lørdag den 3. september 2016

To vigtige emner på Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 7/9-16!

Greve Kommune har netop udsendt dagsorden for Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7/9-16. Af denne fremgår to for os meget vigtige emner - nemlig endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 11.47 - Strandvejsområdet i Hundige samt en status på strandrensningen i august måned.
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 11.47 - Strandvejsområdet i Hundige
Vores høringssvar vedrørende kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 11.47 er endelig blevet behandlet af Greve Kommune. 
* Det betyder, at Center for Teknik & Miljø har indstillet, at følgende ændringer skal fremgå af den endelige plan: 
- formuleringen i lokalplanen om, at denne også omfatter kystlinjen udgår, således at det slås fast, at planen IKKE omfatter stranden, men kun matriklerne der støder op til den.
- stien S14 udgår af materialet.
* Desuden bekræfter Center for Teknik & Miljø vores holdning til antallet af stier til stranden:
"Det vurderes ligesom foreningen, at de nuværende stier til stranden er rigelige - 4 stk. (ud over de mange private veje) alene i det område, lokalplansforslaget omhandler."
* Center for Teknik & Miljø bekræfter desuden, at bestemmelsen om bebyggelsesprocent på max 60%, max 2 etager og max bygningshøjde på 10,5 meter udelukkende gælder for område B - dvs. fx selve Strandvejen og ikke nede af vejene mod stranden.
Vores øvrige kommentarer har ikke givet anledning til ændringer i planen, men vi vurderer, at vi har fået positiv respons og afklaring på de vigtigste.
Alle af Center for Teknik & Miljø indstillede ændringer behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7/9-16, hvorefter planerne kommer i videre politisk behandling. Vi følger naturligvis fortsat sagen.
Vi ærgrer os dog over, at kun én borger har valgt at indsende foreningens høringssvar til kommunen. Heldigvis lyttede kommunen til os alligevel - men det betyder virkelig noget, at foreningens medlemmer hjælper os med at få vores punkter på dagsordenen. Er du derfor enig i vores høringssvar, bør du altid selv sende det ind. Du kan også tilrette det, inden du indsender det, såfremt du ikke er 100% enig i vores formuleringer. Det vigtigste er blot, at vi står sammen om vores ønsker for vores strand og vores kyst.
Status på strandrensningen i august måned
På dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde er desuden også en status på strandrensningen i august måned. Vi har især hæftet os ved den sidste del af statussen - mens den opnåede erfaring ikke er nogen overraskelse, følger vi interesseret planerne om fremskudte bølgebrydere og mulig brug af rekonstruerede landbrugsmaskiner til strandrensning: 


"Erfaringen fra dette års strandrensning er, at tang og fedtemøg fordeles forskelligt langs med Greve Kommunes kystlinje. Således er der meget tang og fedtemøg på strækningen ved Mosede Fort og Mosede Havn, hvor særligt bugten nord for Mosede Havn er udsat. Problemet kan afhjælpes med sandfodring, hvilket også finder sted en gang årligt, men godt kunne finde sted i større udstrækning, særligt syd for Mosede Fort samt nord for Mosede Havn.

Til det videre arbejde er det planlagt i efteråret at drøfte nærmere med en ekstern konsulent hvilke løsninger, der kunne være aktuelle i forhold til at løse tang- og fedtemøgsproblematikken ved Mosede Fort og Mosede Havn. Herunder skal der blandt andet drøftes, i hvilket omfang fremskudte bølgebrydere er en løsning.

Der pågår desuden en dialog med Greve Kommunes entreprenør og en virksomhed, der producerer landbrugsmaskiner med det formål at undersøge muligheden for at konstruere eller rekonstruere en landbrugsmaskine med henblik på at kunne håndtere strandrensning." 

1 kommentar:

  1. Jeg indsendte faktisk også en kommentar - hvor jeg bl.a. angav at jeg var 100% enig i foreningens input, imidlertid udelod kommunen ca 90% af mit indspark, herunder kommentarerne omkring foreningens input; jeg havde udbygget enkelte synspunkter, så jeg ikke bare kunne blive affejet med noget i stil med 'dette indlæg er 100% lig med foreningens, hvorfor vi henviser til vores svar her', sådan plejer de at gøre, hvis ens indlæg overhovedet medtages :o/

    SvarSlet