søndag den 4. september 2011

Nye vedtægter

Vedtægter

Bemærk: Disse vedtægter er ikke længere gyldige. Såfremt du vil se de gældende vedtægter, skal du bruge menuen "Vedtægter" øverst på siden, eller trykke her.


Vedtægter for “Foreningen Køge Bugt Naturstrand” (Version 1.1)

§ 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er “Foreningen Køge Bugt Naturstrand”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands privatadresse.
§ 1.3 Foreningens hjemmeside er http://www.naturstrand.dk.

§ 2 Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at bevare Køge Bugts strandområder (dækkende fra Rammsvej i Greve til Engsvinget i Solrød) som en naturstrand.
§ 2.2 Foreningen er for begrænset tilførsel af sand på stranden.
§ 2.3 Foreningen er for bevarelsen af en rolig naturstrand, i balance med den øvrige natur og fauna både på land og i vand.
§ 2.4 Foreningen er for etablering af badebroer og/eller mindre omklædningsfaciliteter foran offentlig ejendom.
§ 2.5 Foreningen er for etablering af initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres ud offentlig ejendom (havne, skove, forter osv.).
§ 2.6 Foreningen vil bl.a. arbejde for, at kommunen tager ansvar for forebyggelse af og/eller rydning af fedtemøg på stranden.
§ 2.7 Foreningen er imod etablering af kunstige bassiner (el.lign tiltag) på stranden, som gør, at den reelle kystlinje til Køge Bugt rykkes længere ud i Køge Bugt.
§ 2.8 Foreningen er imod kunstig etablering af stier på stranden.
§ 2.9 Foreningen er imod byggerier på stranden.

§ 3 Medlemsskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver myndig person, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 3.2 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand ikke betaler kontingent til foreningen, betegnes som “ikke-betalende medlemmer”.
§ 3.3 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand betaler kontingent til foreningen, betegnes som “betalende medlemmer”.
§ 3.4 Hver kontingent-betalende husstand har én stemme, og kun myndige “betalende medlemmer” kan opstille til bestyrelsen.
§ 3.5 Personer, som indgår i kontingent-betalende husstand, men som ikke ønsker at være medlem af foreningen, kan skrifteligt meddele foreningen dette og vil derefter ikke figurere som værende medlem.
§ 3.6 Hvis et medlem modarbejder foreningens formålsparagraffer (§2), kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.7 Udtrådte og ekskluderede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

§ 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer).
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af to af enten formanden, næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Køb større end 1.000 kr. skal skriftligt bekræftes af hele bestyrelsen. Køb under 1.000 kr. kan skriftligt bekræftes iflg. personsammensætning i § 6.1. 

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages SOS Børnebyerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar