tirsdag den 6. september 2011

Åbent brev til borgmesteren

Følgende brev er i dag sendt til raadhus@greve.dk samt sydkysten.red@sn.dk.

Greve Kommune

Rådhusholmen 10
2670 Greve

att.: Borgmesterkontoret

Kære Borgmester

Greve Kommune har planer om tiltag, der berører Greve Kommunes kystlinje.

Det første tiltag var en invitation til inspirationstur til Amager Strandpark, hvor kun ganske få var mødt op.

Efterfølgende var der inviteret til borgermøde den 24. august i Portalen, hvor der mødte et stort antal borgere op.

Informationsmødet indeholdt blandt andet et indlæg fra Dan Borgen Hasløv fra Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, som talte i meget bløde vendinger og meget ukonkret. Der blev ikke informeret om, hvad der var målet ud over at gøre stranden mere attraktiv.

Mødets forløb afdækkede blandt andet:
 • at borgerne var uforstående overfor måden projektet blev introduceret på


 • at borgerne ikke så noget større behov for tiltag, bortset fra løbende fjernelse af fedtemøg

 • at borgerne ønskede at bevare naturstranden som den var

Forløbet har medført etablering af "Foreningen Køge Bugt Naturstrand", som allerede fra starten har modtaget stor tilslutning og opbakning. Årsagen til dette er stor usikkerhed om, hvad der reelt set er Greve Kommunes intentioner og 
hvad omfanget af projektet er. Det har resulteret i en række spørgsmål, som foreningen venligst anmoder Greve
 Kommune om at belyse:


 1. Er der lavet nogen behovsanalyse, som retfærdiggør de planlagte investeringer?

 2. Hvad var formålet med besøget på Amager Strandpark? Hvis det skulle være til inspiration, ville det være rart at 
vide, hvilke elementer fra Amager Strandpark, Greve Kommune vil fremhæve.
 3. Hvorfor brugte Greve Kommune ikke informationsmødet til at give nogle konkrete eksempler på, hvad man
 ønsker at få gennemført?

 4. Hvad er omfanget og indholdet af Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard opdrag? Et højt specialiseret
 landskabsarkitektfirma har vel fået en klart defineret opgave.

 5. Hvad er Greve Kommunes ønsker? Ønsker man sig etablering af laguner og indsøer, som rykker kystlinjen 
længere ud? Ønsker man at etablere dæmninger og betonanlæg og andre kunstige anlæg inspireret fra Amager 
Strandpark? Ønsker man gennemgående cykelsti, som medfører, at strandens brugere skal passe på 
motionscyklister i høj fart? Skal der etableres belysning til nye stianlæg?

 6. Har Hasløv & Kjærsgaard og Greve Kommune allerede lavet et eller flere skitseforslag til Greve Kyst inden
borgermødet i Portalen?

 7. Hvad er budgettet for projektet? Vi har kun fået at vide, at Greve Kommune har få penge til rådighed, hvilket i 
øvrigt gav mødets største bifald, da deltagerne ønskede at bevare naturstranden.
 8. Der verserer rygter om, at Greve Kommune har og vil søge meget store tilskud fra bl.a. fonde. Er dette
 tilfældet?
 9. Er den planlagte rydning af Granhaugen første trin til omdannelse fra naturområde til parkeringsplads?

 10. Hvorfor vil Greve Kommune lave planlægningen etapevis? Det ville vel være naturligt at se hele kommunens 
kystlinje i en sammenhæng? Borgermødet vedrørte kun Hundige-området. Det harmonerer ikke med, at Greve 
Kommune vil bruge første etape som retningslinje for udvikling af resten af kysten. Behovene i de forskellige 
områder kan jo variere.
Foreningen håber, at Greve Kommune kan bidrage med hurtige og klare svar på spørgsmålene, som optager mange 
borgere i kommunen. Hvis Greve Kommunes ambitionsniveau svarer til de beskedne ønsker, der kom frem på 
borgermødet, vil mange borgere kunne se roligt frem til det videre forløb. Det kunne tillige være formålstjenligt at give
 informationen til Sydkysten, så informationen kan nå så mange som muligt.
 Hvis Greve Kommune har andre planer, hvor Amager Strandpark skal være forbillede for større dele af kysten, vil det 
være yderst relevant at få dem klarlagt hurtigst muligt i starten af forløbet. Planer med eventuelle vidtgående
 konsekvenser for Greve Kommunes borgere bør lægges åbent frem.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

http://www.naturstrand.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar