lørdag den 13. august 2011

Vedtægter

Vedtægter for “Foreningen for Køge Bugt Naturstrand” (Version 1.0)
Bemærk! Disse vedtægter er ikke de gældende. De gældende vedtægter kan ses her.

§ 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er “Foreningen for Køge Bugt Naturstrand”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Greve Kommune.
§ 1.3 Foreningens hjemmeside er http://naturstrand.blogspot.com.
§ 2 Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at bevare Køge Bugts strandområder (dækkende fra Rammsvej i Greve til Engsvinget i Solrød) som en naturstrand, specielt mhp. § 2.2 til § 2.5.
§ 2.2 Foreningen er imod at kystlinjen ud for privat beboelse bliver rykket ud i havet.
§ 2.3 Foreningen er imod at der sker opdæmning af strandmateriale ud for privat beboelse til etablering af kunstige bassiner, som gør, at den reelle kystlinje til Køge Bugt rykkes ud i havet.
$ 2.4 Foreningen er imod etablering af promenade på stranden.
§ 2.5 Foreningen er imod byggerier (såsom kiosker, fastfood-forretninger osv.) på stranden.
§ 2.6 Foreningen er for bevarelsen af en rolig naturstrand uden skæmmende bygninger og beton-konstruktioner.
§ 2.7 Foreningen er for at kommunerne skal indsamle fedtemøg, kompostere dette og give det gratis til kommunernes beboere.
§ 2.8 Foreningen er for at kommunerne skal vedligeholde og rengøre stranden som en ren naturstrand.
§ 2.9 Foreningen er for etablering af badebroer og/eller badeanstalter - såfremt placeringen af disse er godkendt af lokalområdets beboere.
§ 2.10 Foreningen er for etablering af initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse ikke placeres ud for privat beboelse.
§ 3 Medlemsskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som privatperson ejer en helårsgrund i Greve Kommune eller Solrød Kommune.
§ 3.2 Medlemmer, som opfylder § 3.1 uden at betale kontingent til foreningen kaldes herefter “passive medlemmer”.
§ 3.3 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og betaler kontingent til foreningen kaldes herefter “aktive medlemmer”.
§ 3.4 Hvis et medlem modarbejder foreningens overordnede formål, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.5 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.6 Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.
§ 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Kun “aktive medlemmer” (jf. § 3.3) har stemmeret.
§ 4.6 Kun “aktive medlemmer” (jf. § 3.3) kan opstille til bestyrelsen.
§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 3 (eller 5) medlemmer, afhængigt af tilslutning.
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.
§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive
§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages SOS Børnebyerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar