lørdag den 14. maj 2016

Noter fra møde i Natur- og Miljørådet d. 12/5-16

Foreningen havde 4 foreningsrelevante punkter på mødet, som blev behandlet:

  1. Tang og fedtemøg
  2. Rydning af rosa rogusa og gentilplantning
  3. Bestøvervenlige blomster i kommunen
  4. Giftfri haverad 1 - Tang og fedtemøg
Idet stranden er kommunens største aktiv, er der stor vilje til i en presset økonomi stadig at prioritere strandrensningen, og man ønsker at fastholde de i budgettet afsatte midler de næste år også.

Man har oveni den normale strandrensningspulje afsat midler til afprøvning af nye, bedre og billigere metoder til strandrensning, hvor den igangværende udskubning af tang og fedtemøg er én af de afprøvede løsninger, der skal evalueres sidst på året.

Som det kan ses i billederne i vores sidste indlæg, er der langt til succes med “skubbe-løsningen”, som det ser ud lige nu.

Sideløbende med dette forsøg kigges der dog også på andre praktiske muligheder, heriblandt:
  1. Muligheden for at samarbejde med andre kommuner med henblik på indkøb af dyrt maskinel til strandrensning
  2. samarbejde med grundejere omkring strandlaug ligesom Solrød Kommune

Vi følger naturligvis arbejdet og vil bidrage med billedmateriale og egne observationer, når det nuværende forsøg skal evalueres.
Foreningens medlemmer opfordres til at holde øje med stranden og advisere os når, kommunens maskiner skubber tangen ud i vandet. Desuden har vi løbende brug for billeder af strandens tangniveau. Send venligst til karina@naturstrand.dk.

ad 2 - Rydning af hybenroser og gentilplantning
Kommunen har ved tidligere lejligheder været lidt for entusiastiske i deres forsøg på at komme hybenrosen til livs, idet de uden grundejeres tilladelse har fjernet hybenroser på disses matrikler. Det har været en fejl, og noget man er opmærksom på fremadrettet.
Der er markante udfordringer i forhold til rydning og gentilplantning, idet de meget restriktive regler omkring strandbeskyttelse indtil videre har forhindret kommunen i at fortsætte med arbejdet, da de har fået afslag på genplantning af marehalm efter fjernelse af roser. Man kan naturligvis ikke fjerne hybenroserne uden at genplante på grund af tilknyttet sandflugt (som det blandt andet er oplevet i Solrød Kommune ved Østre Strandvej), så dette skal der findes en løsning på, før arbejdet kan fortsætte. Det er Naturstyrelsen/Kystdirektoratet, der skal give eventuel dispensation til beplantning på stranden - og de er meget restriktive med dispensationer.
Hybenroser er for mange strandgrundsejere en værdifuld plante i forhold til både værn, pynt og sandbinding samtidig med, at den er en invasiv plante, som Naturstyrelsen advarer imod. Foreningen har foreslået kommunen, at man understøtter grundejernes eget incitament til at hjælpe med fjernelsen af rosa rogusa på egne matrikler ved at tilbyde klitrose-planter eller -frø og eventuelt laver et forsøgsområde på stranden, hvor man ser, hvordan hhv. marehalm, klitroser og lignende arter vil klare sig. Så minimeres den mulige spredning fra matriklerne i hvert fald.

ad 3 - Bestøvervenlige blomster i kommunen
Foreningen har opfordret kommunen til at gøre langt mere for bier og bestøvere i kommunen. Et eksempel er, at de frø der pt. bruges til blomster i rabatter og bede ikke er valgt ud fra den værdi, de giver til bestøvere. De er udelukkende valgt udfra udseende. Som minimum bør dette synspunkt medregnes ved indkøb af frø. Det er desværre for sent at gøre noget ved i år, da frøene allerede er indkøbt. Til næste møde har foreningen mulighed for at præsentere rådet for et forslag, så det arbejdes der pt. på. At understøtte de naturlige bestøvere er godt for vores haver, men bestemt også for strandområdets flora og fauna.

Kommunen er positivt indstillet herfor - og mere om dette punkt følger efter næste møde.

ad 4 - Giftfri haver
Tilknyttet til punkt 3 er også giftfri haver, der ligesom bestøvervenlige blomster også vil være godt for såvel naturlige bestøvere som grundvand og natur generelt.
Solrød Kommunes samarbejde med foreningen Praktisk Økologi bør kopieres i Greve Kommune, og det aftaltes ved mødet, at emnet bringes op på næste møde i Natur- og Miljørådet, hvor naturpuljen for det kommende år skal diskuteres mere indgående.

Kommunen er positivt indstillet herfor - og mere om dette punkt følger efter næste møde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar