligger langs Strandvejen (område B)”. Greve Kommune vurderer på denne baggrund, at lokalplanens byggemulighed ikke vil påvirke kystlandskabet visuelt eller på anden negativ måde. Dette er i modstrid med en bygningshøjde på 10,5 m i område A1. Der er altså enten tale om en fejl ved fastlæggelsen af en bygningshøjde på 10,5 m i område A1 eller en fejl i vurderingen af lokalplanens potentielle påvirkning af kysten.

Foreningen anbefaler derfor, at Greve Kommune for område A1 fastholder bebyggelsesprocent og formuleringer omkring bygningshøjde fra den gældende lokalplan 13.35, dvs. en maksimal bebyggelsesprocent på 35 % og byggeri i maksimalt to etager med en taghældning på maksimalt 10 grader og med yderligere højderestriktioner langs skel mod Hartmannsvej.

S. 36
“Fælles friarealer i område A….og D skal indrettes med mindre opholdskroge og legeområder. Der skal være en variation af arealer, som er velegnede til ophold på forskellige tidspunkter af dagen og året (solbeskinnede/skyggefulde arealer, lækroge, siddepladser). Der skal være et markant, grønt islæt af træer og anden form for bevoksning.”
Foreningen anbefaler, at man lægger vægt på, at det er mindre indretninger, der etableres - og at man for inspiration kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne. Ydermere bør borgerne, som tidligere nævnt, inddrages i planlægningen af blandt andet fælles friarealers placering og benyttelse.

Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar