onsdag den 25. maj 2016

Høringssvar vedr. lokalplan 11.47 - Strandvejsområdet i Hundige samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025

Foreningen Køge Bugt Naturstrand anbefaler foreningens medlemmer at indsende høringssvar til Greve Kommune på teknik@greve.dk inden d. 10/6-16. Brug gerne nedenstående "skabelon" til inspiration eller i dens helhed.

---

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har læst forslag til lokalplan 11.47 - Strandvejsområdet i Hundige samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 igennem og har følgende kommentarer:

Forslag til lokalplan 11.47 - Strandvejsområdet i Hundige
S. 5
“...samt ikke mindst kystlinien ud mod Køge Bugt” (om vigtige sammenbindende elementer for strandvejsområdet)
Planen omfatter ifølge de indtegnede områder ikke selve kystlinien, men kun til og med de matrikler, der ligger ud til denne. 
Foreningen anbefaler derfor, at formuleringen omhandlende “kystlinjen” bør udgå. 


“...samt forslag til bedre og tydeligere stiadgange for kommunens borgere mod de attraktive strandarealer”
Allerede i vores høringssvar til kommunens helhedsplan for Strandvejsområdet har vi fremhævet det unødvendige i fokus på adgangsvejene til stranden, der allerede både er rigelige og udemærkede, som de er. 
Desuden er stier på stranden, udover de naturligt opståede trampestier, unødvendige.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, hvilket er til gene for både beboere og besøgende - og som ofte skaber trafik-flaskehalse på de små veje og fører til farlige situationer. 

S. 6
“Område A udlægges til …… vej, sti, parkering og fælles friarealer.” 
Der står intet om præcis hvor det forventes det at placere vej, sti, parkering og fælles friarealer i dette område.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Område C udlægges til fælles friarealer, vej, sti og parkering”
Der står intet om præcis hvor disse ting skal placeres eller hvordan det forventes at påvirke områdets nuværende tilstand?
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

“Fastholde og give mulighed for fornyelse af de eksisterende grønne områder i form af nye bygninger og tiltag, som understøtter områdets rekreative formål (område C)”
Foreningen anbefaler, at man for inspiration til de nævnte bygninger og tiltag kigger mod Solrød Kommunes udmærkede naturplads nær Trylleskoven. Der bør desuden vælges materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og som indgår naturligt i omgivelserne.

S. 8
“...kan der anlægges parkeringsområde midt på Strandvejen mellem de to spor, fx ved Greve Badehotel og blandet område ved Karlslunde Strand (D)”
Der laves separate lokalplaner for blandt andet Greve og Karlslunde, og disse bør således ikke indgå i nærværende forslag.
Foreningen anbefaler derfor, at formuleringen omhandlende Greve Badehotel og Karlslunde Strand udgår af forslaget.
Desuden anbefaler foreningen også kommunen at genoverveje fornuften i at gøre hele Strandvejen ensporet i begge retninger. Det kendes allerede nu, at der er problematiske flaskehalse langs hele vejen ved trafikale spidsbelastninger, hvilket i relation til katastrofeberedskab i forbindelse med eksempelvis en 1000-årshændelse må anses som værende decideret katastrofalt. Retablering af Strandvejen med to spor i hver retning bør være en afledt konsekvens af stormflodssikringen.

S. 9
“Der skal sikres flest mulige stier til stranden”

Flest mulige stier får man ved at ekspropriere folks ejendomme og etablere stier. Er dette kommunens ønske?
Foreningen anbefaler, at afsnittet omskrives således, at ekspropriation ikke kan udledes som en farbar løsning blot for at lave stier til stranden.
Vi mener til stadighed, at de nuværende stier til stranden er rigelige - 6 stk. (udover de mange private veje) alene i det område, lokalplansforslaget omhandler. 
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen blot vedligeholder de eksisterende stier.

S. 19
“Område A må kun anvendes til...vej, sti, parkering... fælles friarealer.”

Der står intet om, præcis hvor vej, sti, parkering og fælles friarealer placeres i dette område. Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 21
“Område C (grønt område) må kun anvendes til...fælles friarealer...vej, sti, parkering”.

Området er i dag grønt område - hvordan forventes dette at påvirke dets nuværende tilstand? Det har borgerne ikke mulighed for at se i den nuværende plan.
Foreningen anbefaler derfor, at kommunen inviterer til workshops omkring detaljerne i disse anlægsprojekter, så borgerne har mulighed for involvering. Dette bør blive det bærende princip hele vejen igennem de 4 faser af Strandvejsområdet.

S. 22
“Stier fastholdes, som vist på kortbilag 4, og der kan ikke udbygges yderligere”

Foreningen sætter stor pris på, at der ikke planlægges flere stier end de allerede nævnte, og at dette nu er cementeret i lokalplansforslaget.

“Stierne S11, S12, S13 og S14 som vist på kortbilag 4…”

S14 kan ikke ses på kortet - og det er derfor reelt umuligt for foreningen - og borgerne - at tage stilling til S14.
Foreningen anbefaler, at kommunen indtegner S14 på planen og at denne diskuteres på en workshop, så borgerne har mulighed for at komme med respons på den, da planen jo er mangelfuld og den derfor bliver overset i høringsperioden.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025
Vi fik på borgermødet d. 17/5-16 bekræftet, at nærværende tillæg udelukkende fungerer som et rammedokument for det omfattede område, og at de i forslag til Lokalplan 11.47 angivne byggeprocenter og bygningshøjder er de, der gælder for det specifikke område. Konkret betyder dette, at den på side 3 i tillægget nævnte bebyggelsesprocent på max 60%, max 2 etager og max bygningshøjde på 10,5 meter udelukkende gælder for område B (selve Strandvejen) i forslag til Lokalplan 11.47, og udelukkende for erhvervsbyggeri. 
Dette vil vi gerne have jer til at bekræfte skriftligt for at undgå misforståelser, da foreningens medlemmer virker i tvivl om dette.


Vi ser frem til at høre fra kommunen i forbindelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar