torsdag den 19. maj 2016

Noter fra Greve Kommunes borgermøde vedr. forslag til Lokalplan 11.47 og Tilllæg nr. 7 d. 17/5-16

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Stuckert, bød velkommen til de fremmødte og opridsede kort baggrunden for Lokalplansforslag 11.47 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanerne for Strandvejsområdet skal forenkles, så der ikke er så mange forskelle på de 4 områder (Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde), herunder skal 250 ud af 933 deklarationer og servitutter, som ikke længere er tidssvarende, ophæves.

Herefter gennemgik kommunens folk overordnet hhv. lokalplansforslag og kommuneplanstillæg og kunne blandt andet berolige med, at bygningshøjden i område A, som også omfatter grundene ved stranden, ikke må overstige 8,5 meter (og max. 30/40 i bebyggelsesprocent) og i område B, selve Strandvejen, ikke må overstige 10,5 meter (og max 60 i bebyggelsesprocent) og kun hvad angår erhvervsmæssig bebyggelse. Kommuneplanstillægget angiver således kun de overordnede rammer, mens lokalplanen strammer dem yderligere.


Efterfølgende kom der flere gode inputs fra salen, blandt andet:


Hvornår forventes ombygning af Strandvejen? Det virker lidt vagt, at man ikke har nogen mål for projektet?
Der foreligger pt, ingen plan, men når vi går igang, er det ombygning fra 4 til 2 spor. Det er dog ikke på budgettet de næste par år.
I det hele taget er Helhedsplan for Strandvejsområdet en langtidsplan.


Kan man bygge erhvervsbyggeri længere ned af sidevejene eller kun på Strandvejen?
Det er kun matrikler, som ligger direkte ud til Strandvejen, hvor der kan bygges erhvervsbyggeri.


Det virker som om, at man vender helt om på planerne fra sidste år om at åbne op ned mod vandet, når man tillader erhvervsbyggeri på denne måde?
Det reguleres ved, at erhverv skal placeres minimum 5 meter fra skel, så der vil være meget luft omkring byggeriet.


Der efterlyses en gennemgangen af forskellen mellem betingelserne for de nuværende og de i lokalplansforslaget angivne mål for fx bygningshøjder og terræn?
Det er en umulig opgave - alene Hundige dækker over et hav af gamle lokalplaner og servitutter, der varierer fra område til område, hvilket også er grunden til, at man har ønsket at skrive det hele frem til nutiden med et mere ensartet sæt regler.


Er det korrekt forstået, at man i 2. række fra Strandvejen kan risikere at få et (erhvervs)nabohus fra 1. række, som er 11,5 m højt inkl. terrænregulering?
Ja. Tallet er inklusive terrænregulering og målt til kip.


Hvorfor tillades kun enfamilieshuse i område A, når nu der er tendens til, at flere familier flytter sammen? Den lille bebyggelsesprocent begrænser mulighederne!
Fordi vi har med et eksisterende område at gøre, som ikke ønskes ændret markant - det er kun muligt i 1. Række til Strandvejen og giver tryghed for de parcelhuse, der ligger tættere på vandet.


Der står i lokalplansforslaget nævnt, at der må bebygges i max 2 etager med udnyttet tagetage i kystnærhedszonen. Er det ikke normalt kun tilladt med 1½ etage med udnyttet tagetage i dette område? Hvad betyder det visuelt?
De 2 etager stammer fra Bygningsreglementet, og 2 etager svarer visuelt til en fuld facade. Man går fra 4 meter til 6 meter, hvor taget begynder.


Der står angivet, at solceller skal være i antirefleksivt materiale og at de skal nedfældes i taget. Den tekniske standard for genskin bør angives i lokalplanen, og man bør genoverveje nedfældingen i taget, da det fordyrer og kan skabe skattemæssige problemer.
Materialet er mest på grund af naboerne, men det tages til efterretning at standarden bør angives. Hvad angår placering af solcellerne, skal de ikke nødvendigvis nedfældes i taget, blot integreres.


Er det korrekt forstået, at det eneste sted, hvor der må bygges 2-planshuse er langs Strandvejen?
Ja, i område A er det 1½ etage og i område B er det 2 etager - sidstnævnte overstiger ikke 10,5 meter og kan i princippet være med erhverv i bund og bolig ovenpå.


Når der angives terrænregulering på +/- 0,2 - 0,4m i forhold til eksisterende terræn, må man så også hæve husets kote tilsvarende? Ideen er god i forhold til klimasikring.
Ja, hvis man bygger nyt, må man gerne hæve koten tilsvarende, men det er en balancegang i forhold til naboen, som også skal tilgodeses.


Hvordan sikrer man et ordentligt udseende til Strandvejen, når der nu tillades højt nybyggeri langs den?
Der, hvor der ses ønsker om og behov for en erhvervsudvikling, er der tale om lette erhverv, og på Strandvejen er der primært tale om serviceerhverv - de mulige størrelser og hvad der efterspørges, er ikke i retning af Netto eller lignende.
Der vil kun være erhvervsbyggeri i 1. række til Strandvejen.


Hvad skal afstanden fra et nybygget hus til Hundige Strandvej være?
Nybyggeri kan ske helt ud til vejskel ved Strandvejen.


Hvornår er det blevet lykken at skulle gå fra 4- til 2-sporet Strandvej? Det kan slet ikke køre med kun ét spor i hver retning! Der er i forvejen store trafikpropper og flaskehalse i dag!
Der er enighed i flaskehalsproblemet på visse spidsbelastede tidspunkter, men allerede nu er ca. 90% af Strandvejen 1-sporet, så skaden er allerede sket og den vil ikke blive rettet op. Det positive er, at udkørselsproblemer fra sidevejene kan løses nu.


Tænk fodgængerne ind i de nye planer for Strandvejen - en midterrabat eller helle, så man kan komme over vejen.
Hele intentionen er at gøre Strandvejen mere attraktiv, ikke mindst for fodgængere og cyklister, så det er et rarere sted at færdes.


Lav ikke den tidligere omtalte højhastigheds-cykelsti i et tætbebygget område som Strandvejen - der er i forvejen farligt dårligt udsyn fra sidevejene!
Ifølge Henrik Stuckert har Greve Kommune har meldt sig ud af projektet med højhastigheds-cykelsti!


Hvad er tidsplanen for vedtagelse af lokalplanen?
Det afhænger af antallet af indsigelser, som skal ses grundigt igennem, men umiddelbart besluttes det politisk til september med efterfølgende offentliggørelse ultimo september.
De næste lokalplaner (Greve, Mosede og Karlslunde) afhænger af de ting, der bygges ind i denne lokalplan, så de tages én ad gangen, hvilket også gælder den politiske proces.


Hvis man allerede nu vil bygge nyt, som omfattes af lokalplansforslaget, kan man så indsende byggeansøgning til kommunen og få forhåndstilladelse?
Nej, vent hellere til den er vedtaget.


Fjerner lokalplanen strandbeskyttelseslinien?
Nej, den røres der ikke ved! Den overordnede plan er til debat, men kun hvad angår havnen.


Hvad er der af planer for udvikling af det grønne område i planen (den grønne kile)? Indtænker man noget oversvømmelsesbeskyttelse?
Den grønne kile er blevet diskuteret i udvalget, og der ønskes ikke umiddelbart ikke at pille ved de få grønne områder.
Greve Kommune har netop været i proces med risikostyringsplan, og det er politisk vedtaget, at der opereres med en 1000-årshændelse, som håndteres ved Strandvejen og med sluser ved åudløbene. Der ligger ingen diger ved stranden i kommunens planer, og den ydre kystkile, som går ind i Hundigeparken, må der ikke pilles ved, da den styres af fingerplanen.


Der efterlyses eksempler på eksisterende erhvervsbyggeri ved Strandvejen, som er 10,5 meter?
Sydbank og tandlægehuset er gode bud.


Det blev ved mødets afslutning understreget, at kritik, ideer, indsigelser etc. skal sendes til teknik@greve.dk, så det kan indgå i høringsmaterialet, og at de ting, der vedtages i denne plan vil udmønte sig i de øvrige 3 lokalplaner for Strandvejsområdet.


Foreningen understreger, at det er den enkeltes ansvar at gennemgå oversigten over de aflyste servitutter i lokalplansforslagets bilag og eventuelt reagere på uhensigtsmæssigheder overfor kommunen.


Vi arbejder selv på et høringssvar, der sendes ud til inspiration i nær fremtid.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar